Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Tím přecházíme k bodu programu, kterým je prezidentem republiky vrácený zákon.

 

2.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech,
ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
/sněmovní tisk 229/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Prosím kolegy zde vpravo o zklidnění. Pan poslanec Benda, prosím. Pan poslanec Vlach, pan poslanec Kühnl, prosím. Pan poslanec Marek Benda, pan poslanec Bendl. Prosím o soustředění na tento bod.

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 229/7. Táži se zástupce navrhovatelů poslance Libora Ambrozka, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Nechce. Chce se vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Drda? Ne.

Otevírám tedy rozpravu. Chci připomenout, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Do rozpravy se nehlásí nikdo. Čtu tady přihlášku pana poslance Štraita, kterou mi teď dal, ale ta je k dalšímu bodu, jestli se nemýlím. Pokud se nikdo nepřihlásil, pak tedy rozpravu končím.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Prosím, aby bylo změněno kvorum. Už se stalo. (Soustavný hovor ve sněmovně.) Návrh usnesení - nevěřím, že je sněmovna soustředěna na toto hlasování.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu:

"Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., podle sněmovního tisku 229/6."

 

Vidím takové rozpravy, že si nejsem jist, jestli jsou poslanci připraveni hlasovat. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 177 poslanců bylo 116 pro, 36 bylo proti. Usnesení tedy bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu programu, kterým je Senátem vrácený návrh zákona.

 

3.
Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
/sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 245/5. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 245/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým návrhům vyjádřil ministr kultury Pavel Dostál. (Stálý hluk a pohyb ve sněmovně.)

Opakovaně prosím sněmovnu o udržení elementárního klidu, nebo prostě přeruším jednání. Pan poslanec Ambrozek - můžete se posadit, prosím vás, nebo odejít? To je možná lepší. (Smích, šlo o poslance Cabrnocha.) Nepoznám, když je někdo zády - pan poslanec Cabrnoch - prosím, pane poslanče. Pan místopředseda Gross by také mohl zkusit zklidnit kolegy svého klubu - kdyby nás slyšel.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Stanislav Gross klečet, říká pan předseda.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh tiskového zákona obsažený v parlamentním tisku 245/5 schválila ve znění těch pozměňovacích návrhů Senátu, které eliminují některé formulační nepřesnosti, tak aby nový tiskový zákon tvořil konzistentní, vzájemně provázaný a sémanticky uzavřený právní celek.

Dovolte, abych obhájil některé podstatné změny Senátu. Smyslem pozměňovacích návrhů číslo 1 a 15 je vyloučit formulace, v jejichž důsledku by se některá ustanovení nového tiskového zákona ve znění sněmovny měla vztahovat i na periodika vydávaná v cizině zahraničními vydavateli, která jsou v České republice pouze šířena. Z dosavadní dikce § 2 odst. 1 návrhu zákona totiž vyplývá, že § 10 a § 16, tj. úprava vynutitelnosti práva na uveřejnění odpovědí nebo dodatečného sdělení, jakož i úprava institutu ochrany zdroje informací by měla být uplatňována rovněž vůči zahraničnímu periodickému tisku, který je do tuzemska pouze dovážen, což pokládáme za absurdní.

V této souvislosti bych chtěl z tohoto místa a před vaším závažným hlasováním, vážení kolegové, připomenout, že jedním ze základních znaků každé právní normy, tedy i nového tiskového zákona, by měla být její vynutitelnost státní mocí. Rozumí se státní mocí toho státu, o jehož právní normu jde. Myslím si, že jde velice těžko žádat např. po Financial Times, aby uveřejnil na základě přijatého tiskového zákona právo na odpověď. Myslím si, že Senát toto řeší elegantně a že nyní s tímto upřesněním je naprosto jasné, o co jde.

Pozměňovací návrh číslo tři zpřesňuje definici pojmu "vydávání periodického tisku" v tom směru, aby nemohla být nijak zpochybňována odpovědnost vydavatele, který přímo nezajišťuje veřejné šíření svých periodik, neboť nedisponuje distribuční sítí. Těch je většina.

Rovněž účel pozměňovacího návrhu číslo čtyři spatřuji v odstranění neurčitosti definice pojmu "den vydání", která nerespektuje fakt, že např. u periodik s delší periodicitou může být jejich veřejné šíření zahájeno na různých místech České republiky v jiný den.

Pozměňovací návrh číslo šest směřuje k tomu, aby zákon neupravoval odpovědnost za šíření periodického tisku bez tzv. povinných údajů ve smyslu § 8 odst. 1 v obecné rovině. Zdůrazňuji - v obecné rovině.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP