Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu ve své zpravodajské zprávě velice stručný. Máme před sebou senátní návrh zákona, kterým se mění zákon 172 o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona 485/91 Sb. a zákona č. 10/93 Sb.

Pan senátor Eybert zde uvedl vše podstatné, co jste asi potřebovali slyšet k této předkládané novele, a zároveň zdůraznil, že v Poslanecké sněmovně je obdobný návrh skupiny poslanců. Vzhledem k tomu, že jsem také spolupředkladatelem, chci říci, že probíhají jednání, která by měla zajistit to, že ze senátního návrhu lze pro poslanecký návrh využít některé části pro kompletaci a zlepšení kvality poslaneckého návrhu. Je připraven pozměňovací návrh, který by s využitím právě senátního návrhu tuto předkládanou novelu skupiny poslanců parlamentu zlepšil.

Sněmovní tisk č. 366, který není předmětem nynějšího projednání, je to, o čem v tuto chvíli mluvím. Je mi posuzovati kvalitu návrhu senátního návrhu zákona, ale s ohledem na to, že se pohybujeme v prvém čtení, chci jen konstatovat, že mým názorem a přesvědčením je, že se Poslanecká sněmovna chce a potřebuje zabývat předloženou novelou. Jde jen o to, jakou formou. Vzhledem k tomu, že jednání o využití podstatných a kvalitních částí senátního návrhu, který máme nyní před sebou jako tisk 468, probíhají, domnívám se, že je možné propustit senátní návrh do druhého čtení a v okamžiku, kdy se k němu budeme vracet, budeme již vědět, jaký je osud sněmovního tisku 366, což je obdoba tohoto návrhu v poslanecké podobě.

To je zatím všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji poslanci Zajíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Hlásí se pan kolega Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan kolega Eybert ve svém odůvodnění zmínil, že ve sněmovně je v současnosti ve druhém a doufám, že i ve třetím čtení návrh zcela totožný. Pan kolega Zajíček pro změnu zmínil, že se snažíme a intenzivně jednáme o tom, jak mnohé věci ze senátního návrhu zákona zakomponovat do naší novely.

Vzhledem k tomu, že tato jednání neustále probíhají, vzhledem k tomu, že zítra bude druhé čtení tohoto zákona, měl bych jeden procedurální návrh, abychom před uzavřením obecné rozpravy hlasovali o tom, že tento bod se přerušuje do příští schůze, a to proto, abychom na příští schůzi mohli zhodnotit, co se nám podařilo zakomponovat do poslaneckého návrhu, a abychom mohli dát předkladatelům ze Senátu šanci zareagovat na aktuální stav. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Peškovi. Jeho procedurální návrh registruji. Nyní v rozpravě vystoupí pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak jste už slyšeli, senátorský návrh je z velké části totožný s poslaneckým návrhem. Osobně se domnívám, že náš návrh je trochu důslednější, nicméně jemné nuance jsou skutečně předmětem široké diskuse a hledání společného řešení.

Na základě všech uvedených skutečností, které tady padly ze strany pana senátora, zpravodaje i mého předřečníka, dovoluji si připojit se k návrhu kolegy Peška na přerušení a postoupení do dalšího kola s tím, že skutečně zítřejší jednání ve druhém čtení a vznesené připomínky a pozměňovací návrhy nám mohou lépe osvětlit konečný stav tohoto zákona a tím potom umožnit i snazší diskusi nad dalším děním. Připojuji se k návrhu kolegy Peška. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ještě s faktickou poznámkou pan kolega Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, faktickou poznámku nikoliv k samotné předloze, ale k uvedení této zprávy ze strany pana senátora. Pan senátor hovoří o Benešových dekretech. Chtěl bych poznamenat, že neexistovaly a neexistují Benešovy dekrety, že existovaly dekrety prezidenta republiky, které následně ústavodárným shromážděním nabyly váhy zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za faktickou poznámku panu poslanci Laštůvkovi. Hlásí se ještě někdo? Ne, rozpravu uzavírám. Omlouvám se, rozprava je otevřena, neboť pan kolega Pešek dal procedurální návrh, aby bylo přerušeno před ukončením rozpravy. To znamená, že budeme hlasovat o návrhu na odročení do příští schůze Poslanecké sněmovny. Takto pan kolega Pešek formuloval svůj návrh. Je to tak? Je to tak.

 

Hlasování číslo 107 rozhodne o tomto návrhu na odročení.

Návrh na odročení do příští schůze sněmovny bude podroben hlasování číslo 107, které zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 144, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Znamená to, že jsme tím doprojednali bod 50 s tím, že tento bod bude dále projednáván na příští schůzi Poslanecké sněmovny a rozprava nebyla uzavřena. Děkuji zpravodaji poslanci Zajíčkovi a především zástupci navrhovatelů panu senátorovi Eybertovi. Přejeme vám, pane senátore, hezký den a na shledanou.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

22.
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví ČR pan Bohumil Fišer. Pane ministře, řečniště je vaše.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů je upravit klinické hodnocení a právní poměry související s poskytováním zdravotní péče za použití zdravotnických prostředků prodejem vybraných zdravotnických prostředků s vyšším rizikem pro pacienta, údržbou a servisem, ochranou před riziky, ohlašovacími povinnostmi, šetřením nežádoucích příhod, evidenci uvedených činností, kontrolní činnosti, případy povinné mlčenlivosti a výkonem státní správy v oblasti zdravotnických prostředků.

Nikdy v historii bývalé i současné České republiky taková právní úprava zdravotnických prostředků neexistovala. Při zpracování návrhu zákona byly využity zkušenosti z právní úpravy zdravotnických prostředků a jejího uplatňování v Evropské unii, zejména v SRN.

Návrh zákona navazuje na zákon 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a na nařízení vlády č. 180/98 Sb., o technických požadavcích na prostředky zdravotnické techniky, ve znění nařízení vlády č. 130/99, a na nařízení vlády č. 198/99 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP