(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, měl jste svoji připomínku vznést předtím, než se odhlasovala procedura.

 

Poslanec Michal Doktor: Pokud mohu, dovolím si odpovědět, že pan poslanec Payne nemá pravdu, protože usnesení zahraničního výboru nebylo vzato jako základ projednávání. A protože můj pozměňovací návrh označený jako A1 zazněl jako poslední, a dodávám, že pozměňovací návrh C1 není v příkrém rozporu s pozměňovacím návrhem A1, lze takto postupovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Michal Doktor: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko zpravodaje je neutrální, pan ministr nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 340 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 340 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 30 a 83 bylo proti.

 

Poslanec Michal Doktor: Zbývá hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, podle sněmovního tisku 282, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 124 a 21 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom jsem vám chtěl stručně poděkovat, protože schválením tohoto zákona se nesmírně usnadní naše přistupování k sankcím jak OSN, Rady bezpečnosti, tak Evropské unie. Proto jsem rád, že ani poslední pozměňovací návrh nebyl přijat. Samozřejmě to ulehčí i práci této sněmovny, která se nebude muset zabývat každým jednotlivým případem sankcí.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi.

Dalším bodem je

 

118.
Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka
Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik
/sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Ladislav Šustr a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Vladimír Hradil. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 293.

Žádám zpravodaje pana poslance Vladimíra Hradila, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a současně upozorňuji, že přesně v 17.00 hodin přeruším projednávání tohoto bodu, neboť budou následovat ústní interpelace.

Ptám se, zda se někdo hlásí. Nemám pana zpravodaje. Prosím, aby pan poslanec Vladimír Hradil byl upozorněn. Prosím pana poslance Miloslava Kučeru staršího k procedurální připomínce.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní místopředsedkyně, nedopatřením zřejmě došlo k tomu, že vám nikdo nesdělil, že pan poslanec Hradil tady celý den není, neboť je nemocen. Bude-li potřeba zastoupit, jsme připraveni někdo z výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane poslanče, ujměte se role zpravodaje.

Žádám tedy poslance Miloslava Kučeru staršího, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své schůzi dne 12. ledna projednal tento zákon, předložil komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A a k tomuto zákonu v průběhu projednávání ve druhém čtení 19. ledna poslanec Bubník přednesl pozměňovací návrh pod písmenem B. Domnívám se, že by bylo potřeba nejprve schválit, že za základ procedury bude vzato rozhodnutí výboru, a potom k němu hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Bubníka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, domnívám se, že správný postup je takový, abychom nejprve hlasovali o bodu B, potom o bodu A a potom vlastně již o celém návrhu zákona. Myslím, že postup by měl vypadat takto.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Ano, souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přesto dám o tomto návrhu rozhodnout v hlasování pořadové číslo 342, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní rozhodneme o návrhu uvedeném pod písmenem B. Prosím o stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 343 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 158 pro něj vyslovilo 119 a 10 bylo proti.

 

Nyní, pokud se nemýlím, budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod bodem A jako o celku. Stanoviska navrhovatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 344 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 128 a 6 bylo proti.

 

Myslím, že o všech návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak pane zpravodaji? (Ano.)

 

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik, podle sněmovního tisku 293, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 345 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 pro vyslovilo 126 a 12 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v 17.00 hodin budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády. Současně upozorňuji všechny poslankyně a poslance, že po případném vyčerpání interpelací budeme pokračovat do 19.00 hodin třetími čteními návrhů zákonů, a to bodem 119.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP