Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Rád bych vaší pozornosti věnoval informaci, že celková výše nevypořádaných nároků oprávněných osob nečlenů družstev se pohybuje v řádu kolem 14 miliard korun a oprávněných osob členů družstev kolem 15 milionů korun. Jedná se tudíž zhruba o 29 miliard korun nevypořádaných nároků s tím, že Pozemkový fond by musel tuto částku oprávněným osobám splatit bez ohledu na skutečnost, zda by družstva a další právnické osoby v navrhované pětileté lhůtě splácení byly schopny dostát svým závazkům vůči Pozemkovému fondu.

Dovolil bych si ještě takovou volnou interpretaci. Kdybych se mýlil v řádu násobku, tak stále zůstávají řády miliard, které by tímto způsobem musely být z Pozemkového fondu vyplaceny.

Je zcela nereálné, že by oprávněné osoby, tzn. družstva či nástupnické organizace, byly schopny ve lhůtě pět let splatit tyto částky, které se týkají obou skupin oprávněných osob. Lze se velmi důvodně obávat, že by tak pohledávky Pozemkového fondu vůči těmto subjektům mohly a také, podle mého názoru, byly by důvodem, kdy ze zákona musí být prohlášen konkurs a dosavadní zkušenosti v případě konkursu těchto subjektů dávají reálnou šanci na splacení tak zhruba v řádu 10 % pohledávek, což by podle mého názoru ohrozilo samu existence Pozemkového fondu, který má přitom nezastupitelné postavení v procesu realizace zákona o prodeji státní půdy a dalších právních předpisů.

Proto s velkou lítostí nemohu podpořit tuto novelu zákona, přestože bych ji považoval za to nejspravedlivější a nejlepší možné řešení. Musím vás informovat o tom, že vláda na své schůzi 21. července 1999 posoudila a projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 280, a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas. Realizace nyní předloženého návrhu by oproti tehdy přijaté úpravě znamenala neúměrné zadlužení státu v nejbližších třech či pěti letech.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství Janu Fenclovi. Pan kolega Palas už se na nás přišel podívat, tak ho mezi námi vítám. Dobrý den. Myslím si, že můžeme pokračovat dále v rozpravě. Hlásí se pan kolega Mandík.

Prosím, pane poslanče, když tak zaujměte své místo u stolku zpravodajů.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím v obecné rozpravě navrhnout zamítnutí předlohy zákona, a pokud nebude přijato zamítnutí, pak potom v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Mandíkovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne, obecnou rozpravu uzavírám.

Má možnost vystoupit nyní zástupce předkladatele pan kolega Tlustý. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi reagovat na část vystoupení pana ministra Fencla.

Stručně řečeno, uvedl, že by toto řešení vítal a považoval by ho za spravedlivé, pokud by stav české ekonomiky a státních financí to umožňoval. Dovolím si namítnout, že spravedlivost řešení při vypořádání jakéhokoli typu pohledávek nemůže být odvozována od stavu státních financí. To je interpretace velmi účelová a skoro bych řekl velmi zpochybňující právní řád této republiky.

Pohledávky totiž existují a zamítnutí tohoto zákona na tom nic nezmění. V této zemi existuje několik desítek tisíc lidí, jejichž část transformačních podílů nebyla do dnešního dne vypořádána, a tyto osoby byly udržovány v očekávání - zdůrazňuji slova udržovány v očekávání, byl to totiž aktivní proces některých politických subjektů -, že po uplynutí oněch sedmi let se tohoto vypořádání dočkají.

Pokud tady pan ministr říká, že z této novely vyplývají gigantické nároky na Pozemkový fond a v důsledku toho na státní rozpočet, tak tím říká právě těmto čekajícím oprávněným osobám, že se domnívá, že nebude-li přijata tato novela, nedojde k žádnému vypořádání těchto pohledávek. Jinak řečeno, řeč ministra zemědělství je nutné interpretovat takto: rozhodne-li se tato sněmovna zamítnout tuto novelu, rozhodne se několika desítkám tisíc našich spoluobčanů sdělit, že jejich pohledávky jsou nedobytné. Princip této novely totiž nedělá nic jiného než to, že mezi dlužníka a věřitele staví stát. Stát, který na jedné straně má věřiteli garantovat, že jeho pohledávka je dobytná, a na druhé straně má garantovat dlužníkovi, že stát je efektivním vymahatelem pohledávek, mnohem efektivnějším, než je jednotlivá oprávněná osoba. V této roli státu, podle mého názoru, není nic zavrženíhodného a diskutabilního. A dokonce si dovolím vyslovit tezi, že podstatnou část, nejméně polovinu, dovolím si odhadnout, že mnohem více než polovinu, by Pozemkový fond jako dobrý věřitel dokázal od dlužníků v oné pětileté lhůtě nakonec vymoci.

Mohu tedy vyjádřit s panem ministrem souhlas v jediné věci: Diskutujeme tady výlučně o rozdílu mezi tím, co by Pozemkový fond jako prostředník oprávněným osobám vyplatil, a tím, co by na druhé straně v pětileté lhůtě vymohl. Souhlasím proto s tím, že tady diskutujeme nanejvýš o několika miliardách, které by zůstaly deficitem v této bilanci. Domnívám se, že deficit několika miliard ve vztahu k očekávání několika desítek tisíc věřitelů v této zemi je přiměřenou cenou, kterou by měl být Parlament této země ochoten zaplatit. Částky mnohonásobně vyšší je totiž ochoten z rozhodování současné vlády platit v jiných vztazích mezi věřiteli a dlužníky a jedná se o významně menší počet věřitelů tímto dotčených.

Já si proto dovoluji tuto váženou sněmovnu vyzvat, aby nezamítla tento návrh zákona a aby, jak už jsem uvedl v úvodu, v pokračování druhého čtení byly předneseny pozměňovací návrhy, které z tohoto návrhu zákona udělají technickou normu přijatelnou pro většinu této sněmovny. Není to totiž politická norma, je to norma technická. Znovu opakuji, přijetí této novely na podstatě, kterou je existence těchto pohledávek, nic nezmění. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní má závěrečné slovo zpravodaj pan kolega Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dámy a pánové, zazněly zde naprosto jasné argumenty ministra zemědělství, zazněl zde procedurální návrh pana poslance Mandíka. Já doporučuji hlasovat o návrhu pana poslance Mandíka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí po ukončené obecné rozpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP