(Jednání opět zahájeno v 10.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušeném projednávání vládního návrhu zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 365.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Zdeněk Kořistka. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 365/2. Žádám pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, do které se hlásí ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Přestože předkladatelem tohoto návrhu zákona je ministr dopravy a spojů, jde o zákon, který se velmi úzce dotýká Ministerstva financí, neboť navrhovaný Státní fond pro rozvoj dopravy je samozřejmě součástí systému veřejných financí. Toho si byla vědoma vláda v době, kdy posuzovala různé pracovní varianty na návrhu tohoto zákona, a reagovala na tuto skutečnost způsobem, že navržený tvar zákona navrhuje předmětný fond důsledně jako takzvaný státní fond, tedy fond, jehož hospodaření se řídí rozpočtovými pravidly republiky, je součástí veřejných financí, nejenom, ale také součástí komplexu státního rozpočtu jako celku, kdy je projednáván spolu se státním rozpočtem, čímž se liší třeba od Fondu národního majetku nebo od Pozemkového fondu.

Domníváme se, že tato právní forma, tedy státní fond, je právě tou formou, která umožní, aby veřejné finance i v tomto svém bodě byly pod kontrolou veřejnosti, reprezentovanou především Poslaneckou sněmovnou a ve výkonném slova smyslu pod kontrolou vlády, která musí být schopna v průběhu běžného kalendářního a fiskálního roku kontrolovat toky veřejných financí jako celku v maximální možné míře. Z tohoto důvodu také vláda posuzuje a bude posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy. Velmi významným prvkem a dokonce jedním řekl bych z důvodů, proč je vůbec tento fond navrhován, je možnost využít výnosů z privatizace pro financování kapitálových investic prostřednictvím tohoto fondu.

Domníváme se, že tato vazba mezi Fondem národního majetku jakožto místem, kam přicházejí příjmy z privatizace, a tímto fondem by měla být zachována a neměla by být nahrazována pouze dotacemi nebo pouze podílem z části příjmů. Počítáme s tím, že v tomto kalendářním roce, kdy praktická činnost fondu nastane pravděpodobně až v druhém pololetí, by mohla být, samozřejmě v závislosti na výsledcích hospodaření Fondu národního majetku, převedena z výnosů z privatizace z Fondu národního majetku do fondu dopravy částka ve výši do 5 miliard korun. Uvedená čísla spolu s rozvahou byla ostatně v návrhu státního rozpočtu, který byl schvalován v prvním čtení včera v této Poslanecké sněmovně.

Dále mi dovolte upozornit na to, že součástí návrhu je velmi rozsáhlá nepřímá novela zákona o Fondu národního majetku. Jde o součást jednoho z pozměňovacích návrhů, který byl podán. Domníváme se - a já teď hovořím jako předseda prezidia Fondu národního majetku - že tato novela je nepřímo novelou, jdoucí daleko za rámec nezbytné nepřímé novely technického charakteru, která byla původně vládou navrhována, a je zaměřena způsobem, který by nesystémově redefinoval strukturu Fondu národního majetku, přeřadil řadu kompetencí, a to způsobem, který by obtížně umožnil do budoucna ministrům financí plnit svoji odpovědnost v oblasti privatizace, která na ně přišla zahrnutím bývalého Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci pod Ministerstvo financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP