(17.30 hodin)

(pokračuje Grulich)

Stavební řízení ke stavbě obchodního centra Globus proběhlo již bez účasti Ministerstva vnitra, které nemělo v této věci působnost. Předmětný úsek komunikace s okružní křižovatkou je nyní z hlediska dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v kompetenci Okresního dopravního inspektorátu v Olomouci. Stavebním úřadem je Okresní úřad Olomouc. Stanovisko Ministerstva dopravy a spojů číslo 27 031/98-120 ze dne 29. září 1998.

Je smutným a holým faktem, a pan poslanec Langer má zcela pravdu, že v prostoru této křižovatky je zvýšená nehodovost. Z těchto důvodů byla ze strany Okresního dopravního inspektorátu Olomouc přijata opatření spočívající v úpravě dopravního značení. Jde především o  a) postupné snížení nejvyšší dovolené rychlosti z 90 km v hodině na 30 km v hodině, což už zmiňoval pan poslanec, a to v obou směrech, od Olomouce i od Mohelnice; b) umístění informativní dopravní značky upozorňující na změnu dopravní situace, informativní dopravní značky upozorňující na kruhový objezd, výstražné dopravní značky číslo A8 "nebezpečí smyku". Uvedené dopravní značky jsou z důvodu lepší viditelnosti provedeny v kvalitnějším reflexním provedení, tedy v takovém, jak jsou používány značky na dálnicích a rychlostních silnicích.

V dopravním značení stanoveném Okresním dopravním inspektorátem Olomouc nejsou shledány nedostatky. Hlavním důvodem nehodovosti na uvedené křižovatce je shledávána nepozornost řidičů a jejich nerespektování zmíněného dopravního značení. Nelze vyloučit, že dopravní nehody jsou též důsledkem nevhodného stavebního provedení okružní křižovatky, zejména ve sklonu vozovky. Obecně je však třeba uvést, že okružní křižovatky, tedy kruhové objezdy, jsou pro silniční provoz bezpečnější než jiné úrovňové křižovatky a podle statistik snižují počty nehod a zejména jejich následky.

Samozřejmě že vzhledem k tomu, že nehodovost je tady vyšší a že ty problémy tam jsou, jakmile skončí toto zasedání, v příštím týdnu projednám s policejním prezidentem zvýšený dohled nad touto křižovatkou, vyhodnocení nehodovosti, vyhodnocení té situace s tím, že samozřejmě budu vyžadovat po tomto vyhodnocení i návrhy řešení, jak zabránit ještě stávajícímu počtu dopravních nehod, který je stále vyšší než na jiných obdobných křižovatkách.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi a ptám se pana místopředsedy Langera, zda si přeje přednést doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Přiznám se, že cílem mé interpelace nebylo zatěžování policie Dopravního inspektorátu v Olomouci další činností, ale cílem bylo zjistit, kdo může za tento prokazatelný šlendrián, který existuje, a jakým způsobem ho lze řešit jinak než nápravou a tím, že budou policisté více hlídkovat v daném místě.

Chci vás z tohoto místa tedy požádat - vy jste řekl, že stavebním úřadem je Okresní úřad Olomouc, řekl jste také, že je zjevné, že jednou z příčin je mimo jiné také nevhodné stavební provedení této křižovatky - abyste osobně intervenoval na Okresním úřadu Olomouc, zjistil jména zodpovědných pracovníků, kteří byli účastni ve stavebním řízení a kteří prokazatelně selhali, a pokusil se zjednat nápravu přinejmenším tím, že budou za své - podle mě špatné a nezodpovědné - rozhodnutí postiženi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr Grulich si přeje reagovat.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Samozřejmě ten námět je možno převzít, až s tou výhradou, na kterou jsem upozornil i při minulé interpelaci, že ne všechny odbory okresního úřadu podléhají v nějaké pravomoci ministru vnitra. Ale tam já vidím jednu vážnější záležitosti, kterou bude nutno řešit, a v tuto chvíli nedovedu říci, jestli v kompetenčním zákoně, nebo v nějaké návaznosti činnosti jiné, ale je evidentní, že přes výhrady pracovníků Ministerstva vnitra byla stavba provedena jinak, než bylo vyjádření mého úřadu. Tam je asi zásadní a počáteční chyba v celé sérii následných událostí, protože jak je vidět, orgány a úřady, které podléhají Ministerstvu dopravy a spojů, nemusí brát v úvahu vyjádření těch orgánů, které mají na starosti potom bezpečnost, a pak může dojít i k této situaci, že to řešíme následně nějakými značkami, zákazy a snižováním rychlosti. Ale všichni víme, že když na silnici, která je charakterem víceméně rychlostní, prudce snížíme rychlosti, že to může vést i k většímu počtu nehod, než třeba bylo předtím. Prostě, prudké snížení a reakce řidičů bývá velmi často opačná, než je zámysl.

Takže mám dojem, že budeme muset hledat řešení už tam, aby v tomto povolovacím, schvalovacím řízení těchto staveb ti, kteří potom mají na starost bezpečnost provozu, měli výraznější a zásadnější slovo, než je tomu doposud.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Vladimíru Paulíkovi. Je zde? Pan poslanec Paulík zde není, to znamená, že jeho interpelace podle jednacího řádu propadá.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme vyčerpali veškeré ústní interpelace na členy vlády. V tuto chvíli jsem měla v úmyslu pokračovat třetími čteními návrhů zákonů, nicméně pan poslanec Karel Vymětal protestoval proti tomuto postupu, neboť se domnívá, že to není možné, neboť je-li vyhrazen čas na interpelace, je na ně údajně vyhrazen i tehdy, kdy žádné interpelace nejsou.

Vzhledem k tomu, že bych nerada vyvolala v této sněmovně procedurální konflikt, budeme pokračovat v 18.30 hodin, kdy končí čas vyhrazený na interpelace, a to bodem 119 schváleného pořadu schůze, kterým je třetí čtení návrhu zákona o VZP.

 

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP