Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

S panem zpravodajem jsme hledali nějaké kompromisní řešení, abychom na jedné straně nezdržovali účinnost tohoto zákona, na druhé straně, aby byl dodržen termín, dokdy zákon musí začít platit. Měl by začít platit 1. září nejpozději. A na druhé straně aby byl vytvořen prostor pro zdravotnická zařízení a pro výrobce, aby se mohli připravit na realizaci tohoto zákona.

Proto mi dovolte, abych předložil kompromisní návrh mezi těmi dvěma variantami, a sice v bodě 29 usnesení hospodářského výboru, tj. § 58 - Účinnost změnit slova "dnem čtvrtého měsíce" na slova "dnem druhého měsíce". To je změna, která by měla vytvořit dostatečné podmínky jak pro zdravotnická zařízení, tak pro výrobce, aby se mohli připravit na realizaci uvedeného zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyni Jirousovou už jsem vyzval.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji v § 56, který se týká změny zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, aby se bod pět změnil. Bod pět v § 20 odst. 2 se text škrtá a nahrazuje se následujícím: "Ministerstvo zdravotnictví stanoví, které zdravotnické prostředky a v jakém množství musí být v lékárnách a jiných zdravotnických zařízeních trvale v zásobě."

Zdůvodnění: Navrhované změny by vytvářely situaci, kdyby systém rezignoval na základní požadavek, aby v lékárnách a dalších zdravotnických zařízeních byly určité léky v trvalé zásobě a v určitém množství, které určí Ministerstvo zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh souvisí i s mým pozměňovacím návrhem předneseným při projednávání zákona o léčivech a podrobně jsem ho již zdůvodnila.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se přihlásil pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, přednesl bych sumu návrhů, které jsou částečně věcné, částečně legislativně technické.

1. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova "dále jen zakázkový zdravotnický prostředek" zrušují.

2. V písm. 3 bod b) se slova "dále je distribuuje" zrušují.

3. V § 8 odst. 5 věta třetí: "při aplikaci zdravotnického prostředku a při volbě způsobu léčby, je-li ten plán závazný pro osobu, která zadává provedení klinického hodnocení (dále jen zadavatel), a pro klinického výzkumného pracovníka (dále jen zkoušející), a pokud neodstoupil od klinického hodnocení i pro subjekty hodnocení".

4. V § 8 odst. 6 se slova "osoba, která zadává provedení klinického hodnocení (dále jen zadavatel), je odpovědná" nahrazují slovy "zadavatel je odpovědný".

5. V § 8 odst. 8 se slova "klinickým výzkumným pracovníkem (dále jen zkoušející)" nahrazují slovem "zkoušejícím".

6. V § 9 odst. 7, v § 9 odst. 8 a v § 12 písm. a) v bodu 1 se slova "zdravotnické zařízení" ve všech mluvnických pádech nahrazují slovy "poskytovatel" v odpovídajícím mluvnickém pádu.

7. V § 33 odst. 1 se za slova "autorizované osoby" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou číslo 27.

8. V § 39 se slova "dále jen bezpečnostní plán" zrušují.

9. Pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu v případě, že bude přijat návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 97 ze dne 9. února pod bodem 45 na stanovení účinnosti zákona dne od 1. července 2000, v § 55 se slova "do 31. 12. 1999" nahrazují slovy "do 30. 6. 2000".

Odůvodnění, že je to přechodné ustanovení navazující na účinnost zákona.

10. V § 56 se body 3, 6 a 7 zrušují.

Dále bych měl pozměňující návrh k pozměňujícím návrhům usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V usnesení pozměňující návrh označený číslicí 4 se za slova "nebo jiné energie" vkládá slovo "nebo".

V bodu 43 se slovo "podjatý ke vztahu" nahrazují slovy "podjatý ve vztahu".

To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr nechce vystoupit. Děkuji.

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

 

Opět uvede předložený návrh z pověření vlády ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s důvody, které vedly Ministerstvo zdravotnictví ke zpracování předkládaného vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem je především potřeba dosažení plné slučitelnosti české právní úpravy této problematiky s právem Evropského společenství. Jedná se např. o sladění kritérií pro zařazování jednotlivých látek podle kritérií Evropského společenství, které stávající právní úpravou nebyly plně akceptovány. Jde konkrétně o prekursory uvedené v příloze č. 9 zákona, o pomocné látky, které byly uvedeny ve stávající právní úpravě v příloze č. 10 zákona a nyní jsou nově přerozděleny do příloh, a to do přílohy č. 10 a 11.

Dále byla do návrhu zákona promítnuta i určitá specifika České republiky v souvislosti s rozšířením nezákonné výroby pervitinu z léčivých prostředků obsahujících prekursory efedrin a pseudoefedrin. V důsledku toho byl na tyto léčivé látky zaveden zpřísněný režim. Rovněž tak byla z důvodu zamezení zneužívání návykových látek zpřísněna kritéria pro zacházení s pomocnými látkami.

V předkládaném vládním návrhu zákona bylo reagováno i na podněty odborné veřejnosti vyplývající ze zkušenosti s roční aplikací stávající právní úpravy v praxi, které jsou podrobně zdůvodněny v přiložené důvodové zprávě. Proto nepokládám za nezbytné je zde blíže rozvádět.

Vládní návrh zákona byl již projednání v rámci druhého čtení výborem Poslanecké sněmovny pro sociální politiku a zdravotnictví. Na tomto jednání bylo přijato několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se v krátkosti za předkladatele vyjádřím.

Jedná se jednak o komplexní pozměňovací návrh, jehož cílem je promítnout do příslušných ustanovení předkládaného zákona míru preskripce a výdej přípravku s obsahem flunitrazepamu. Je to známý přípravek Rohypnol. To je zařadit tento přípravek mezi omamné a psychotropní látky a tím omezit jeho výdej pouze na recepty označené modrým pruhem.

K tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu zaujímá předkladatel negativní stanovisko z následujících důvodů. Především tak radikální zásah do preskripce Rohypnol tablety, tj. předepisování na recept s modrým pruhem, by vedl bohužel i k omezení dostupnosti tohoto přípravku pro legální cílovou skupinu pacientů. Omezení preskripce na modrý pruh by v praxi vedlo k okamžitému útlumu jeho předepisování vůbec, protože praktičtí lékaři, jak známo, z praktických důvodů tyto recepty používají jen velmi neradi. Z podkladů vyplývá, že tento přípravek je předepisován nejčastěji ve věkových skupinách seniorů, u nichž riziko zneužívání prakticky nehrozí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP