Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

(pokračuje Sehoř)

V § 5 odst. 1 a) se vypouštějí slova "a spolehlivá".

V § 9 odst. 1 za slovo "autobusy" se vloží slovo "tahače".

V usnesení je třeba dále v souvislosti se schválením zákona č. 309/1999, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, doplnit o zmocnění pro předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona.

Dále v § 12 odst. 3 b) zrušit slova "zejména drážní", včetně závorek.

Zrušit § 39 a), 39 b) a 39 c).

K tomuto návrhu podávám podmíněný návrh, pokud nebude přijat, a tento návrh zní: V § 40 b) doplnit odst. 9. Pokud budou přijaty změny, tak tento odst. bude mít číslo 7, který zní: "Paragrafy 39 a), 39 b), 39 c) nabývají účinnosti dnem 1. 1. roku 2003."

V § 40 b) odst. 1 - tento odst. zrušit. Ostatní odstavce se přečíslují.

V § 21 odst. 1 zrušit poslední větu.

V § 21 a) odst. 1 a) zrušit část věty, která zní: "ve vymezeném územním obvodu dopravního úřadu".

Za odst. 8 § 2 vložit další odst., který zní: "Radiodispečink taxislužby operativně zprostředkovává bezprostřední a pohotovou přepravu osob a jejich zavazadel pouze motorovými osobními vozidly taxislužby na základě telefonických objednávek."

Na konec textu § 9 odst. 1 doplnit: "Zajistit, aby ve vozidle taxislužby byla umístěna kopie protokolu o technické prohlídce."

Paragraf 21 odst. 5 doplnit textem: "Provozovatel jiné osobní dopravy je zároveň povinen zajistit, aby jím používané vozidlo bylo označeno předepsaným způsobem. Podrobnosti o označení vozidel jiné osobní dopravy stanoví prováděcí předpis."

V souvislosti s tím je třeba doplnit § 41 odst. 2 o text: "§ 21 odst. 5".

Paragraf 21 doplnit o nový odst. 5, který zní: "Provozovatel taxislužby nesmí umístit na vozidel žádnou reklamu, a to jak vně, tak i uvnitř vozidla s výjimkou reklamy radiodispečinku, přes který lze službu objednat. Používání reklamních štítů umístěných na střeše vozidla se zakazuje."

Ostatní odstavce se přečíslují.

Poslední dvě úpravy.

Paragraf 21 a) odst. 2 vložit písm. e) s textem: "v případech trvalého vyřazení vozidla taxislužby z evidence okamžité odstranění povinného označení umístěného na vozidle taxislužby a demontáž taxametru".

Poslední úprava - § 35 odst. 3 za písm. e) doplnit text: "nebo neoznačí vozidlo příležitostné osobní silniční dopravy stanoveným způsobem."

To je vše, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Václav Krása, připraví se pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si předložit několik pozměňovacích návrhů k tisku 306.

První pozměňovací návrh: Bod 40 návrhu zákona se vypouští, ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění: Nově navrhované znění je v rozporu s první částí odst. 1 § 18 a).

Druhý návrh: Podmíněný návrh pro případ, že nebude přijat návrh pod bodem 1. Bod 40 návrhu zákona nově zní: "Bod 40: § 18 a) odst. 1 nově zní: odst. 1: Řidič a průvodčí vozidla veřejné a linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné a linkové dopravy vybavená kontrolním odznakem a kontrolním průkazem, jejichž vyobrazení zveřejní dopravce v přepravních podmínkách nebo jiným vhodným způsobem (dále jen pověřená osoba), je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Prokazuje-li se pověřená osoba kontrolním odznakem, je na požádání kontrolovaného cestujícího povinna se prokázat i příslušným průkazem, ve kterém je uvedeno číslo kontrolního odznaku."

Odůvodnění: Jedná se o novou formulaci, která odstraňuje rozpor mezi zněním původně navrhovaným a stávajícím zněním z první části odst. 1 § 18 a), a to pro případ, že nebude přijat pozměňovací návrh uvedený pod bodem 1. Pokud má mít smysl zavedení práva cestujícího požadovat předložení průkazu pověřené osoby, je nutné, aby cestující měl možnost zjistit, jaké náležitosti musí mít průkaz pověřené osoby. Zde se navrhuje povinnost dopravce zveřejnit vyobrazení průkazu.

Třetí pozměňovací návrh: Za bod 40 návrhu zákona se doplňují body 41 a 42, které znějí.

Bod 41: V § 18 a) odst. 1 písm. c) se slova "osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky" nahrazují slovy "prokázání totožnosti".

Bod 42: V § 18 a) odst. 2 písm. b) se slova "se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky" nahrazují slovy "prokázat svoji totožnost".

Ostatní body návrhu zákona se přečíslují.

Odůvodnění: V současné době není jednotný právní názor, zda pověřená osoba má právo požadovat na cestujícím, který se neprokáže platnou jízdenkou a odmítne uhradit sankce v souladu se zákonem, prokázání totožnosti. Současné znění zákona pouze zesiluje zmíněnou právní nejistotu, viz důvodová zpráva k § 18 a) návrhu novely zákona. Je zřejmé, že pokud má vůbec existovat povinnost cestujícího řádně platit jízdné, je třeba zajistit právními prostředky vymožení neuhrazeného jízdného. Veřejná silniční doprava je dotována ze státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Slovo má pan poslanec Petr Koháček, připraví se pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, dovolím si přednést několik pozměňovacích návrhů, z nichž první část se zabývá zpřesněním odborné způsobilosti, a jsou to tyto návrhy:

V bodě 7 v § 6 doplnit odstavce 10 a 11.

Odst. 10 zní: "Odborně způsobilým (?) k provozování mezinárodní silniční dopravy je osoba, která má kromě odborné způsobilosti prokázané podle odst. 1 i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy."

Odst. 11 zní: "Podmínkou praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy prokazuje žadatel předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování tohoto druhu dopravy."

V bodě 9 v § 8 v odst. 1 doplnit bod g), který zní: "Zda je pro druh mezinárodní silniční dopravy dána potřebná doba praxe."

Další můj pozměňovací návrh se týká zlepšení kvality bezpečnosti silničního provozu ze strany přepravců nákladní dopravy na našich silnicích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP