(12.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

97.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků
a o licenčním řízení
/sněmovní tisk 323/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu obsahuje sněmovní tisk 323/3. Žádám zpravodaje poslance Karla Vymětala, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr Grégr, kterému udílím slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v krátké době se zde opět společně scházíme nad vládním návrhem zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení. Pozměňovací návrhy předložené hospodářským výborem v rámci druhého čtení akceptuji, neboť se jedná o změny, které zpřesňují a vhodným způsobem doplňují text zákona. Ve vztahu k pozměňovacímu návrhu výboru pro evropskou integraci uvedenému v části B sněmovního tisku 323/3 se ztotožňuji s návrhem pana poslance Ekerta, zpravodaje výboru pro evropskou integraci, aby Poslanecká sněmovna nepodpořila pozměňovací návrh výboru pro evropskou integraci a souhlasila s účinností zákona, tak jak byla navržena usnesením hospodářského výboru.

Vzhledem k tomu, že další pozměňovací návrhy nebyly navrženy, jsem přesvědčen, že nic nebrání tomu, abychom přikročili ke schválení zákona, kterým naši podnikatelé a podnikatelská sféra bude moci aplikovat postupy běžně uplatňované ve světě.

Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poděkovat za dosavadní spolupráci a vstřícnost při přípravě tohoto zákona, která byla skutečně výborná. Jsem osobně velmi rád, že projednávání se vedlo v konkrétní, věcné a odborně fundované poloze. Ještě jednou za tento přístup děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grégrovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, rozpravu končím. Myslím, že pan ministr své závěrečné slovo přednesl v rozpravě. Prosím tedy pana zpravodaje Karla Vymětala, aby se ujal své povinnosti, přistoupil k jednotlivým pozměňovacím návrhům, oznámil nám postup při hlasování a potom přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjadřoval.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji k projednávání proceduru takovou, že bychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B, tj. výboru pro evropskou integraci, a potom bychom mohli, pokud nebudou námitky, hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A hospodářského výboru. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zaznamenali jste návrh procedury. Já o tomto návrhu nechám hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 230, které zahajuji.

Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 175 pro vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Karel Vymětal: Můžeme přistoupit k vlastnímu hlasování. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. Zpravodaj hospodářského výboru výrazně nesouhlasí, zpravodaj výboru pro evropskou integraci výrazně nesouhlasí, pan předkladatel rovněž výrazně nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 231 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 174 pro vyslovili 2, 143 bylo proti.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dále můžeme hlasovat o celém bodu A, to jsou všechno pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Zpravodaj výboru pro evropskou integraci souhlasí, hospodářského výboru souhlasí, předkladatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 232 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro vyslovilo 149 a 2 byli proti.

 

Poslanec Karel Vymětal: Protože jsme, paní předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o zákonu jako celku, neboť sněmovna i vláda dobře tento zákon připravily a projednaly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu tedy návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků ao licenčním řízení, podle sněmovního tisku 323, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 233 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro vyslovilo 153 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 349 - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Václav Exner. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu obsahuje sněmovní tisk 349/3. Žádám zpravodaje poslance Václava Exnera, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pane ministře, pokud si přejete přednést závěrečné slovo, máte k tomu prostor i po rozpravě. Samozřejmě chcete-li vystoupit teď, nebudu vám v tom bránit.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Bude to půl minuty mimo rozpravu. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, 20. ledna t. r. projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ve druhém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, i některé další zákony. K předloženému návrhu zákona byly ve druhém čtení předneseny pozměňovací návrhy především hospodářským výborem a výborem pro evropskou integraci.

Z podrobné rozpravy nevyplynuly podstatné návrhy, které by zásadně změnily charakter zákona, a proto je možno z hlediska předkladatele s nimi, až na jednu výjimku, souhlasit. Touto výjimkou je pozměňovací návrh z usnesení hospodářského výboru bod pátý, který se týká bodu 10 vládního návrhu zákona. K tomuto bodu byl poslancem Exnerem podán pozměňovací návrh, který je uveden v tisku 349/3 v části D a který danou věc řeší.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že při projednávání předmětného návrhu zákona bylo dosaženo účelného zpřesnění návrhu zákona, který je jedním ze zákonů, jenž umožňuje přístup naší republiky do Evropské unie. Dovolte mi, abych vám i nyní poděkoval za aktivní přístup k přípravě tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Exner.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP