(18.40 hodin)

Poslankyně Milada Emmerová: Za druhé samostatné hlasování, jak už jsem předeslala, o návrhu paní poslankyně Fischerové. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodajka nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 348 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 131 pro vyslovilo 10 a 110 bylo proti.

 

Poslankyně Milada Emmerová: A konečně návrh poslankyně Jirousové pod bodem C, který rovněž doporučuji z důvodu věcné provázanosti hlasovat jako celek. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodajka nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 349 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 135 pro vyslovilo 20 a 109 bylo proti.

 

Poslankyně Milada Emmerová: A nyní by bylo možné hlasovat o návrhu novely jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 297, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 350 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 138 pro vyslovilo 134 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

120.
Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kühnla
a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 318/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Pavel Němec a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Dalibor Matulka.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 318/3.

Žádám zpravodaje poslance Dalibora Matulku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Jičínský má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abych mohl v rámci třetího čtení ve smyslu § 95 odst. 2 provést opravu v legislativně technickém smyslu svého návrhu, a to tak, že pokud by byl přijat tento návrh, změnilo by se znění čl. II a III, a to znění v návrhu ústavně právního výboru by bylo nahrazeno zněním čl. IV a V návrhu vládního. Ty návrhy jsou tu písemně dány, myslím, že je nemusím číst, pokud si to sněmovna nebude přát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Matulka má slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, já bych si také dovolil jednu legislativně-technickou úpravu, která nesouvisí s návrhem pana poslance Jičínského.

Upozorňuji legislativní odbor sněmovny, že jsme v průběhu projednávání udělali legislativně technickou chybu, respektive opomenutí. Ten bod číslo 33 podle pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru obsahuje zcela nové znění § 52 písm. c), které bohužel neobsahuje změnu, ke které ale došlo zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Tento zákon ve své čtvrté části obsahuje novelu zákona 200 z roku 1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde zavádí v § 23 a) novou skutkovou podstatu, mimo jiné i nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelem vozidla, a adekvátně upravuje i § 52 písm. c), kde rozšiřuje působnost Policie ČR k projednávání těchto přestupků. Protože tato úprava, která už nabyla účinnosti 1. ledna 2000, v tisku 318 chybí, k čemuž došlo pravděpodobně v důsledku nesprávné koordinace a nesladění chodu obou tisků v legislativním procesu, v zájmu tedy zachování celistvosti a přehlednosti by bylo vhodné doplnit tuto úpravu do tisku 318 jako opravu skutečně legislativně technického rázu ve třetím čtení, která by mohla mít následující formu - a dávám tedy tento návrh na legislativně technickou úpravu: aby v § 52 písm. c) se spojka "a" za slovy podle § 30 odst. 1 písm. j)" nahradila čárkou a na konci se za slovem "střeliva" doplnila část věty "a přestupky podle § 23 a) odst. 1 písm. c)".

Jde o skutečně legislativní napravení opomenutí, kterého jsme si bohužel nevšimli, ale vznikl by trošičku nepřehledný zmatek v našem právním řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Poslanec Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Jenom kratičce, nechci dělat problém z toho, co tady přednesl pan poslanec Jičínský, ale obávám se, že to opravdu není legislativně technická úprava. Já myslím, že nejkorektnější bude, když budeme hlasovat o bodu 1 pana poslance Jičínského. Já myslím, že s největší pravděpodobností neprojde, a pokud by prošel, pak je asi korektní navrhnout opakování druhého čtení, protože pak si myslím, že nelze takhle přijmout, že ve třetím čtení se navrhnou dvě části z jiného zákona jako legislativně technická oprava. To myslím nejde. Ale vzhledem k tomu, že předpokládám, že ten návrh neprojde, tak bych z toho nedělal nějaký velký problém.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vzhledem k tomu, že množství pozměňovacích návrhů není vysoké, legislativní proces by měl být poměrně jednoduchý. Domnívám se, že v první řadě bude nutno, aby sněmovna rozhodla o námitce pana poslance Bendy, který zpochybnil to, zda návrh pana poslance Jičínského je nebo není legislativně technického charakteru. Já se domnívám, že to nelze, to, co pan poslanec Benda učinil. Nemůžeme hlasovat meritorně a pak teprve o charakteru pozměňovacího návrhu. Musíme to učinit opravdu opačně.

Ve druhé řadě bych doporučoval hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem přednesl já, o jejím přijetí nebo nepřijetí, a posléze o pozměňovacím návrhu, případně pozměňovacích návrzích pana poslance Jičínského, který předložil dva pozměňovací návrhy. Oba se vztahovaly de facto k pozměňovacímu návrhu komplexnímu, který předložil ústavně právní výbor. Čili jakmile budou odhlasovány pozměňovací návrhy prof. Jičínského, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, potom o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, myslím, že návrh procedury je jasný, já jej nejdříve nechám odhlasovat, pane zpravodaji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 351 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 139 pro něj vyslovilo 127 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní tedy rozhodneme o námitce pana poslance Bendy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP