(Jednání pokračuje v 16.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, upozorňuji všechny, že za minutu budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, lhůta určená pro přestávku poslaneckého klubu ODS vypršela, nicméně vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci oznámit, že vzhledem k výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích, a tím změněnému charakteru návrhu tohoto zákona klub ODS tento zákon nepodpoří.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím všechny poslankyně a poslance, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu zákona, aby se dostavili do sněmovny. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 244, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 503 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 503 tento návrh byl přijat, když z přítomných 157 se pro vyslovilo 108 a 48 bylo proti.

 

Děkuji panu zpravodaji za dobře odvedenou práci a blahopřeji navrhovateli. Já vím, že jsou ještě doprovodná usnesení, nicméně návrh zákona byl projednán. Nyní se bude hlasovat o doprovodných usneseních.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Paní místopředsedkyně, navrhuji hlasovat o doprovodném usnesení pana poslance Recmana po bodech. Bod 1 nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 504 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 504 tento návrh nebyl přijat, když ze 158 přítomných bylo 27 pro, 101 proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Navrhuji hlasovat o bodu 2. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 505 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 505 tento návrh byl přijat, když ze 158 přítomných 155 bylo pro, nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

112.
Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala poslankyně Eva Dundáčková a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Pavel Němec. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 219/5.

Žádám zpravodaje pana poslance Pavla Němce, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Slovo má pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím požádat sněmovnu o akceptaci jedné legislativně technické změny, která by se týkala § 4 odst. 6 na straně 3 komplexního pozměňovacího návrhu v tisku 219/5 a § 9 A odst. 1 téhož sněmovního tisku, kde by se slova "místo podnikání" změnila na slovo "bydliště". Je to z toho důvodu, že v opačném případě pozměňovací návrh nedává příliš smyslu. Proto navrhuji slovo "bydliště" místo slov "místo podnikání", a to v těchto dvou ustanoveních.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr před třetím čtením jen krátce poděkovala všem, kteří se v průběhu uplynulého tři čtvrtě roku podíleli na precizování a úpravě textu, který byl původně předložen jako tisk 219. Dovolte, abych zároveň vyjádřila poděkování i těm, kteří byť na poslední chvíli předložili své připomínky. Bohužel k těm, které byly předloženy těsně před hlasováním, poté co již skončilo projednávání na půdě ústavně právního výboru, ani při nejlepší vůli předkladatelky a zpravodaje nebylo možné přihlédnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Upozorňuji, že v rozporu s tím, jak jsem předložil pozměňovací návrh, který je pod písmenem G, není vytištěna část, která se zařazuje. Jde o to, aby bylo jasné, že se nezařazují jen změny v § 5 B, písm. e) odst. 3, ale celá část 5 A až 5 E.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Nyní prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout proceduru hlasování, s tím, že připomenu, že Poslanecká sněmovna svým hlasováním vzala za základ pro projednávání komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru, a tedy následně vznesené pozměňovací návrhy již byly pozměňovacími návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, resp. ke znění pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP