Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

(pokračuje Fišer)

V současné době není na trhu k dispozici přípravek, který by při obdobném účinku byl i cenově dostupný právě pro tuto skupinu pacientů, kteří navíc na změnu zavedené terapie reagují značně nedůvěřivě.

Rovněž odborníci České lékařské komory, se kterými byl tento problém konzultován, vidí jako jediné opravdu účinné řešení, jak zamezit zneužívání flunitrazepamu, útlum výroby zmiňovaného přípravku, jeho náhradu přípravkem srovnatelným co do účinku i ceny, který však nebude návykový.

S druhým pozměňovacím návrhem směřujícím k doplnění nového § 27a upravujícího povinnost podávat hlášení o spotřebě návykových látek pro veterinární účely, o stanovení povinnosti podávat tato hlášení u přípravků uvedených v příloze 18 návrhu zákona, souhlasím. Jde o navození stejného režimu, jaký je stanoven u hlášení spotřeby návykových látek pro humánní účely.

Závěrem se na vás obracím, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na potřebu co možná v nejkratším období dosáhnout plné slučitelnosti české právní úpravy této problematiky s právní úpravou EU, se žádostí o podporu předkládaného vládního návrhu zákona v dalším legislativním procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tento návrh jsme přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, prosím, aby se zpravodajka výboru paní poslankyně Talmanová ujala slova.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se předloženým tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 2. února letošního roku a přijal k tomuto vládnímu návrhu usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplnění, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 431/1 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Přijaté pozměňovací návrhy, tak jak byly projednány a schváleny výborem, zde komentoval pan ministr, nebudu se k nim proto vracet a děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanecký klub KSČM v prvém čtení podpořil předlohu s plným vědomím důležitosti a společenského dopadu zákona o návykových látkách. K navrhovanému znění v podrobné rozpravě předloží několik pozměňovacích návrhů, jejichž obsahem ve stručnosti bude toto.

Podmínky vydávání a povolení k zacházení s návykovými látkami či prekursory, týkající se oprávněných či odpovědných osob v daném znění fakticky znevýhodňují občany ČR vzhledem k členským států EU. Do té doby, než bude naše členství v EU úplně rovnoprávné, považujeme za nutné zachovat přístup našich občanů k těmto podmínkám tak, jak je to zavedeno v zemích EU. Z tohoto hlediska nelze souhlasit s argumentací Ministerstva zdravotnictví, protože aniž bychom byli členy EU, musíme plnit podřízené úkoly kandidáta členství. Z naší paměti snad ještě nevyprchala kauza českých jablek a z toho plynoucí problémy evropských farmářů. Je samozřejmé, že po přijetí našeho státu do EU budou podmínky platit obecně pro všechny občany členských zemí EU. V tomto smyslu je formulován i náš pozměňovací návrh.

V této souvislosti mám ještě pozměňovací návrh ke kritériím pro vykonávání funkce oprávněné osoby a doplňuji je o požadavek průkazu psychické způsobilosti. Argumenty Ministerstva zdravotnictví na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví předkládají měkký přístup. Oprávněné osoby se nebudou přece rekrutovat jen z vedoucích pracovníků lékáren. To zákon nepředpokládá. Ani zkušený praktický lékař nemusí diagnostikovat příznaky závislosti. Zaměstnavatel nemusí nutně požadovat reference z předchozích zaměstnání dotyčného pracovníka. Všichni víme, že každý řidič hromadného dopravního prostředku, natož manažer manipulace s drogami musí být pro konání v dané oblasti psychicky způsobilý.

Jsme si vědomi, že zákon o návykových látkách je příliš důležitý, a tak by se také k němu mělo přistupovat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Paní poslankyně Emmerová, prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení přítomní, i když není v žádném případě v mém osobním ani profesionálním zájmu podporovat zneužívání možných návykových látek, přesto bych se přimlouvala za dvě změny v předkládané novele zákona. Týká se to flunitrazepamu - jak už o tom hovořil pan ministr - a dále pseudoefedrinu. Žádám sněmovnu, aby mě vyslechla a posoudila následující argumenty.

Co se týká flunitrazepamu, tzn. Rohypnolu, tedy hypnotika, které je hojně užívané zejména u osob staršího věku, chtěla bych říci na podporu toho, abychom jej nelimitovali předepisováním na recept s modrým pruhem, několik skutečností.

Nové tablety Rohypnolu jsou vyráběny novou technologií. Jejich rozpouštění v nápoji nebo v jiném roztoku trvá výrazně déle a ztěžuje to tedy práci tzv. "rohypnolek". Jádro tablety obsahuje intenzivní modré barvivo, které se při rozpouštění uvolňuje do nápoje nebo jiného roztoku a obarví ho. Opět to ztěžuje práci "rohypnolek". Odlišná barva a vzhled tablety - dříve byla bílá, kulatá, nyní je zelená, oválná - mate narkomany a kriminální živly, kteří vyhledávají klasické staré tablety. A konečně obal tablety a barevné jádro omezuje přitažlivost tablet pro narkomany užívající intravenózní drogy, tedy nitrožilní. Navíc spotřeba Rohypnolu v posledních dvou letech podle statistik výrazně klesá - v roce 1998 poklesla jeho spotřeba oproti roku 1997 zhruba o 14 %, v roce 1999 poklesla spotřeba Rohypnolu proti roku 1998 zhruba o 15 %.

Tolik tedy o Rohypnolu, resp. genericky flunitrazepamu.

Dále bych se chtěla zmínit o látce zvané pseudoefedrin. Pseudoefedrin je látka podobná efedrinu, nemá však některé z jeho farmakodynamických účinků, především centrálně stimulačních. Tyto rozdíly jsou dány odlišným stereochemickým uspořádáním molekuly, a tím i poměrně značnými kvalitativními i kvantitativními odlišnostmi od efedrinu. Produkty z něho vyrobené mají i odlišný účinek, než má pervitin, tzn. cílová sledovaná látka. V léčivých přípravcích dvou typů je z důvodu tzv. dekongesce, tzn. vlastně splasknutí sliznice především horních cest dýchacích. V množství do 30 miligramů je obsažen pseudoefedrin plus látka proti teplotě, tedy tzv. antipyretikum, event. látka proti bolesti, tzn. tedy analgetikum. A druhý typ preparátu obsahuje opět pseudoefedrin a antihistaminikum, tzn. lék působící proti alergii.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP