(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu a přihlaste se svými hlasovacími kartami. Budeme pokračovat ve schváleném programu, a to bodem

 

119.
Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Václav Krása a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Milada Emmerová.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 297/3.

Žádám zpravodajku paní poslankyni Miladu Emmerovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení přítomní, dovolte mi, abych v tomto třetím čtení novely zákona č. 551/1991 Sb. předeslala některé myšlenky, které považuji za vhodné zvýraznit. Předkladatelé novely zákona sledují jediný cíl, aby se finančně podstatně posílil fond prevence, aby tak mohla Všeobecná zdravotní pojišťovna pokračovat v realizaci všech aktivit s preventivním zaměřením, které provozovala dosud.

Z předchozích projevů by mohl vzniknout dojem, že se jedná pouze o klimatickou léčbu nemocných dětí v přímořském prostředí. Tato položka byla vytržena z kontextu z toho důvodu, že jde o akci nepochybně užitečnou pro léčení i prevenci tak potenciálně závažného onemocnění, jakým je průduškové astma. Navíc jde o akci, která je i nejnákladnější. Ozývaly se i hlasy, že je to velmi drahé, ale musím říci zato zcela vyhovující původnímu záměru. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Jde však i o zajištění jiných, eminentně důležitých akcí. A to zde nebylo zdůrazňováno. Například vydávání zdravotního průkazu nově narozeným dětem a tím nastolení pořádku v očkovacím kalendáři, ale i ve sledu dispenzárních prohlídek dětí. Jde o edukační pobyty diabetiků, psychickou rehabilitaci onkologicky nemocných, příspěvek na protidrogovou politiku atd. To všechno je třeba zachovat a naopak posílit a zakotvit v příštích nových normách.

V neposlední řadě chci připomenout, že jde o novelu s krátkodobou životností, neboť legislativa ohledně zdravotního pojišťovnictví bude brzy od základu předělána tak, aby vyhovovala koncepci zdravotní péče podle sociálně demokratických představ.

Chtěla bych říci, že ačkoliv souhlasím s kolegyní Jirousovou, aby zákonem bylo Ministerstvo zdravotnictví zmocněno k vydání vyhlášky, která by stanovila choroby indikované pro klimatický pobyt, a aby byly provedeny akreditace těch zařízení, která se budou o zajišťování léčby ucházet, nedoporučím jako zpravodaj její pozměňovací návrh ke schválení, neboť jeho přijetí v této chvíli by s ohledem na časovou náročnost jeho realizace znemožnilo jeho uplatnění v tomto roce. Tím by jeho přijetí ztratilo význam. Tyto návrhy by měly být zapracovány do nového zákona o zdravotním pojištění, stejně jako by zákon měl upravit další, eminentně důležité akce.

Rovněž nepodpořím návrh kolegyně Jirousové týkající se novely § 19 odst. 1 zákona 280/1992 Sb., protože by byla nastolena nová nerovnost mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a oborovými a resortními pojišťovnami.

Nebudu souhlasit ani s návrhem paní poslankyně Fischerové, který by připravil novele pouze jepičí život. Dá se říci, že její projednávání by bylo delší než její platnost. Už jenom tím je zpochybněn její význam. Sotva by vešla v platnost, bylo by nutné hledat řešení pro další kalendářní rok, aby tak nebyla porušena 21letá šňůra léčebných pobytů. Přitom je známo, že je nejužitečnější, když jsou absolvovány tři pobyty za sebou.

Jelikož nebyla rozpředena žádná rozprava, dovolím si navrhnout následující proceduru hlasování: Za prvé: O pozměňovacích návrzích pod písm. A navrhuji hlasovat jako o celku s ohledem na jejich věcnou provázanost. Za druhé: Poté navrhuji samostatné hlasování o návrhu poslankyně Fischerové. Za třetí: O návrhu poslankyně Jirousové pod bodem C doporučuji rovněž z důvodu věcné provázanosti hlasovat jako o celku.

Prosila bych, paní místopředsedkyně, abyste zahájila hlasování. V první fázi by šlo o pozměňovací návrhy pod písm. A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně.

 

Já nejdříve nechám schválit proceduru, a to v hlasování číslo 346, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 125 pro vyslovilo 120 a jeden byl proti.

 

Paní poslankyně, předkládejte prosím podle schválené procedury jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Za prvé pozměňovací návrhy pod písm. A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslankyně Milada Emmerová: Navrhovatel doporučuje, zpravodajka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem vás na žádost pana poslance Karla Vymětala opět odhlásila. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 347 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 129 pro něj vyslovilo 127 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP