Neautorizováno !


 

(19.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi podrobně jsem odůvodnil návrh této dohody s Moldávií v prvním čtení. Podstatné na tom je, že tímto způsobem vytváříme odpovídající právní rámec pro obchodní vztahy mezi naší zemí a zemí, která je jednou ze zemí blízkých Balkánu a zároveň blízkých ve Společenství nezávislých států a konečně zemí, která na rozdíl od mnohých jiných států v této oblasti se upřímně snaží o vytváření demokratického režimu, což považuji za podstatné.

Za druhé se velice omlouvám Poslanecké sněmovně za zdržení, které způsobilo zasedání vlády, které právě rozhodlo o dvou velmi závažných otázkách, z nichž jedna se bude týkat zítra i Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 404/1 a 404/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Vojtěcha Vymětala, aby usnesení výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor se projednávanou smlouvou zabýval na své 29. schůzi 2. února 2000 a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem 404/2, ve kterém doporučuje sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 12. května 1999 v Praze."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, rovněž rozpočtový výbor projednal uvedenou dohodu na své 23. schůzi dne 12. ledna 2000 a přijal usnesení č. 203, které jste rovněž obdrželi jako sněmovní tisk 404/1. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas, a zároveň zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením rozpočtového výboru byla sněmovna seznámena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování č9slo 85 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 84 pro něj vyslovilo 60 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999
/sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, s ohledem na to, že tento návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Trestně právní úmluvy o korupci ze Štrasburku byl odůvodněn v prvním čtení, mohu se vzdát zcela úvodního slova a jenom s potěšením konstatuji, že oba výbory, kterým byl návrh přikázán, tj. výbor zahraniční a výbor pro evropskou integraci, doporučují sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací, resp. s přistoupením České republiky k této úmluvě s tím, že budou učiněny ty výhrady, jak je obsahuje sněmovní tisk. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropskou integraci. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 402/1 a 402/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Tollnera, aby usnesení výboru zdůvodnil.

 

Poslanec Pavel Tollner: Dámy a pánové, zahraniční výbor se touto úmluvou zabýval na své 29. schůzi 2. února 2000 a přijal doporučující usnesení ve znění:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Trestně právní úmluvou o korupci sjednanou dne 27. ledna 1999 ve Štrasburku a stanoví, že Česká republika při její ratifikaci učiní prohlášení následujícího znění:

Česká republika si vyhrazuje právo podle čl. 37 odst. 1 Úmluvy, že jako trestný čin podle vnitrostátního práva bude hodnotit chování uvedená v čl. 7 a 8 Úmluvy, pouze pokud odpovídají skutkovým podstatám trestných činů stanovených v trestním zákoně České republiky."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tollnerovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Jaroslav Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, také projednání tohoto návrhu na schůzi výboru pro evropskou integraci dopadlo pozitivně. Doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem v identickém znění doprovodu, které je uvedeno ve sněmovním tisku 402/1 a které před chvílí četl kolega Tollner. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 87 vyslovilo 63 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů,
Štrasburk 24. listopadu 1983
/sněmovní tisk 405/ - druhé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, úvodní slovo bylo v prvém čtení k této mezinárodní smlouvě předneseno 30. listopadu 1999 ministrem Motejlem. Poslanecká sněmovna přikázala k projednání návrh na vyslovení souhlasu s touto úmluvou petičnímu výboru a zahraničnímu výboru. Oba uvedené výbory doporučily vyslovit s úmluvou souhlas s tím, že jediná výhrada, kterou Česká republika uplatní, je výhrada ohledně používání jazyka. Doporučuji, aby i Poslanecká sněmovna tímto způsobem rozhodla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také petiční výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 405/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Karase, aby usnesení výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jiří Karas: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 29. schůze 2. února 2000 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983, sněmovní tisk 405. Po odůvodnění náměstkem ministra spravedlnosti dr. Aloisem Cihlářem, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Karase a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Evropskou úmluvou o odškodňování obětí násilných trestných činů, sjednanou dne 24. listopadu 1983 ve Štrasburku, a stanoví, že Česká republika při její ratifikaci učiní výhradu následujícího znění:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP