(20.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nepůjdu do podrobností, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, ale dovolte mi, abych zdůraznil to nejdůležitější.

Prozatímní dohody o sociálním zabezpečení mají za svůj hlavní účel zajistit rovnost nakládání s občany smluvních států při aplikaci národních sociálních zákonů a mezinárodních smluv.

Dále mi dovolte, abych zdůraznil i to, že tyto dohody mají velký význam i ze zahraničněpolitického hlediska, protože ratifikací prozatímních dohod se ČR jako první ze zemí střední Evropy přiřadí k západoevropským státům, které se rozhodly společně koordinovat své sociální systémy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové,domnívám se, že diskuse u tohoto velmi speciálního dokumentu je zbytečná. Chtěl bych po dohodě s předsedy příslušných výborů navrhnout přikázání výboru sociálně zdravotnímu a výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zpravodaj navrhl přikázat předlohu výboru pro evropskou integraci a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nikdo.

 

Přistoupíme k hlasování. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 135. Ptám se, kdo je pro návrh přikázat návrh k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 101 pro návrh 62, proti 7, návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 136. Kdo je pro přikázání návrhu k projednání výboru pro evropskou integraci? Kdo je proti?

Z přítomných 102 pro návrh hlasovalo 50, proti 12, návrh nebyl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 127. Kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 102 pro návrh 55, proti 12, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Dalším bodem je

 

84.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis
/sněmovní tisk 279/ - druhé čtení

 

Návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný.

Při projednávání návrhu této dohody v prvním čtení jsem podrobně vysvětlil její strukturu i skutečnost, že oproti vzorové dohodě sjednávané zpravidla Českou republikou tato dohoda předpokládá určité výjimky, které odpovídají specifickým zvláštnostem Mauricia jako ostrovního státu chránícího si svoji ekonomiku.

Doporučuji, aby i ve druhém čtení byl vysloven souhlas s touto dohodou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 279/1, resp. 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Miloslava Ransdorfa, aby návrh výboru přednesl.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, budu stručný.

Zahraniční výbor se zabýval předloženým tiskem na své prosincové schůzi. Doporučil sněmovně, aby danou předlohu schválila, i když, jak už předřečník konstatoval, jsou tady určité odchylky proti vzorové smlouvě, které se týkají například ochrany flóry, ale domnívám se, že to nijak nebrání tomu, aby stanovisko sněmovny bylo kladné.

Připomínám, že Mauricius patří mezi tu malou skupinku zemí, které zaznamenaly v minulých letech určitý růst, které mají poměrně stabilizované finance, a i když se tempo industrializace zastavilo v posledních letech, současná vláda hledá možnosti, které by jí dovolily pokračovat v trendu posledních let. Je to zajímavé místo i z hlediska investic do turismu a obava, která byla spojována s tím, že bychom mohli umožnit odliv kapitálu, se ukázala být lichá, protože rozdíly úrovní zdanění mezi oběma zeměmi nepřekračují únosnou míru.

To je z mé strany všechno a doporučuji sněmovně, aby předlohu schválila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru Slavomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal uvedenou dohodu na své 18. schůzi 22. září loňského roku a přijal k ní usnesení s tím, že při projednávání této dohody, jak ve svém úvodním slově zdůraznil místopředseda vlády a ministr financí, je tam odlišně vymezeno území Mauricijské republiky v čl. 1 proti standardní smlouvě, kterou je smlouva z roku 1993 s Maďarskem.

Rozpočtový výbor je přesto toho názoru, že tato formulace nezhoršuje postavení našich investorů, a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji rozpravu do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu proto končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, navrženém zahraničním výborem.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 138 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 102 bylo pro 67, proti nikdo, návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 12. května 1999
/sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Mertlíka, aby smlouvu uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, podobně jako v předchozím případě dohody s Mauriciem i tato smlouva o zamezení dvojího zdanění s Moldavskou republikou byla podrobně diskutována v rámci prvního čtení a upozornil jsem na určité odchylky proti vzorové smlouvě, které zde rovněž existují.

Zde bych si nyní dovolil pouze podtrhnout skutečnost, že Moldávie je jednou ze zemí pocházejících z bývalého SSSR, která se velmi intenzivně snaží vybudovat odpovídající systém smluvního zajištění své pozice ve vztahu k zemím západoevropským a zároveň se snaží o odpovídající demokratický politický systém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP