Neautorizováno !


 

(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji poslanci Zdeňku Koudelkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan kolega Zdeněk Jičínský. Prosím, pane kolego, přistupte k řečništi.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že tento návrh zákona chce řešit určitý problém způsobem, který já nepovažuji za dobrý. Protože jestliže zjistíme jednotlivou vadu v tom či onom zákoně, tak si nemyslím, že je správné na každou jednotlivou vadu reagovat novelizací zákona, ale je třeba k těmto věcem přistupovat komplexněji. V tomto směru uznávám argumentaci, která je uvedena ve vládním stanovisku, které i z těchto důvodů s návrhem vyslovuje nesouhlas. To je jedna stránka věci, kterou můžeme považovat za formální.

Pokud jde o vlastní problematiku, nemyslím si, že teď je zájem a chuť se těmito otázkami zabývat podrobněji. Myslím, že těch problémů, které jsou v existujícím volebním zákoně, resp. v existujících volebních zákonech, je více a že by měly být posuzovány komplexně. Ale jenom z toho, že se ukázaly určité problémy při dodržování té 48hodinové lhůty, podle mého soudu ještě neplyne, že ta lhůta sama o sobě nemá žádný význam. Já vycházím z toho, že právo má stanovit určitá pravidla řekl bych slušného chování v této věci, byť ne všechna pravidla lze nějak účinně sankcionovat. Takže i toto je moment, který budeme muset vážit při celkové reformě volebního zákonodárství.

Kolega Koudelka navrhl, aby byl návrh postoupen do druhého čtení. Myslím, že to je možné a že v rámci dalšího projednávání lze případně jednání o něm přerušit a učinit jej součástí těch komplexnějších návrhů, které nepochybně v této věci přijdou. Čili návrh na zamítnutí nedávám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Diskuse bude pokračovat. Prosím, pane kolego. Hovoří pan kolega Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, ctěná vládo, paní senátorko, pane senátore, dovolte, abych krátce pohovořil k novele předložené Senátem a ztotožnil se s tím, co říkal zpravodaj. Vláda ve svém stanovisku dala nesouhlas a přislíbila, že na únorovou schůzi vypracuje svůj návrh. Bohužel únorová schůze je teď a vláda svůj návrh nepředložila. Mohli bychom se tedy dostat do časové tísně, neboť na podzim máme senátní volby.

Zkušenosti z minulých voleb nám říkají, že problémy, které tady jsou, by se mohly znovu opakovat, a proto vás žádám, abyste propustili tento sněmovní tisk do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bílému. Nyní se hlásí do rozpravy pan kolega Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, paní senátorko, já bych se přiklonil spíš k tomu, abychom onu 48hodinovou lhůtu zachovali. Vycházím z prostého shromáždění těch základních věcí, které jsme za dobu jednotlivých volebních kampaní měli možnost vidět a které se odehrály.

Nesouhlasím s hlavním argumentem, který paní senátorka uvedla, že by to byl jakoby návod pro protikandidáta, který by mohl takto poškodit jednoho z kandidátů. Samozřejmě pokud by se někdo za těchto podmínek pokusil zpochybnit regulérnost volební kampaně, platí obecný princip, že nemůže mít prospěch ten, kdo škodu způsobil nebo kdo způsobil porušení povinností za účelem zajistit si sám sobě prospěch. To znamená, že takový škůdce volební kampaně, který by chtěl tímto způsobem vyšachovat svého protikandidáta, by mandátu nemohl nabýt, protože způsobil porušení zákona a svědčilo by to proti němu. Nejvyšší soud by ve volebním rozhodování takový výsledek zrušil.

Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba se tím zabývat velmi komplexně, a to i z toho důvodu, který jsme již jednou rozebírali při návrhu zákona o volbách do VÚSC.

Mě spíš zaráží to, že tady budou podle volebních zákonů existovat vedle sebe Ústřední volební komise a Státní volební komise a takové řešení považuji za velmi nedobré, vymykající se běžné občanské kontrole - svěřuje se to do kontroly v podstatě jenom úředníkům. Jsem přesvědčen, že taková věc si zasluhuje delšího rozboru, a navrhuji minimálně vrácení návrhu zákona Senátu k přepracování s tím, že je potřeba, aby jednotlivé volební systémy do obcí, do krajů, do Poslanecké sněmovny a Senátu byly sjednoceny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí, pokud mě pan zpravodaj Koudelka neopraví. Není tomu tak. (Projevy nesouhlasu.) Paní senátorko, chcete využít možnosti závěrečného slova? Pane zpravodaji, měl jste mě opravit.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já jsem si vás nedovolil opravit, pane předsedající, z přirozené autority. Zazněl návrh pana poslance Filipa na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Neobstál jste ve zkoušce.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, ale předtím ještě má možnost paní senátorka vystoupit se závěrečným slovem, pokud chce. Hovořit bude paní senátorka Palečková. Prosím, paní kolegyně.

 

Senátorka Alena Palečková: Já budu velice stručná. Musím jenom zareagovat na to, co tady zaznělo v rozpravě. Samozřejmě při tom poměrně dlouhém projednávání v Senátu jsme se také zabývali tím, že by bylo lepší udělat velkou novelu volebního zákona, která by zohledňovala všechny případné nedostatky současné právní úpravy, ale to, co je předloženo, je konsensuální minimum, na kterém se v tuto chvíli bylo schopno 81 senátorů domluvit. Vzhledem k tomu, že nezbývá příliš času do nejbližších voleb, domnívám se, že je lépe udělat i toto minimum než znovu prodlužovat, odkládat a čekat na komplexní úpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní senátorce Palečkové. Chce využít pan zpravodaj možnosti závěrečného slova? Už radši ne. Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlašuji. (Námitky. Hlasy: Vrácení.) Pardon, vrácení navrhovateli k přepracování. K dopracování. Paní navrhovatelka nesouhlasí, pan zpravodaj nesouhlasí.

 

Hlasování pořadové číslo 105 bude rozhodovat o návrhu pana kolegy Filipa na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Hlasování zahajuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 158 pro 66, proti 87.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Je z pléna ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro 147, proti 5. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP