Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

(pokračuje Emmerová)

Větší množství pseudoefedrinu je v preparátu Disophrol, který obsahuje čtyřikrát větší kvantum. Ten už je na předpis, a je známo, že je zdrojem pro výrobu pervitinu. Jeho účinek je rezervován pro užší spektrum indikací, zejména pro chronické rýmy a záněty vedlejších nosních dutin.

Další údaj bych chtěla sdělit z Kriminalistického ústavu. Tam několik skutečností potvrzuje, že zdrojem pro pervitin jsou volně prodejné léky, jako je např. Nurofen a Stopgrip, ale na druhé straně je tam určitý příslib, že sledování nebylo zcela důsledné a že se budou tyto látky a předpisy na recepty anebo volný prodej daleko důsledněji sledovat. Skutečnost, proč by tyto volně prodejné léky, obsahující do 30 mg pseudoefedrinu, měly být nadále volně prodejné, podporuje dále tento fakt: nemocní s banální infekcí horních cest dýchacích by tím byli připraveni, pokud se nevypraví k lékaři, o základní efekt, který tím je sledován, to znamená ono splasknutí sliznice. Její otok představuje jednak subjektivní pocit nepříjemného dyskomfortu, jednak to může vést zcela snadno ke komplikacím běžné rýmy. Lépe a snadněji se vyvine zánět vedlejších nosních dutin, a to už potom představuje složitější vyšetřování a aplikaci daleko dražších léků, anebo i dokonce invazivní vyšetřování anebo zánět středního ucha, a to i v dospělosti. Nikdo z nás toho není ušetřen.

Poslední zbytek volně prodejných léků pro tuto indikaci, to znamená Acylpyrin nebo Paralen, tento účinek - znovu opakuji dekongesci - postrádají. Další negativní faktor: v případě, že nemocný navštíví lékaře se žádostí o předpis léku s pseudoefedrinem, zatíží jednak frekvenci návštěv jeho registrovaných nemocných, ohrozí jiné nemocné v čekárně snadno přenosnou nákazou a konečně i zatíží dalším výdajem finanční zdroj pojišťovny.

Je přitom známo, že k pokoutné výrobě pervitinu jsou využívány zcela jiné preparáty, a to Disophrol a Solutan, které na předpis již jsou. Ke shánění těchto zdrojů pro výrobu pervitinu přispívá velmi nevhodná televizní reklama. Některé televizní pořady upozorňují dokonce i na jiné využitelné prostředky, jako je například halucinogenní efekt houby lysohlávky kopinaté.

Konečně bych chtěla sdělit, že v mnoha státech Evropy zmíněné omezení, týkající se pseudoefedrinu do 30 mg, neexistuje. V podrobné rozpravě bych potom podala pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Emmerové. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Václav Krása. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu mít pozměňovací návrhy právě k látce, která se týká pseudoefedrinu, a paní poslankyně Emmerová zřejmě podala obdobný návrh. Přesto si dovolím návrh vznést já, protože jsem návrh podal již ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Výbor se k němu nepřihlásil. Dovoluji si přednést tyto dva pozměňovací návrhy.

K bodu 1 vládního návrhu. V paragrafu 1 odst. 2 písm. a) zní: "v léčivech lékové formě s výjimkou léčivých přípravků obsahujících efedrin a léčivých přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy".

Odvolávka pod čarou je v paragrafu 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Druhý pozměňovací návrh k bodu 22 vládního návrhu. V § 13 odst. 1 se za slova "léčiva obsahující efedrin" vkládají slova "a léčiva obsahující větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy".

Myslím si, že zdůvodnění z odborného hlediska provedla velmi dobře paní poslankyně Emmerová. Já si dovolím jenom spíš laicky říci to, co tady ona popsala odborně, že vlastně látka pseudoefedrin uvolňuje dýchací cesty při alergiích či při chřipkových stavech nebo při nachlazení. Zároveň se však v poslední době objevily případy zneužívání této látky k výrobě drogy pervitin, ale musím říci, že mám zprávy, že pouze extrakcí z léku Disophrol, který je již na předpis. Proto předkladatel návrhu zákona chce, aby všechny léky, které obsahují pseudoefedrin, byly pouze na lékařský předpis. Toto generalizování však zcela opomíjí skutečnost, že léky jako např. Modafen nebo Nurofen Stopgrip obsahují tak malé množství látky, že nejsou známy případy zneužívání těchto léků.

Chci ještě říci, že pokud by tyto léky dnes volně dostupné byly na lékařský předpis, tak skutečně dojde k výraznému ekonomickému zatížení zdravotnictví a především dojde k výraznému zatížení občanů, kteří si sami léčí nachlazení a chřipkové stavy. Myslím si, že to určitě není naším zájmem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Krásovi. Paní poslankyně Jirousová jako druhá v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, doporučuji v § 8- Vydávání povolení k zacházení, odst. 5 nahradit těmito větami.

Odstavec 5: "Povolení k zacházení může být vydáno pouze fyzické osobě, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Po vstupu České republiky do Evropské unie může být ustanoven fyzickou osobou občan členského státu Evropské unie nebo jím může být právnická osoba se sídlem v členském státu Evropské unie. Právnická osoba je povinna prokázat bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat. Právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákonu rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů nikoliv starším tří měsíců. Fyzická osoba musí současně prokázat psychickou způsobilost vyjádřenou odborníkem na základě výsledků psychologických zkoušek."

V tomtéž § 8 doporučuji doplnit odstavec 10.

Odstavec 10: "Oprávněná osoba bez zbytečného odkladu požádá příslušný rejstříkový soud o zápis vydaného povolení." Poznámka: Postupuje se v souladu s § 27 obchodního zákoníku.

V § 9 - Odpovědná osoba - odst. 3 doporučuji změnu v následujícím znění:

Odstavec 3: "Odpovědnou osobou může být ustanovena fyzická osoba, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na území České republiky. Po vstupu České republiky do Evropské unie může být fyzická osoba občanem členského státu Evropské unie."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP