Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se své práce.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, v podrobné rozpravě vystoupilo pět poslanců, nezazněl ani návrh na vrácení k dopracování, ani k zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem je

 

14.
Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
/sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Již v prvém čtení zákona jsem zdůraznil, že návrh zákona je plně harmonizován se směrnicemi Evropského společenství, které se mimo jiné také v této souvislosti týkají ochrany počítačových programů, satelitního vysílání, kabelového přenosu, práva na pronájem a půjčování, harmonizace a ochrany databází.

Už při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zazněl názor, kterému se chci zvláště věnovat, protože jde o názor, který ve své podstatě dá se říci zpochybňuje celou logiku a filozofii tohoto zákona.

Šlo totiž o to, aby se autorská práva, přesněji řečeno - aby se majetková práva autorská mohla zcizovat, resp. převádět či postupovat. Je proto je třeba znovu na tomto plénu připomenout, že návrh zákona důsledně vychází z kontinentální koncepce práva autorského tak, jak jej uznává většina států evropského kontinentu, přičemž zásadním principem této koncepce je nepřevoditelnost práv duševního vlastnictví, resp. autorského práva, která se prolíná v podstatě všemi - opakuji všemi - ustanoveními tohoto zákona.

Ano, řekněme si upřímně, tento zákon je především zaměřen na ochranu duševního vlastnictví, tedy na ochranu autorů. Proto nepřevoditelnost autorského práva je zásadním atributem tohoto práva zakotveného v Listině základních práv a svobod. Tento zákon důsledně vychází právě z ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Důsledkem této nepřevoditelnosti je institut výkonu autorského práva, kterým autor poskytuje licenční smlouvou uživateli. V některých případech je výkon autorského práva ze zákona svěřen např. zaměstnavateli nebo je zákonem stanovena právní domněnka, že určitá osoba, není-li jiného smluvního ujednání, majetková práva vykonává, jako např. výrobci audiovizuálních děl.

Dalším zásadním principem je smluvní volnost, která se uplatňuje při uzavírání smluv mezi autory a uživateli děl a která je omezena jen výjimečně v případech, kde tak zákon stanoví.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh autorského zákona byl ve stadiu připomínkového řízení předložen k široké, opravdu co nejširší odborné diskusi, to je rozsáhlému okruhu organizací sdružujících nebo zastupujících autory. Byl předložen významným uživatelům předmětů chráněných autorským zákonem a některým významným dovozcům a výrobcům, kterým zákon zakládá povinnosti v souvislosti s novými právy autorů a ostatních nositelů práv. I v rámci projednávání tohoto návrhu zákona se právě na půdě parlamentu uskutečnila výměna názorů s některými zájmovými skupinami. Mám např. na mysli Svaz knihovníků a informačních pracovníků. I v tomto případě došlo ke kompromisu, přičemž je vzájemně respektována úprava vycházející z navrhované směrnice Evropské unie o informační společnosti.

Harmonizace autorského zákona s legislativou Evropské unie je samozřejmě na programu všech orgánů Evropské komise, které hodnotí připravenost České republiky z hlediska vstupu do EU. Proto si za předkladatele mohu jen přát, aby vládní návrh zákona byl přijat Poslaneckou sněmovnou co nejdříve a aby byla respektována úprava vycházející ze směrnic Evropského společenství a z mezinárodních úmluv a smluv, kterými je Česká republika vázána, ale i z tzv. internetových smluv z roku 1996, ke kterým Česká republika přistoupí po přijetí této navrhované právní úpravy.

Nový autorský zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti ještě v tomto roce a podle názorů odborníků bude dobrým vstupem do 21. století, do století moderních technologií a obrovských možností šíření děl počítačovou sítí. Jsem přesvědčen, že jde o návrh úpravy, ve kterém zájmy všech účastníků informační dálnice jsou vyvážené, a že poskytuje také dostatečné záruky zahraničním investorům, aby investovali právě do nových technologií ve státě, který svou legislativou garantuje úroveň ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících srovnatelnou s průmyslovými zeměmi.

Návrh zákona projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také výbor pro evropskou integraci. Se všemi pozměňovacími návrhy se předkladatel zevrubně seznámil a podstatnou většinu z nich považuje za návrhy, které vládní návrh zpřesňují, činí jej srozumitelnějším, výstižněji vyjadřují ustanovení některých směrnic Evropské unie. Proto vás prosím o podporu tohoto zákona ve druhém čtení a puštění zákona do čtení třetího. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 443/1 a 2. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové těchto výborů, poslanci Aleš Rozehnal a Miroslav Máče.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, chtěl bych vás seznámit s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 2. února 2000.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal na své 26. schůzi 2. února vládní návrh autorského zákona, tisk 443, a po zdůvodnění náměstkyně ministra kultury dr. Vinšové, zpravodajské zprávě poslance Rozehnala a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh autorského zákona, tisk 443, s předloženými pozměňovacími návrhy, které jste všichni dostali v tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Rozehnalovi. Nyní má slovo pan zpravodaj Máče, ale vidím, že ho v jeho nepřítomnosti zastupuje paní poslankyně Olga Sehnalová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, aby vás seznámila se 74. usnesením výboru pro evropskou integraci z 24. schůze konané ve dnech 10. a 11. února 2000, a to k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon, sněmovní tisk 443.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP