(9.10 hodin)

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych upozornil na skutečnost, že návrh novely zákona byl projednán velmi podrobně na 31. schůzi hospodářského výboru a že jsem velmi vděčen poslancům za uplatnění pozměňovacích návrhů.

Bezvýhradně souhlasím s návrhy označenými A1 až A24 s tím, že budou dodatečně upraveny podle později přednesených pozměňovacích návrhů pana poslance Sehoře G1 až G10 a pana poslance Kapouna H5 a H6. Souhlasím také s rozšířením výjimek z placení dálničních poplatků o vozidla dobrovolných hasičů - to jenom pro upřesnění formulace - a s případy, kdy se k výjimce zavázala Česká republika mezinárodní smlouvou podle návrhů pana poslance Žižky B1 a B2. Dále souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Janečka, pokud jde o zpřesnění skupiny zdravotně postižených občanů v souvislosti s výjimkou z placení dálničních poplatků, s návrhem poslance Plachého F1 na vybavení pozemní komunikace svodidly v místě umístění reklamního zařízení a s návrhy pana poslance Kapouna H5 a H6, které požadují rozšíření hranice silničního ochranného pásma dálnice a rychlostní komunikace v případě povolování a užívání reklamních zařízení.

Prosím ale, abyste pochopili, že by dost dobře nebyl pro silniční správu dobrý zákaz jakýchkoli reklam. Dovoluji si upozornit, že v této oblasti v mezinárodním právu je opora jenom ve Spojených státech, jinak v Evropě to zatím přes veškeré snahy dosud nikde zavedeno není. Chceme naopak, když už ty reklamy budou umístěny, aby to bylo bezpečné, aby to pomohlo k bezpečnosti.

Dovolte, abych nesouhlasil s pozměňovacím návrhem pana poslance Hojdy, který vylučuje vozidla ozbrojených sil spřátelených států z výjimky ze zpoplatňování, a s návrhem pana poslance Sehoře, kde se rozšiřují povinnosti vlastníků nemovitostí a vypouští se ustanovení o nájemcích nebo uživatelích těch nemovitostí, a pasus o tom, že pokud se neodstraní na soukromém pozemku jevy, které by vedly k přerušení komunikace, nebylo by možno nařídit jejich odstranění nebo provedení na jejich náklad. A posléze dovolte, abych nesouhlasil s návrhy pana poslance Kapouna H1 až H4, protože to jaksi zabetonovává lhůty nebo povolení k reklamám, a je to do jisté míry proti duchu toho, co bylo projednáno na hospodářském výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Sehoř, prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych v rozpravě ve třetím čtení chtěl navrhnout stažení pozměňovacího návrhu G10, který se týká kompetencí, respektive převodu kompetencí z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů, protože v rámci projednávání zákona o provozu na pozemních komunikacích se ještě tato otázka bude diskutovat, takže bych byl nerad, abychom udělali nějaký krok, který bychom potom museli třeba vracet zpátky.

Žádám tedy sněmovnu o stažení bodu G10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu proto končím.

Vzhledem k tomu, že jsem pochopil  vystoupení pana ministr Peltráma téměř jako závěrečné slovo, ve kterém zhodnotil rozpravu a jednotlivé návrhy, myslím, že není třeba, aby vystupoval se závěrečným slovem. Stejně tak pan zpravodaj. Přikročíme tedy k hlasování o jednotlivých přednesených pozměňovacích návrzích. Prosím proto pana zpravodaje, aby oznámil postup hlasování, a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr dopravy a spojů vyjádřili.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl proceduru hlasování k tisku 372/2, a to tak, že nejprve bychom hlasovali o stažení návrhu G10, potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích k návrhům hospodářského výboru, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, které jsou označeny písmenem A, potom bychom hlasovali o ostatních návrzích k vládnímu návrhu a pak bychom hlasovali o novele ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, má někdo námitku proti takovémuto postupu? Námitku nevidím, proto budeme postupovat způsobem, který navrhl pan zpravodaj.

Nejprve tedy rozhodneme o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem G10. Prosím o stanovisko zpravodaje - je kladné, a pana ministra - je rovněž kladné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 171. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 154 pro bylo 150, proti nikdo, návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP