Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)

(pokračuje Svobodová)

V závěrečné části své zpravodajské zprávy bych chtěla říci, že struktura studijních programů na Vysoké škole pedagogické se začala po roce 1992 výrazně měnit a vedle sedmi magisterských studijních programů má škola široké spektrum jedenácti bakalářských studijních programů a dva studijní programy doktorské, přičemž akreditace dalších doktorských programů se připravuje. Nejsou již dominantní původní pedagogické obory, to už je teď jenom 42 % všech studentů. Druhá fakulta - fakulta řízení a informační technologie - uděluje např. také titul inženýr. Celkem studuje na Vysoké škole pedagogické 4 269 studentů k 31. 12. loňského roku.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je dosavadní označení školy Vysoká škola pedagogická, jak už tady vlastně také bylo řečeno, nepřesné a zavádějící a činí potíže v prezentaci školy. Akreditační komise vlády České republiky 22. a 23.  září 1998 potvrdila, že Vysoká škola pedagogická je univerzitní školou, a proto byl tedy předložen návrh na změnu názvu na "univerzita".

Ještě bych v závěru jen dodala, že změnu názvu podporují také orgány územní správy a také představitelé veřejných vysokých škol v okolních regionech. Vláda na svém jednání 2. února 2000 vyslovila se změnou názvu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové souhlas. Vzhledem k tomu, že tato vysoká škola splňuje podmínky pro změnu názvu na Univerzita Hradec Králové, dovolím si doporučit tisk 472 na postoupení do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce Svobodové.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které jako prvnímu udílím slovo ministru školství Eduardu Zemanovi. Připraví se pan poslanec Jiří Patočka.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Paní předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Vše podstatné bylo řečeno. Byl bych jenom rád, aby zde zaznělo, že tento návrh je logický, zdůvodněný a má mou plnou podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, mí předřečníci řekli vlastně vše. Chtěl bych se jenom připojit k tomu jako spoluautor tohoto poslaneckého návrhu. Chtěl bych říci, že tuto změnu názvu vysoké školy důrazně a komplexně podporují orgány územní správy. Je to městské zastupitelstvo, je to okresní úřad a zřetelně to podporuje i občanská veřejnost v Hradci Králové i v tomto regionu.

Jak tady bylo řečeno, se změnou souhlasí i Česká konference rektorů i představitelů ostatních vysokých škol ve městě i v okolních regionech. Stojí za zmínku, že tato změna nepřinese zvýšení výdajů ze státního rozpočtu. Proto bych si dovolil požádat váženou sněmovnu, aby tento návrh propustila do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Patočkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Miloslav Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem velmi rád, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy konstatoval, že tento návrh je logický, zdůvodněný, že má jeho plnou podporu. Rád bych zdůraznil, že opravdu je naopak nelogické, pokud Vysoká škola pedagogická v současné době produkuje v magisterském studijním programu inženýry na fakultě, která s pedagogikou v podstatě nemá nic společného.

Prosím o podpoření tohoto návrhu jako jeho spoluautor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jenom bych chtěl, aby zde nahlas zaznělo, že i poslanec, který je z Pardubic, podporuje přejmenování Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové na univerzitu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí tohoto návrhu nepadl.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a petičnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Pro jistotu vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

O návrhu na přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 125, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 130 vyslovilo 124 a dva byli proti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 132 vyslovilo 54 a 55 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Dalším bodem je

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
/sněmovní tisk 469/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Vladimír Vetchý, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, z pověření vlády předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., k projednání v prvém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jedná se o sněmovní tisk číslo 469.

Smyslem navrhované právní úpravy je jednak odstranit nedostatky, které vyplynuly z aplikace některých ustanovení vojenskými policisty v praxi, jednak reagovat na právní úpravu nového branného zákonodárství. Zejména se jedná o úpravu působnosti Vojenské policie a její přímé podřízenosti Ministerstvu obrany, rozšíření a zpřesnění jejích úkolů, rozšíření a zpřesnění povinností a oprávnění vojenského policisty a uvedení některých ustanovení zákona do souladu s ostatními právními předpisy.

Vojenská policie byla od roku 1992 do roku 1995 organizovaná podle struktury armády a podřízená velitelům divizí a posádek. Tato organizace a podřízenost se ukázaly z hlediska činnosti Vojenské policie málo efektivní a v některých případech vedly až k zasahování velitelů do působnosti vyhledavatelů Vojenské policie, tedy orgánů činných v trestním řízení.

S cílem eliminovat tyto negativní skutečnosti, přizpůsobit se změnám v institutech trestního řízení a potřebě funkčně navázat na orgány vyšetřování a státního zastupitelství byla iniciována a posléze v roce 1995 přijata novela zákona o Vojenské policii, která nově řešila její organizační strukturu na teritoriálním principu. Vojenská policie podle stávající právní normy jako služba armády plní úkoly policejní ochrany. V současné době je podřízena náčelníku generálního štábu Armády České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP