Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

(pokračuje Nájemník)

Dobré ovládání už je - a doufám bude - prestižní záležitostí zvýhodňující všechny, kteří dobrou češtinu používají. Český jazyk je poklad, který svobodně kultivujme.

Máme rozdílný názor s předkladateli. Ať rozhodne sněmovna. Já jsem optimista, páni a dámy předkladatelé jsou pesimisty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Nájemníkovi, nyní bude hovořit pan kolega Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, jen několik málo poznámek k vystoupení jednoho z předkladatelů, pana Kučery.

Chtěl bych konstatovat, že především s jistou úctou jsem hleděl na vystoupení, které bylo velice dobře připravené a ve kterém se vlastně obhajoval zákon o třiceti slovech. Chápu, proč předkladatelé vyvinuli tak obrovské úsilí.

Pro pořádek chci říci, že i výbor, ve kterém jsme projednávali tento zákon, vřele doporučil předkladatelům, aby raději zvolili cestu úpravu ústavy než cestu speciálního zákona. I z toho, co pan poslanec Kučera zde řekl, vyplývá, že mnohem častěji je v Evropě upraven státní jazyk ústavou než speciálním zákonem. Je to podle mého soudu řešení čistší a z tohoto důvodu také obvyklejší.

Dovolil bych si ale upozornit na jednu nesrovnalost, kterou jsem zaznamenal v projevu předkladatele pana Kučery. Myslím si, že argumentovat tím, že je nezbytné mít zákon, který upravuje státní jazyk, k tomu, abychom později prosadili češtinu jako pracovní jazyk, nebylo zcela korektní. Použiji dvou příkladů zemí, které nemají speciální zákon, nemají příslušné ustanovení v ústavě a mají svůj jazyk jako pracovní jazyk Evropského společenství. Je to Portugalsko a již zmíněné Holandsko.

Já bych tedy tento argument nepřijal. Souhlasím samozřejmě s tím, že je v zájmu České republiky v zájmu českých občanů, aby se čeština stala jedním z pracovních jazyků Evropského společenství. Domnívám se ale, že z toho nevyplývá nutnost, abychom měli speciální zákon upravující češtinu jako státní jazyk.

Přesto bych ale uzavřel tím, že jsem přesvědčen o tom, že úprava ústavy z tohoto hlediska by byla vhodnější než zákon jako takový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji Petrovi Matějů. Do rozpravy je dále přihlášen za navrhovatele pan kolega Zdeněk Klanica.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Děkuji, pane předsedající.

Jen velice stručnou poznámku k tomu, co tu říkal pan kolega Pleva. Pokud jsem mu dobře rozuměl, tak argumentuje tím, že návrh na kodifikaci státního jazyka je aktuální pouze v těch zemích, kde je ten jazyk nějakým způsobem ohrožen nebo kde je to prostě z nějakých důvodů potřeba.

Chtěl bych tu uvést příklad Francie, kde francouzština, jak jistě chápete, není vzhledem k velikosti a mohutnosti země a vzhledem k tomu, že jde o reprezentanta velké frankofonní zóny, nijak ohrožena. Přesto Francie velice tvrdě kodifikovala postavení francouzštiny jako úředního a státního jazyka.

Otázka, zda čeština je nebo není dostatečně chráněna, patří k těm, které bych tu nechtěl řešit. Myslím si, že těch pár slov, která jsme navrhli ve variantě, kterou předkládáme teď nověji, není snad tolik, abychom to nemohli vzít na vědomí. Řada západoevropských zemí - a to je fakt, vážené dámy a pánové - si velmi pečlivě chrání své jazyky. Přál bych si, abychom na naší - v uvozovkách - cestě do Evropy i tuto věc zvážili a abychom na to brali zřetel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji poslanci Klanicovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nikoli, všeobecnou rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, ale předtím mají možnost vystoupit ještě jak zpravodaj, tak zástupce navrhovatelů. - Ti si však vystoupit nepřejí, takže zagonguji a za krátkou chvíli budeme hlasovat. Jestli mě pan zpravodaj neopraví, tak zazněl jediný návrh, který bychom měli teď podrobit hlasování, a to byl návrh na zamítnutí.

Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy, žádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 39 rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Hlasování pořadové číslo 39 zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přijat, když z přítomných 163 pro hlasovalo 84, proti 73.

 

Konstatuji, že jsme tím doprojednali sněmovní tisk č. 319, neboť byl zamítnut.

Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodu č. 20 programu, který vám byl již rozdán, jak jsem zjistil. Tímto návrhem je… Slovo má paní kolegyně Vlčková.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, chtěla bych zpochybnit hlasování vzhledem k tomu, že mám takovou indispozici, že jsem hlasovala "ano" a chtěla jsem hlasovat "ne".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně Vlčková zpochybňuje hlasování. Budeme tedy hlasovat o námitce paní kolegyně Vlčkové. Opět je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy a žádám o novou registraci.

 

Gonguji a v hlasování pořadové číslo 40 budeme rozhodovat o námitce paní kolegyně Vlčkové.

Zahajuji tedy hlasování o námitce a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti?

Námitka byla přijata, poněvadž z přítomných 157 pro bylo 140, proti 6.

 

Vracíme se tedy k předchozímu bodu a budeme opakovat hlasování o zamítnutí návrhu tzv. jazykového zákona.

 

V hlasování pořadové číslo 41 rozhodneme o zamítnutí.

Kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když z přítomných 161 bylo 81 pro 74 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP