(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Postavíme se tedy odpovědně k zákonům tím, že je neprojednáme.

 

Dalším bodem tedy je

 

117.
Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí
k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
/sněmovní tisk 282/ - třetí čtení

 

Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, pokud jste chtěla komentovat mé vystoupení, mohla jste předat řízení schůze a říci mi to od tohoto pultu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To jsem rozhodně mohla.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Michal Doktor. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 282/2.

Žádám zpravodaje poslance Michala Doktora, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

Pane ministře, přejete si přednést závěrečné slovo? Pan ministr si zjevně nepřeje přednést závěrečné slovo.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, dovolte, abych za prvé provedl legislativně technické úpravy pozměňovacích návrhů pana kolegy Payna a Ransdorfa.

K pozměňovacímu návrhu B1, který podal pan kolega Ransdorf. Na základě domluvy s předkladatelem, tak aby byl tento pozměňovací návrh vůbec hlasovatelný, bude znít: "Česká republika, věrna svým závazkům vyplývajícím z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, se nepřipojí k jakýmkoli mezinárodním sankcím, které by přímo nebo nepřímo vedly k porušování lidských práv nebo základních svobod."

Za druhé je třeba provést legislativně technickou úpravu návrhu pana kolegy Payna. Tento pozměňovací návrh po úpravě zní: "Je-li třeba stanovit, změnit, pozastavit, zrušit nebo obnovit jiné mezinárodní sankce než mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, může vláda požádat o zkrácené projednávání návrhu." Odkaz pod čarou zůstává nezměněn.

Toliko legislativně technické úpravy vznesených pozměňovacích návrhů.

Doporučuji, abychom jako o prvním pozměňovacím návrhu hlasovali o pozměňovacím návrhu B1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Ransdorfa. Ten totiž není v konfliktu s žádným jiným ustanovením projednávaného bodu ani s žádným jiným pozměňovacím návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli tedy rozhodneme, pane zpravodaji, o proceduře tak, jak jste ji navrhl.

 

Poslanec Michal Doktor: Poté bychom hlasovali o bodu A2, A3, A4, protože tyto body též nejsou v konfliktu s žádnými jinými pozměňovacími návrhy, a posléze bychom hlasovali o bodu A1, k němuž pan kolega Payne navrhl svůj pozměňovací návrh. V případě jeho přijetí by se původní odstavec č. 2 rozdělil na dva, přičemž pan kolega Payne formuloval jiné znění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Toto je návrh procedury, o které rozhodneme v hlasování pořadové číslo 334, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem procedury? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 120 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Můžeme v souladu s odhlasovanou procedurou hlasovat o návrhu označeném jako B1, který vznesl pan poslanec Ransdorf. Pan ministr nesouhlasné stanovisko, zpravodaj nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 335. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj ze 160 poslanců vyslovilo 20 a 114 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako A2. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 336. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 120 a 18 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako A3. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 337. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 116 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Jako o dalším budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A4. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 338. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 119 a 19 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: V souladu se schválenou procedurou bychom měli hlasovat o přijetí pozměňovacího návrhu bodu A1. Musím doplnit, že v souladu s procedurou budeme posléze hlasovat o pozměňovacím návrhu C1, který není v přímém konfliktu s bodem A1. Pouze v případě jeho přijetí by šlo o jeho doplnění a rozdělení na další dva odstavce.

Navrhuji tedy hlasovat o bodu A1. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí. (Poslanec Payne protestuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Poprosila bych poslance, aby na sebe vzájemně nepokřikovali. Zpravodaj navrhl proceduru, která byla schválena, nikdo proti ní nevznesl námitku, nyní se jí musíme řídit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 339. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 339 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 117 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Dovolte, abych pro sněmovnu i pana kolegu Payna doplnil, že bude následovat hlasování o pozměňovacím bodu označeném jako C1. V případě, že bude tento pozměňovací návrh přijat, vypustí se z odstavce 2 § 1 slova: "nebo Rada Evropské unie" a zavede nový odst. č. 3, který je v souladu s pozměňovacím návrhem C1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Payne má slovo k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jiří Payne: Já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že byl přijat bod A1, tak tím pan zpravodaj dosáhl toho, že můj návrh je už nehlasovatelný. My už jsme schválili nějaké znění a už ho nemůžeme dále pozměňovat. Správné pořadí mělo být, že se napřed hlasuje o pozměňovacím návrhu k tomu, co navrhl zahraniční výbor, a pak se mělo hlasovat o znění zahraničního výboru, tak jak jsme to dělali celé dnešní odpoledne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP