(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, protože bod 109 je jako první zařazen na zítřek.

 

O procedurálním návrhu, který jsem přednesla rozhodneme v hlasování pořadové číslo 307, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 157 pro něj vyslovilo 110 a jeden byl proti.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji třetí čtení sněmovního tisku 379. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk č. 379/5. Žádám zpravodaje, poslance Vladimíra Doležala, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neregistruji. Končím rozpravu ke třetímu čtení a ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jenom velmi stručně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Řeknu svoji pozici k pozměňovacím návrhům. Všechny, které byly předneseny, jsou legislativně technického charakteru, jsou akceptovatelné, jsou v pořádku. Je zde jediný problém, a to jsou křížící se dva návrhy o účinnosti. Jde o návrh zemědělského výboru a návrh hospodářského výboru. Považuji za logičtější návrh hospodářského výboru, který předpokládá, že zákon nabude účinnosti od prvního kalendářního dne následujícího měsíce po vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. A nyní prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, potom přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl proceduru. Navrhuji, aby o všech pozměňovacích návrzích navržených hospodářským výborem bylo hlasováno najednou, vyjma bodů A22 a A23. Poté aby bylo hlasováno o bodech C1 a C2, to jsou návrhy zemědělského výboru, a na závěr aby bylo hlasováno o bodech A22 a…, pardon - A22 a poté o bodech A23 a C3 a na závěr o bodu B2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: B2, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Doležal: B2, to je doplnění účinnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A co bod B1?

 

Poslanec Vladimír Doležal: B1 je totožný s bodem A22.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji.

 

V hlasování pořadové číslo 308, které zahajuji, rozhodneme o návrhu procedury tak, jak ho předložil pan zpravodaj. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 308 pro vyslovilo 150 - omlouvám se. Tento návrh byl přijat, když se v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 159 pro něj vyslovilo 114 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím další návrhy.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Takže teď bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A21.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Kladné a zpravodaj kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 309 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo pro 135 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom hlasovali o návrhu A22, který je totožný s návrhem B1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Zpravodaj kladné, navrhovatel kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 310 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 137 a jeden byl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom hlasovali o návrhu C1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Navrhovatel kladné, zpravodaj neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 311 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 162 pro něj vyslovilo 106 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom hlasovali o návrhu C2. Navrhovatel kladné, zpravodaj neutrální.(Poslanec Vymětal z místa: Záporné.) Zpravodaj hospodářského výboru záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 312 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 161 pro něj vyslovilo 37 a 98 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bychom měli přistoupit k hlasování o bodu A23, který se týká stejného bodu jako návrh C3, ale já bych navrhl v podstatě orientační hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Moment, A23 - se kterým je totožný, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Týkají se oba dva účinnosti. Liší se tím, že jeden nabývá účinnosti dnem vyhlášení a druhý nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dnu vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já si nejsem jista, jestli podle jednacího řádu můžeme rozhodnout, protože tam se v podstatě jedná pouze - jednací řád to umožňuje pouze v případě, když se jedná o číselný údaj, pokud se nemýlím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pak ale si neumím poradit s tím, který návrh máme hlasovat první. Pokud budeme považovat to, že první padl A23, pak hlasujme o bodu A23.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Navrhovatel kladné, zpravodaj kladné, zpravodaj hospodářského výboru též kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Tímto konstatuji, že návrh C3 je nehlasovatelný, a já mám poslední bod, a to je bod B2, o kterém bychom měli teď hlasovat. Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje záporné. Zpravodaj hospodářského výboru také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 314 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 13 a 123 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Tímto jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb, celní zákon ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 379, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 315 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP