Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já budu skutečně stručná, protože zpráva byla pro nás všechny vyčerpávající. Přesto musím reagovat na slova, která tady řekl předkladatel. Řekl, že jsem zde vyslovila svůj názor na to, že ona povinná následnost magisterských a bakalářských programů je nereálná. To není pravda. Naopak. Já prostupnost magisterských a bakalářských programů a jejich návaznost považuji za reálnou a naprosto vhodnou. Jenomže za nereálný považuji návrh zákona, který zde byl předložen, a to je veliký rozdíl.

Přestože diskuse byla dlouhá, předkladatelé mi neodpověděli na všechny dotazy, které jsem na ně vznesla, a zejména na to, proč právě onen tolik diskutovaný § 46 odst. 2, který o té povinné návaznosti magisterského -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: (Reakce na hluk v sále:) Paní kolegyně, já vás na chvíli přeruším, je mi to líto. Kolegyně a kolegové, přestože gonguji, abych přilákal všechny, kteří chtějí hlasovat o tomto důležitém bodu, prosím, aby byl zachován v jednacím sále klid, aby bylo možno pracovat. Takže prosím o klid. Paní kolegyně, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Předkladatelé mi neodpověděli na to, proč - když jsou si vědomi určitého nedostatku, který tento paragraf a jejich návrh obsahuje - nepředložili tento návrh zákona již ve znění, které by bylo reálné pro schválení. Částečně na to odpověděl kolega Pleva, který se zde zmínil o závažné skutečnosti, a to, že pokud není předložen návrh zákona, tak se problému nevěnuje dostatečná pozornost. Já si dovolím říci, že odmítám to, aby se tady zažila praxe, že budeme předkládat návrhy zákona jako podněty k diskusi. Domnívám se, že zákon má být předložen v takové podobě, ve které chceme, aby byl schválen. Což samozřejmě neznemožňuje jeho úpravu při projednávání, nicméně má být podáván se zodpovědností a má být předložen v podobě, která by mohla být eventuálně schválena a neznamenala by závažné problémy v praxi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: (Reakce na hluk v sále:) Kolegyně a kolegové, prosím o klid a vzájemnou úctu. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nechci se vyslovovat ke všem diskusním příspěvkům, které zde odezněly. Nicméně byla zde věnována velká pozornost celoživotnímu vzdělávání. Já se spolu s předkladateli domnívám, že je potřeba, aby programy celoživotního vzdělávání mohly být prováděny v akreditovaných studijních programech, aby se tak zvýšila možnost pro motivaci. Upozorňuji ovšem, že návrh zákona právě nevymezuje a neodděluje programy celoživotního vzdělávání od těch, které jsou již dnes akreditované.

V této souvislosti se předkladatel kolega Matějů zmínil o tom, že vysoké školy svým způsobem podvádějí a obcházejí zákon. Myslím si, že to jsou silná slova. Vysoké školy využívají toho, co zákon umožňuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: (Reakce na hluk v sále:) Paní kolegyně, je mi líto, já vás musím přerušit.

Kolegyně a kolegové, když jsem přivolával všechny poslance do jednacího sálu, myslel jsem si, že by bylo dobré, kdybyste si vyslechli před hlasováním alespoň několik závěrečných slov jak z řeči pana navrhovatele, tak z řeči paní zpravodajky. Takže ty z vás, kteří teď tady musíte v hloučcích postávat a diskutovat, prosím, abyste této činnosti zanechali, protože je zde několik kolegů, kteří si stěžují, že nejsou schopni poslouchat slova zpravodajky, přestože by byli velice rádi, kdyby je slyšet mohli. Prosím tedy o klid, a vy mi, paní zpravodajko, odpusťte a pokračujte.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já své závěrečné slovo již končím. Chtěla jsem jen upozornit na to, že vysoké školy k většině návrhů, které zde kolegové přednesli, mají jisté nástroje a možnosti, které jim již dnes vysokoškolský zákon dává. Problém je v tom, že má působnost pouze jednoho roku. Problém je v tom, že se snaží nacházet nástroje, jak uspokojovat požadavky studentů a veřejnosti na vzdělávání. Jak už jsem řekla, já osobně doporučuji, aby návrh zákona byl postoupen do druhého čtení.

Když dovolíte, pane předsedající, já bych shrnula návrhy, které v rozpravě padly. (Předsedající souhlasí.) Kolega Kučera navrhl zamítnout návrh zákona. V případě, že nebude schváleno, vrátit návrh zákona k přepracování. Já jsem navrhla prodloužení lhůty o 20 dnů a přikázání výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, poté o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování a pak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům, potom otázkou lhůt. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 109 budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí.

Hlasování zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 181 pro 90, proti 98.

 

Já pro jistotu počkám, zdali je všechno v pořádku u výsledku o hlasování, abychom se nedostávali do procedurálních problémů. Nevidím žádné námitky, budeme tedy rozhodovat... (Projevy nesouhlasu.) Jsou námitky, nebo nejsou? Pan kolega Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Já se omlouvám a zpochybňuji hlasování, mám tam N a hlasoval jsem pro zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde zpochybnění hlasování. Budeme nejprve hlasovat o námitce.

 

Hlasování pořadové číslo 110 rozhodne o námitce pana kolegy Bláhy.

Kdo je pro souhlas s námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

S námitkou byl vysloven souhlas, z přítomných 181 pro 166, proti 8.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí.

Hlasování pořadové číslo 111 jsem zahájil a to rozhoduje o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, z přítomných 182 pro 94, proti 86.

 

Opět pro jistotu chvilku počkám, zda je vše v pořádku s výsledky hlasování. Nevidím žádné námitky. Nejsou námitky? Nejsou. Vše je v pořádku? (Hlasy: Ne.) Nevidím námitek. (Projevy nesouhlasu.) Zvedněte prosím ruku. Paní kolegyně Hanačíková.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně už to připadá jako folklór, ale já jsem skutečně hlasovala proti zamítnutí a objevilo se tam něco jiného, takže žádám o revokaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je zde další námitka. Já vás na žádost z pléna odhlašuji, prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP