Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

(pokračuje Turek)

Domnívám se, že pokud nebudeme mít tyto kompletní materiály k dispozici, je v tuto chvíli nedostatečně připravené projednávání tohoto bodu. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako druhý je pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych požádal toto shromáždění o vypuštění bodu schůze číslo 33, kterým je parlamentní tisk č. 437, a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, z programu této schůze a přeřazení na schůzi následující.

Zdůvodnění: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 27. schůzi dne 10. února tento vládní návrh zákona projednal, přerušil jeho projednávání a pověřil mě jako zpravodaje, abych přednesl doporučení Poslanecké sněmovně přeložit tento bod na dubnovou schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu, že chcete i ve třetím čtení. Nevím, kolikáté číslo má tento návrh. Prosím, abyste si připravili eventuálně čísla třetích čtení.

Jako třetí vystoupí pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jménem vlády odmítnout návrh přednesený zde poslancem Turkem. Chtěl bych upozornit na to, že to, co použil ve svém zdůvodnění, je liché, protože dokument, o němž mluví, se v dalším čtení návrhu zákona s tímto zákonem potkají, čili umožní jeho řádné projednávání. V tuto chvíli jde o to, propustit to do prvního čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Jan Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřadit bod 13 a následně bod 109 z tisku 436 z této schůze a přesunout jej na schůzi Poslanecké sněmovny, která bude projednávat ve druhém čtení tisky č. 447, 544543.

Tisk 436 je vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Jistě si vzpomínáte, že jsme projednávali již v prvém čtení krizový zákon. Tato problematika má na sebe vazbu a je třeba to na sebe časově sladit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je navrženo 13 - druhé čtení a 109 ve třetím čtení. Děkuji.

Další je přihlášen pan poslanec Vladimír Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh na vypuštění bodu 35 - vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 495.

Tento vládní návrh zákona je předloha velmi komplikovaná a citlivá a současný stav diskuse nad ní naznačuje, že projednávání ve sněmovně nad touto materií by nebylo jednoduché a konce této předlohy by byly podle mého názoru velmi problematické.

Chtěl bych poznamenat, že jsem byl při projednávání vládního návrhu zákona 244 - posuzování vlivů na životní prostředí - přítomen v roce 1992. Tento vládní návrh je komplexní novelou této předlohy. Mnoho problémů, soudních sporů a sporů o výklad bylo důsledkem příliš ukvapeného projednání předlohy v té době. Domnívám se, že jedna zkušenost nám stačila. Proto navrhuji, aby tato předloha byla stažena z programu jednání a byla projednávána na některé z dalších schůzí. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout nový bod jednání 22. schůze nazvaný "Účinnost dosud přijatých vládních opatření ke snížení kritické nezaměstnanosti v ČR". Bod navrhuji zařadit jako druhý bod jednání po polední přestávce v úterý 29. 2.

Zdůvodnění: I přes určité vládní plány a záměry nezaměstnanost velmi rychle extenzivně v České republice roste. Z nejaktuálnějších údajů plyne, že je bez práce 508 451 občanů, to je 9,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 1999 se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 91 511 osob. Je to o 20 119 nově evidovaných občanů více než koncem prosince roku 1999. Míru nezaměstnanosti vyšší než 12 % vykázalo 20 okresů. Jsou tam okresy typu Most - 20,5 %, Karviná 18,6 %, Louny 18,5 %, Chomutov 18,3 % atd. Pokládám za více než nutné, aby nepříznivý stav sociálně ohrožených skupin zvláště komentoval místopředseda vlády ministr Špidla. Celková nezaměstnanost je nejméně o 80 tisíc vyšší, protože ne všichni uchazeči jsou v evidenci úřadů práce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím poslance Recmana.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená sněmovno, na programu této schůze je jako bod č. 137 zařazena informace ministra financí o současném stavu na úseku úvěrního a spořitelního družstevnictví. Je to bod, který byl přesunut z minulé 21. schůze z důvodu nedostatku času.

Domnívám se, že je to bod velice aktuální, že situace je velice dramatická i nadále a že je potřebné tuto problematiku projednat na této 22. schůzi. Domnívám se, že je potřebné to projednat dříve, než by na tuto informaci došlo. Doporučuji, abychom stanovili pevný termín, kdy bychom tento bod projednali. Doporučuji bod 137 zařadit na program 22. schůze na úterý 29. února jako první bod odpoledního jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych vás poprosit, zda byste nezvážili přesunutí bodů programu pod pořadovými čísly 6 sněmovní tisk 422 - zákon o obcích, 7 - sněmovní tisk 423 - zákon o krajích, 8 - sněmovní tisk 424 - o okresních úřadech, 9 - sněmovní tisk 425 - o hlavním městě Praze, 10 - sněmovní tisk 426 - o změně a zrušení některých zákonů.

Navrhuji přesunutí na první body úterní schůze příští týden. Vím, že zde zazní ještě jeden návrh. Současně bych se vám chtěl za náš výbor omluvit, že jste komplexní pozměňovací návrhy k těmto zákonů dostali během včerejška, resp. během dneška. Nebylo to způsobeno nečinností výboru, ale naopak pokusem výbor uvést vládní návrhy do takové podoby, aby byly akceptovatelné touto sněmovnou.

Úterý navrhuji proto, že si myslím, že komplexní pozměňovací návrhy jsou tak závažné a hluboké, že se nedotýkají zdaleka jen této sněmovny, nicméně že široká veřejnost - pokud nezahrnu do této podoby pouze lidi, kteří se zúčastnili projednávání na výboru, neměla možnost se s komplexními pozměňovacími návrhy seznámit. Proto si myslím, že by bylo zodpovědné vůči této veřejnosti, abychom dali tento týden, případně ještě víkend, aby příští úterý mohlo proběhnout druhé čtení těchto navrhovaných zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP