(17.00 hodin)

(pokračuje Peltrám)

Jak jsme si ověřili, je zákon v plném souladu s právem Evropské unie, a je samozřejmě kompatibilní s právním řádem České republiky. Domníváme se, že znamená posílení právních jistot občanů, uživatelů pozemních komunikací.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Miroslava Kapouna o vystoupení.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nutnost této úpravy, která chce být komplexní a doufám také, že po projití sněmovnou komplexní zůstane, je zřejmá již mnoho let. Vždy však ztroskotala na dělbě kompetencí mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem vnitra. Pod Ministerstvo vnitra spadaly působnosti, které se zkráceně nazývají působnosti lidského činitele. To je v osmi případech, které jsou vyjmenovány v důvodové zprávě. Zbytek pak připadal Ministerstvu dopravy a spojů. Toto nesymetrické rozdělení způsobuje zatížení policie agendou, kterou může vykonávat civilní správa, v tomto případě okresní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů, na to nakonec upozorňuje i zpráva Evropské unie, která konstatovala potřebu lepšího rozdělení kompetencí.

Zákon stanoví, že Ministerstvo vnitra prostřednictvím policie bude nadále vykonávat jen dozor nad bezpečností silničního provozu v blokovém řízení a na Ministerstvu vnitra se povede centrální evidence dopravních nehod. Ostatní kompetence převezmou okresní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů.

Žádám vás o propuštění zákona do druhého čtení. Těším se na připomínky od většiny účastníků silničního provozu a vlastníků řidičských průkazů. I proto, že už teď mám asi 40 připomínek, navrhuji, aby lhůta projednávání ve výborech byla prodloužena o 20 dní. O tomto prodloužení jsem se s ministrem dopravy a spojů poradil a on v tu dobu souhlasil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Prosím pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych si dovolil říci několik poznámek k navrhovanému zákonu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zejména z toho důvodu, že jsem sledoval legislativní přípravu tohoto zákona již v průběhu jeho tvorby na Ministerstvu dopravy a spojů.

Chtěl bych říci, že předložená verze - sněmovní tisk - je v podstatě lepší, než byly verze ve stadiu příprav. V této sněmovně předložené verzi již je zapracována celá řada připomínek. Chtěl bych vyzdvihnout určitá pozitiva, která vidím na předloženém návrhu zákona. Je to zejména převod kompetencí z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů a na civilní složky státní správy.

Další pozitivní věcí je převedení pravidel silničního provozu do zákonné podoby, tedy do takové podoby, která zajistí, že pravidla silničního provozu se nebudou měnit podle toho, který ministr momentálně bude disponovat podpisovým právem k vyhlášce. Na úrovni prováděcí vyhlášky potom zůstávají pouze taková ustanovení, která stanovují, jakým způsobem budou zhotovovány dopravní značky a podobné věci, které se skutečně hodí do prováděcí vyhlášky.

Bohužel v navrhovaném zákonu jsou i zásadní věci, na které si dovolím upozornit již v obecné rozpravě v prvním čtení a na které bychom měli zaměřit svou pozornost při projednávání ve výborech. Myslím si, že navrhovaná norma příliš extenzivně stanoví nároky na zdravotní způsobilost, protože zavádí podstatně plošněji, než tomu bylo dosud, povinnost absolvovat zdravotní prohlídky, a to ne bez ohledu, jaké motorové vozidlo daná osoba řídí, ale podle toho, za jakým účelem ho řídí, což si myslím, že je zcela špatný směr a že bychom se měli zaměřit na posuzování způsobilosti podle toho, které typy vozidla řidič řídí.

Další problém, který je závažný, je ustanovení o dopravně psychologickém vyšetření. Můžeme diskutovat dlouze o tom, jestli je to ustanovení, které má být v zákonu nebo nikoli, ale důležité je to, že toto dopravně psychologické vyšetření je definováno v návrhu zákona jako pojem, nicméně je v zákonu velmi bezzubé, protože neříká nic o tom, kdo takováto vyšetření bude nařizovat a případně za jakých podmínek.

Vážené dámy, vážení pánové, já jsem si pouze dovolil upozornit na hlavní okruhy problémů návrhu zákona, které cítím. Rovněž i já doporučuji propustit návrh zákona do druhého čtení a podporuji návrh na prodloužení lhůty tak, aby tato norma mohla být náležitě projednána i s ohledem na potřebnou legisvakanci a s uvažovanou účinností od 1. ledna 2001. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, obecné věci, které tady byly řečeny, to znamená posun kompetencí a tak dále, si myslím zaslouží, aby byly podpořeny. Já bych chtěl upozornit všechny poslance - a budou jistě upozorněni mnoha svými voliči - na to, že se tento zákon, tato norma týká prakticky všech nás, všech řidičů, že je tam zavedeno hodně nových změn. Týká se to např. sedaček, tzv. zádržných zařízení, týká se to telefonování při jízdě. Týká se to absolutní přednosti na přechodech. To jsou věci, které se také dají podpořit. Myslím si, že je pro běžného řidiče trochu náročné určení rychlosti při různých příležitostech, pohybuje se to od 20 km v obytné zóně přes 30 km při přejezdech drážních, a to 30 nebo 50 - podle světla, což bylo i dosud, ale zavádí se další věc, 60 km v hodině při tažení vozidel, ale 80 při tažení na dálnici, 50 a 90 zůstává, 50 se zavádí při rozžatých mlhovkách. Zdá se mi to trochu složité, přivítal bych, kdyby se některé ty věci sjednotily tak, aby se to lépe pamatovalo. Zavádí se určitý režim, kdy auta budou muset mít rozžatá světla, ale jenom od listopadu do března - teď si nejsem úplně jist, ale některé věci bych se snažil nějakým způsobem zjednodušit.

Změní se také - ale to už se týká jenom řidičů kamionů, těžkých vozidel - omezení jízdy o víkendech. Možná že nás zarazí, že bude existovat patnáct druhů řidičských oprávnění. Tady asi neprorazí žádné námitky, protože je to zřejmě v souladu s řidičskými průkazy v Evropské unii. Zavádí se tzv. spolehlivost řidiče, kdy spolehlivost je definována pěti přestupky nad 500 Kč. Musím říci, že zrovna tato záležitost se mně osobně příliš nelíbí. Když člověk udělá přestupek, má být třeba i tvrdě potrestán, ale takovéto sledování černých puntíků se mi příliš nezamlouvá.

Budeme také měnit řidičské průkazy v rozmezí dvou až pěti let.

Obecně - pokud si klademe v prvním čtení otázku, jestli se sněmovna tímto zákonem má zabývat, tak jednoznačně ano. Nicméně spousta věcí si tam zaslouží drobných úprav a diskuse nad nimi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP