Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

(pokračuje Štrait)

Zákon o podnikových radách považuji za významný krok k sociálnímu smíru. Nepřeháním a rád to také uvádím v jiných souvislostech, když tvrdím, že chytrý a moudrý zaměstnavatel vychází zákonu vstříc.

Jak jsem již uvedl, v zemích Evropské unie jsou s radami dlouholeté a dobré zkušenosti. Pokud vzniknou s fungováním podnikových rad finanční náklady, tak upozorňuji, že jsou minimální, a zaměstnavatel má možnost je zahrnout do nákladů. Podrobnosti by specifikovala vyhláška Ministerstva financí.

Stanovisko vlády v daném případě není negativní a považuje zavedení institutu podnikových rad za nezbytných krok k harmonizaci právního vztahu v České republice s právem Evropské unie. Vláda samozřejmě upozorňuje, a v zájmu objektivity to říci musím, že předkládá svou novelu zákoníku práce, která obsahuje mj. i úpravu institutu podnikových rad. Dále vláda vytýká návrhu některé méně významné nedostatky, které nejsou v tomto případě důležité, a lze je jednoduše v dalším legislativním konání odstranit.

Nebudu se vyjadřovat k vládní předloze obsažené v novele zákoníku práce, ale doporučuji poslancům obě předlohy porovnat a o důkladnosti přístupu si udělat objektivní obrázek. Doporučuji předlohu propustit do druhého čtení. Vážení kolegové, děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím nyní, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, poslanecký návrh zákona předložený sněmovně jako tisk č. 453 obsahuje návrh nového zákona o podnikových radách a delegátech zaměstnanců a dále pak mění a doplňuje další tři zákony.

Ze stanoviska vlády, které jsme obdrželi jako tisk 453/1, se dovídáme, že vláda návrh projednala a posoudila dne 22. prosince 1999 a konstatovala, že zavedení institutu podnikových rad je nezbytné i z hlediska požadavků na harmonizaci právního řádu s komunitárním právem a že právě proto předkládá sněmovně novelu zákoníku práce, která obsahuje i úpravu záležitostí, které jsou předmětem tohoto právě projednávaného zákona. Dále vláda upozorňuje na některé nedostatky navržené úpravy. Ve svém stanovisku však vláda překvapivě neuvádí, zda s předloženým návrhem souhlasí, či nikoli.

Ráda bych zdůraznila, že směrnice Evropské unie zřízení institutu zástupců zaměstnanců nevyžadují, pouze směřují k zajištění informovanosti zaměstnanců zaměstnavateli. Informovat se dá různě a také prostřednictvím rad pracujících, jak navrhuje pan poslanec Štrait. Že se nás pokouší uvést v omyl pan poslanec Štrait, mě neudivuje. Vláda by to však činit neměla.

Předkladatelé si představují, že náklady na činnost podnikových rad v celkové výši 1,8 miliardy korun uhradí zaměstnavatelé. Náklady budou odečitatelnou položkou při výpočtu daně z příjmu. Dojde tedy ke snížení příjmů státního rozpočtu. To ale nevadí, neboť dle předkladatelů vznik rad pracujících vyvolá růst produktivity práce a růst efektivnosti podnikání, čímž se ztráta státního rozpočtu vykompenzuje. Více se o tom dozvíte na str. 20 projednávaného tisku. Možná by mohl tento vynález pana poslance Štraita, tj. zvýšení produktivity práce zakládáním rad pracujících, aplikovat pan ministr Grégr a jeho Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu revitalizace.

Nebudu vás na cestě do Evropy zbytečně zdržovat dlouhou řečí o návrhu, který za řeč nestojí.

Sněmovna propustila do druhého čtení novelu zákoníku práce, kde je problematika zástupců zaměstnanců řešena. Jestliže bude politická vůle zřídit institut zástupců zaměstnanců, bude pro zaměstnance i zaměstnavatele pohodlnější, když se tak stane v rámci zákoníku práce.

Nedomnívám se, že bychom měli zaplevelovat právní řád tím, že budeme mít na všechno speciální zákon. Nedomnívám se, že bychom měli mít speciální zákon o podnikových radách. Proto dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, ale navrhnete to až v obecné rozpravě. Teď to nestačí, že?

Nyní jsem ukončil slovo navrhovatelů a zpravodajky, otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan ministr Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, pane předsedo, vaším prostřednictvím bych chtěl oslovit paní poslankyni a sdělit jít, že pro projekt revitalizace jsem si vzal za vzor ultralevicovou političku lady Thatcherovou, která se rovněž snažila revitalizovat průmyslové podniky v Anglii, aby následně podniky postavila na nohy a potom je výhodně zprivatizovala. Podniky fungují a státu se vrátily peníze zpátky. Tolik na vysvětlenou, děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že jsme tu zaslechli opět jeden z ideových průlomů závěru 20. století.

Prosím, kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Ransdorf.

Vážení kolegové, chtěl bych upozornit, prosím pana poslance Ransdorfa, že primární je přihlašování se písemně. Prosím, aby tak poslanci činili.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já nebudu mluvit dlouho. Připomenu, že tento zákon, který je předložen k vašemu projednání, má také smysl, že by se posílila určitá kontrolní složka v podnicích. Musím říci, že kdyby měli ve všech případech v průběhu privatizace občané, kteří pracovali v podnicích, možnost vidět do věcí, řada privatizačních projektů by nedopadla tak katastrofálně, jako tomu bylo v průběhu 90. let. Myslím si, že to je velice důležitá stránka věci.

Krátká poznámka ještě k tomu, co říkala paní kolegyně Páralová. Chtěl bych připomenout, že z úst bývalého předsedy legislativní rady pana Kalvody jsme slyšeli opakovaně odmítavá stanoviska k tomu, aby se náš právní řád zapleveloval - to slovo v průběhu politické debaty 90. let se objevovalo opakovaně, např. v souvislosti s Listinou základních práv a svobod - tak pan Kalvoda opakovaně chtěl, aby se nezapleveloval náš právní řád speciálními úpravami, abychom se spolehli pouze na kodexy. Na velké kodexy, které měly být postupně připraveny. Tendence v Evropské unii je přesně opačná. Převládá trend ke speciální úpravě jednotlivých oblastí. Myslím si, že jsme tuto debatu už absolvovali např. v souvislosti s reformou rodinného práva a je zbytečné se vracet ke stanoviskům, která byla překonána. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se teď paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já dávám návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se další hlásí do rozpravy? Jestli nikdo, tak obecnou rozpravu končím. Chce navrhovatel? Teď už je závěr, teď se bude event. hlasovat o zamítnutí.

Závěrečné slovo pana poslance Štraita.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP