(12.30 hodin)

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve třetím čtení přednesl potřebné legislativní úpravy, které je třeba do návrhu zákona a příslušných tisků promítnout.

Za prvé chci v rámci třetího čtení upřesnit v bodu 4 usnesení hospodářského výboru - týká se to § 4 odst. 3 - v legislativní zkratce je použito množné číslo, správně má být použito číslo jednotné. Takže za slovy "česká technická zkratka" bude v závorce uvedeno "(dále jen norma)".

Za druhé v bodu 15 usnesení hospodářského výboru jsou v § 12 odst. 1 písm. b) slova "ústředními orgány". Protože v jiných částech zákona, např. v § 7 a v § 11, se používá výraz "ústřední správní úřady", navrhuji, aby také v tomto bodě, tj. v bodě 15 usnesení hospodářského výboru, byla slova "ústředními orgány" nahrazena slovy "ústředními správními úřady".

Dále v pozměňovacím návrhu pod písm. D, který jsem přednesl já a o kterém se před chvílí zmínil pan ministr, je při přepisu chybně uvedeno slovo "úřad" s malým ú. Obyčejně se v legislativní zkratce toto slovo používá s velkým Ú a také ve zbytku zákona je tak navrženo. Proto prosím, abyste si to opravili jak v rámci závorky "(dále jen Úřad)", tak ve slovech "Věstníku Úřadu".

Poslední návrh se týká toho, že v návrhu zákona podle tisku 349 v části, která nebyla předmětem žádného pozměňovacího návrhu, v části VI. bod 1 § 11 odst. 1 písm. d) jsou použita slova "zvláštního předpisu". Navrhuji, aby tato slova byla nahrazena slovy "zvláštního zákona", protože v téže části šesté u bodu dva podle bodu 36 hospodářského výboru, ale i na řadě dalších míst, je výraz "zvláštního zákona". Dojde tedy ke sjednocení textu pro celý zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu ve třetím čtení.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést ještě závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji následující postup hlasování: Nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D, který v sobě obsahuje pozměňovací návrh výboru pro evropskou integraci pod číslem jedna a úpravu pozměňovacího návrhu hospodářského výboru pod číslem pět. S návrhem pod písm. D byl vysloven souhlas. V případě, že bychom to odsouhlasili, tak dva další uvedené návrhy budou dále nehlasovatelné.

Dále navrhuji, abychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy, které se liší svým textem mezi výborem hospodářským a výborem pro evropskou integraci, a to tak, abychom vesměs hlasovali podle pořadí, jak je uvedeno v tisku, o pozměňovacích návrzích podle hospodářského výboru. Pokud nebudou přijaty, abychom hned hlasovali o příslušných návrzích výboru pro evropskou integraci. Jedná se o pozměňovací návrhy hospodářského výboru číslo 12, číslo 20, číslo 21 a číslo 25.

Dále po vypořádání této procedury navrhuji, abychom odhlasovali všechny zbývající návrhy hospodářského výboru. Poté bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem číslo tři výboru pro evropskou integraci, který v té chvíli by ještě nebyl hlasován. A naposledy s předloženým pozměňovacím návrhem pod bodem C.

To by byly všechny pozměňovací návrhy, které jsou v předloženém tisku.

Paní místopředsedkyně, myslím si, že by mohlo být možné odhlasovat na začátku navržené potřebné legislativní úpravy, jak jsem je nyní přednesl ústně. Tím bychom se k nim pak už nemuseli vracet.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že jste všichni slyšeli návrh pana zpravodaje. Žádné námitky z pléna nevidím, přesto o tomto návrhu dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 234 a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro vyslovilo 147 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, prosím, přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Václav Exner: Podle mého návrhu bychom teď odhlasovali ústně přednesené legislativní úpravy, a to - pokud nebudou námitky - společně všechny čtyři.

Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D na straně 9. Pan ministr i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 156 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: V tomto případě se stávají nehlasovatelnými návrhy A5. a návrh B1.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A12. V případě, že bude odsouhlasen, nebudeme již hlasovat o návrhu B4. K návrhu A12 pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro něj vyslovilo 155 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Exner: Není tedy hlasovatelný návrh B4.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A20. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 238 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro něj vyslovilo 152 a nikdo nebyl proti.

 

V tuto chvíli vás musím všechny odhlásit a prosím o novou registraci.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. A21. Po předchozím hlasování není už hlasovatelný návrh pod písm. B6.

A21 - ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP