Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dosud se nehlasovalo o třetím návrhu pana poslance Exnera. Já jsem říkala, že pan poslanec navrhoval, aby se o jeho návrzích hlasovalo dohromady, nicméně nebylo to tak uvedeno a hlasovali jsme o každém zvláště. Z toho důvodu musíme i o posledním návrhu hlasovat zvláště.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Omlouvám se. V § 2 písm. c) vypustit slova "nebo Rady Evropské unie". Stanoviska jsou negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 121 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 tento návrh nebyl přijat, když ze 165 přítomných hlasovalo 35 pro, 114 proti.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Další je návrh pana poslance Payna - v § 1 odst. 2 za slovo "nařízením" doplnit slova "po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny". Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 tento návrh nebyl přijat, když ze 165 přítomných hlasovalo 79 pro, 73 proti.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: V § 2 písm. j) nahradit slovo "pošty" slovy "poštovních zásilek". Já se domnívám, paní předsedající, že tyto legislativně technické úpravy můžeme odhlasovat současně. V § 4 odst. 2 písm. a) slova "listovní a balíkový" nahradit slovem "poštovní". Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 tento návrh byl přijat, když ze 165 přítomných hlasovalo 144 pro, 2 byli proti.

 

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Nyní přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán podle sněmovního tisku 534, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 124 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 tento návrh byl přijat, když ze 164 přítomných hlasovalo 124 pro, 16 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

48.
Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky
a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
/sněmovní tisk 472/ - první čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 472 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 472/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tisk, který vám jménem kolektivu poslanců předkládám, je útlý, týká se stejného zákona, o kterém se tady dlouho jednalo před obědem. Pevně doufám vzhledem k náplni tohoto návrhu, že nebude tak problematický a dramatický, jako byla předloha předchozí.

V tomto návrhu se navrhuje změna názvu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové na Univerzitu Hradec Králové. V důvodové zprávě máte obsaženu celou řadu věcí, které podporují tento návrh a zdůvodňují jej. Já bych se proto zaměřil jen krátce na několik základních věcí.

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové je školou univerzitního typu a takto je také akreditována. Podporu změně názvu vyjádřilo kolegium rektorů i ministerstvo školství a podporují ji i dosavadní praxe a vývoj v této škole od roku 1989, kdy byla zřízena nová fakulta a došlo ke zcela kvalitativní změně vyučování.

Byl jsem ministrem školství jmenován do správní rady této školy, a proto mohu sledovat její vývoj poměrně podrobně, a důvod, proč si dovoluji jménem kolektivu poslanců navrhnout vám tuto změnu, je mj. ryze praktický, protože dosavadní název školy činí velké potíže především studentům. Vysoká škola pedagogická není totiž jen školou pedagogickou, má také fakultu řízení, ze které vycházejí absolventi ekonomického směru, kteří mají velké problémy s uplatňováním, pokud mají diplom, na kterém je název Vysoká škola pedagogická. To však není důvod jediný.

Jsem přesvědčen, že zejména výsledky práce této školy hovoří o tom, že se může plně přirovnat k ostatním školám tohoto typu, jako je Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě nebo Ostravská univerzita v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona je podporován všemi, kterých se dotýká, je podporován také místními orgány a orgány města Hradec Králové, doporučuji vám, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Alena Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje zpravodajská zpráva bude v podstatě v souladu s tím, co řekl pan předkladatel. Chtěla bych říci k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, že úprava tohoto zákona znamená změnu názvu z Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové na nový název Univerzita Hradec Králové.

Jen připomenu, že tato škola má čtyřicetiletou tradici. Vznikla v září 1959 jako Pedagogický institut v Hradci Králové. V roce 1964 pak vznikla samostatná Pedagogická fakulta v Hradci Králové sloučením Pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích.

Po reformě v roce 1976 začala vzdělávat učitele už nikoliv jen pro první a druhý stupeň základních škol, ale také pro střední školy. Další kvalitativní zlom ve vývoji této školy nastal po roce 1989 a odrazil se ve změně názvu této školy, jak už tady pan překladatel řekl. Tento název byl změněn na Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, a to k 1. 7. 1992. K 15. únoru 1993 vznikla druhá fakulta, a to fakulta řízení a informační technologie, a v roce 1993 pak vznikl v Moravské Třebové Institut ekonomie a manažerských studií jako samostatný ústav této druhé fakulty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP