Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

(pokračuje Payne)

Každopádně chci navrhnout, tak jako jsme to navrhovali u obdobných jiných zákonů, abychom v § 1 odst. 2 za slova "nařízením" vložili slova "po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny". Zdá se mi, že zákonodárný orgán nemůže rezignovat na svoji pravomoc jménem veřejnosti vůči vládě zastupovat zájmy českého obyvatelstva.

Za druhé mě velmi překvapuje, že v návrhu zákona není řečeno, které ministerstvo bude udělovat pokuty. Je tam všeobecný odkaz na kompetenční zákon. Já nevím - buďto vláda se musí dohodnout na tom, které ministerstvo nese odpovědnost, nebo jí jde o to, aby to dělalo více ministerstev, v každém případě by bylo na místě, aby to bylo uvedeno.

Třetí připomínka je k sankcím vyhlašovaným Radou Evropské unie. To je pojem, který se nám vláda stále snaží vsugerovat, že něco takového existuje. Podle mezinárodního práva ovšem Evropská unie není zmocněna k tomu, aby vyhlašovala jakékoli sankce. Na rozdíl od Organizace spojených národů, která má zakotveno ve svém statutu, v Chartě OSN, možnost udělovat sankce, u Evropské unie se jedná výhradně a čistě o politické rozhodnutí. Připadá mi absurdní, abychom politické rozhodnutí, které bude činěno bez nás, implementovali do našeho právního řádu, aniž by o tom jednal Parlament. To je popření dělby moci, to je popření odpovědnosti Parlamentu, který má být politickou kontrolou vlády. Myslím si, že v této věci Parlament nemůže rezignovat na svoji funkci.

Z toho důvodu se přikláním k návrhu, aby všude, kde je zmiňována Rada Evropské unie, aby to bylo zcela vypuštěno.

A za druhé si myslím, že celý návrh je tak nekvalitně zpracován, že navrhuji jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi a ptám se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu proto končím.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby vystoupil a zrekapituloval rozpravu.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní předsedající, dámy a pánové, předpokládám, že v závěrečné řeči bude chtít reagovat ještě pan ministr zahraničních věcí, a proto mi dovolte, abych rekapituloval to, co zatím zaznělo. Vystoupili čtyři poslanci včetně zpravodaje, zazněl návrh poslance Payna na zamítnutí předlohy, zazněly pozměňovací návrhy pana poslance Exnera a pana poslance Laštůvky, usnesení zahraničního výboru k paragrafům 1 a 2, a to je v podstatě všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Ptám se pana ministra, zda si v tuto chvíli přeje vystoupit. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych jen stručně reagoval na pozměňovací návrh pana poslance Laštůvky. Vnímám ho jako legislativně technickou úpravu, která reaguje na novou právní úpravu, a samozřejmě s ním souhlasím.

Pokud jde o návrh pana poslance Payna - upravit § 1 o nový odstavec "po projednání v příslušném výboru" - spíše by to mělo znít patrně "po projednání v příslušných výborech obou komor Parlamentu", pak by to odpovídalo dikci úpravy obecného mezinárodně sankčního zákona, a přestože to nepovažuji za naprosto nutné, nemám proti tomu žádných závažných námitek.

Ale nesouhlasím, což vyjádřím i svým nesouhlasným doporučením, s návrhem na vypuštění referencí k Radě Evropy. Upozorňuji, že přestože nejsme stále členem Evropské unie, jsme kandidátskou zemí, která na sebe vzala řadu závazků v předvstupním období - opakuji, že v předvstupním období - a tyto závazky se vztahují rovněž na opatření, která zahrnují sankční opatření.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi.

 

Pokud se nemýlím, pan poslance Payne předložil návrh na zamítnutí tohoto návrhu po druhém čtení.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 118, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 163 pro něj vyslovilo 20 a 119 bylo proti.

 

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhů zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj pan poslanec Vladimír Laštůvka bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otvírám, a ptám se, kdo se do ní hlásí.

Poněvadž se nikdo nehlásí, rozpravu ke třetímu čtení končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si ještě jednou přeje vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednášel pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní předsedající, nejprve bychom měli projednat pozměňovací návrh pana poslance Exnera k § 1 odst. 1, kde navrhuje vypustit slova "nebo Rady Evropské unie".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. Pan ministr záporné, pan zpravodaj také záporné.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 119 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh nebyl přijat, když se z celkového počtu 164 pro vyslovilo 20 a 126 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Za druhé je tu návrh pana poslance Exnera k § 1 odst. 2 vypustit slova "nebo Rady Evropské unie". Stanovisko mé je negativní, pana minstra také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 tento návrh nebyl přijat, když se ze 164 přítomných pro vyslovilo 36 a 110 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Exnera je k § 2 písm. c) - vypustit slova "nebo Rady Evropské unie".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pan poslance Exner navrhoval, aby tyto návrhy byly hlasovány dohromady.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: K § 1 odst. 2 je pozměňovací návrh pana poslance Payne za slova "nařízením" pokračovat slovy " po projednání v příslušném výboru".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP