(10.10 hodin)

(pokračuje Výborný)

Myslím si, že to může být také usneseno zvláštním usnesením sněmovny. Takže by teď bylo možná dobré hlasovat o procedurálním návrhu poslance Bendy, na závěr hlasovat o usnesení ústavně právní výboru najednou a poté hlasovat o té proceduře, kterou jsem navrhl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, já bych tak postupoval. Ale ještě vidím k proceduře připomínku, kterou má pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pan zpravodaj se zmínil o tom, že v tisku provedl legislativně technické úpravy jednoho z pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že tato praxe, pokud by bez dalšího byla přijata, je poněkud sporná. Myslím, že v rozpravě by minimálně měly být charakterizovány změny, které byly provedeny, aby sněmovna mohla posoudit, že skutečně jde o legislativně technické problémy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za připomínku. Pan zpravodaj se vyjádří.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Možná, že by bylo dobré, aby se k té věci vyjádřil pan kolega Nečas, zda ten tisk 359/3 pod písmenem D je v pořádku, zda se ho nějak nedotkly mé úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já mám pocit, pane zpravodaji, že pan poslanec Exner ani tak neměl na mysli souhlasné stanovisko předkladatele návrhu, ale to, aby k tomu bylo využíváno třetí čtení, což nepochybně má pan poslanec Exner pravdu. Nicméně nebude-li nějakých zásadních námitek, myslím, že není nutné, abych vyzýval některého z ministrů, aby otevřel rozpravu.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Takže můžeme pokročit k těm dvěma hlasováním?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zeptám se - jsou námitky na základě sdělení, které přednesl pan poslanec Exner? Námitka je. Pan kolega Exner na tom trvá. Já docela rozumím a požádal bych třeba pana ministra kultury Dostála, který je často schopen sněmovně sdělit zajímavé věci, aby přistoupil k řečništi a tím otevřel rozpravu.

Ano, žaloval jsem na vás, pane ministře, včera, protože ministr kultury by neměl vyplazovat jazyk. A děkuji vám.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dámy a pánové, dovolte, abych vás jménem Ministerstva kultury pozdravil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji velice ministru kultury a omlouvám se mu za zneužití jeho postavení. Děkuji.

Takže máme otevřenou rozpravu ve třetím čtení a ve třetím čtení v rozpravě dojde ke zpřesnění vzneseného pozměňovacího návrhu. V rozpravě hovoří pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Na pozdrav je třeba odpovědět. Dobrý den, pane ministře.

Předkládám legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu, který byl přednesen panem poslancem Nečasem, a předkládám ji v té formě, ve které ji máte písemně v tisku 359/3 pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Hlásí se pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, pokud šlo o můj text, který jsem předkládal, byl špatně koncipován do toho textu, který byl souborem pozměňovacích návrhů, protože v něm vypadla úvodní věta. Ta úvodní věta, která v něm není, začíná podle pozměňovacích návrhů "Nejvyšší kontrolní úřad je vrcholným orgánem vnější finanční kontroly", ale já jsem citoval, že doplňuji, a proto odstavec začíná "NKÚ je nezávislý orgán". Tečka a pak je ten můj doplněk.

Je to legislativně technické, stalo se to při přepisu mého projevu do textu pozměňovacích návrhů. Neměl jsem v úmyslu vypustit již platnou větu ústavy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne, rozpravu uzavírám.

Zazněla dvě legislativně technická zpřesnění. Táži se, zda někdo odporuje tomu, že by šlo v těchto dvou případech o legislativně technické návrhy, které mohou zaznít ve třetím čtení. Nikdo tomu neodporuje, čili o inkriminovaných pozměňovacích návrzích budeme hlasovat ve znění, jak byly zpřesněny, tzn. pod písmenem D, tak jak je text, a pod písmenem C s tím, že se odst. 1 čl. 97 doplňuje o text, který je v tomto uveden. Formuluji to správně, pane zpravodaji? (Ano.) Děkuji.

Po tomto průběhu rozpravy, kdy je zřejmé, o jakých pozměňovacích návrzích budeme hlasovat, prosím, abychom rozhodli o proceduře. Navrhuji, abychom nejprve rozhodli o návrhu procedury. Zřejmě tedy nejprve o návrhu kolegy Bendy a poté o proceduře jako celku.

 

Hlasování pořadové číslo 365 rozhodne o tom, zda vyslovíte souhlas s návrhem kolegy Bendy, aby pozměňovací návrhy pod písmenem A byly hlasovány jako celek na závěr.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 135, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o proceduře, tak jak ji navrhoval kolega zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Zopakoval bych ji. Hlasovali bychom tedy nejprve o pozměňovacích návrzích pod písmenem B a v logice toho, co bylo odhlasováno nyní, jako o celku. Poté o pozměňovacích návrzích pod písmenem E, bude-li přijat pod písmenem B celek, tak to bude jen o bodu 1. Poté písmeno C, pak písmeno D a na konec, jak už bylo odhlasováno, celé písmeno A. Čili o všech mých pozměňovacích návrzích také v celku, tak jako o usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Teď ještě pan navrhovatel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechtěl bych teď jít do stenozáznamu, ale přiznám se, že poprvé, když vystupoval pan poslanec Výborný, navrhoval začít písmenem B po jednotlivých bodech. Nyní mění své stanovisko, aby se hlasovalo o celku. To nelze akceptovat, neboť v reakci na jeho dílčí hlasování přišla reakce kolegy Bendy na kompletní hlasování a potom bych já v okamžiku dával návrh na revokaci předchozího hlasování. Myslím, že takto nelze měnit postup.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Není to změna postupu, protože jsme ho ještě neodhlasovali, pane poslanče. Je to tak, že to nestojí za nějaké revokace. Myslím, že všichni rozumějí dobře tomu, že někteří stojí o to, aby se hlasovalo usnesení ÚPV jako celek a moje návrhy zvlášť, protože je tam ten druhý návrh, který je společný s návrhem poslance Matulky, a o tom návrhu bylo řečeno, že pokud projde, tak má navrhovaná novela jisté šance. Takže já ustupuji od toho, co nazval pan místopředseda Langer změnou mého postoje. Mně je to lhostejné, ať se hlasuje o mých návrzích postupně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan místopředseda Langer k proceduře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych nejprve poprosit zpravodaje, ať se drží svého postavení zpravodaje, které má, to za prvé. Za druhé bych byl rád, aby byl konzistentní ve svých vystoupeních, a řekne-li jednou, že věc je taková, podruhé nemá tvrdit, že vypadá úplně nějak jinak.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Poprosil bych, abychom zbytečně neeskalovali již tak vzedmutou atmosféru, a budeme pokračovat tak, jak v poslední verzi navrhl zpravodaj. Respektive o tom rozhodneme hlasováním. Čili budeme rozhodovat o tom, že nejprve budou hlasovány pozměňovací návrhy pod písmenem B podle jednotlivých písmen, poté pozměňovací návrhy pod písmenem E závisle na tom, co projde z písmene B, poté pozměňovací návrhy pod písmenem C jako celek - je tomu tak - a poté pozměňovací návrhy pod písmenem D také jako celek. Béčko po jednotlivých arabských číslicích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP