Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Předkládaná novela mění postavení Vojenské policie, která již napříště nebude službou Armády ČR, ale bude zahrnovat policejní ochranu všech složek ozbrojených sil České republiky, vojenských objektů včetně objektů Ministerstva obrany, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Z hlediska mezinárodních závazků České republiky bude Vojenská policie zajišťovat i policejní ochranu materiálu a jednotek členských států NATO, které budou působit na našem území na základě mezinárodních smluv. Tím dojde k provázání navrhované právní úpravy s úpravou obsaženou v zákoně o ozbrojených silách České republiky.

V návaznosti na změnu postavení, působnosti, rozšíření úkolů Vojenské policie se proto navrhuje podřízení náčelníka Vojenské policie přímo ministru obrany. Z toho důvodu se navrhuje i úprava ustanovení § 4 odst. 2.

Rozšíření úkolů Vojenské policie se dotýká zejména oblasti dohledu nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech a zajišťování ochrany vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a ochranu vojenských objektů určených pro odbavování přepravovaných ústavních činitelů a určených osob.

Povinnosti a oprávnění vojenského policisty se rozšiřují o oprávnění zastavit dopravní prostředek, u něhož má být provedena prohlídka podle stávajícího oprávnění ve smyslu § 17.

V návaznosti na nově stanovený úkol zajišťovat ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a ochranu vojenských objektů určených pro odbavování přepravovaných ústavních činitelů a určených osob se doplňují do zákona příslušná oprávnění vojenského policisty při jeho zajišťování. Dále se doplňuje oprávnění vojenského policisty při objasňování přestupků spáchaných vojáky o možnost vyžadovat orientační dechovou zkoušku, lékařské vyšetření včetně odběru krve a moče ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky a jiná odborná vyjádření.

Vzhledem k tomu, že již náš právní řád nezná pojem "vyhledávání", dochází k úpravě ustanovení § 18 odst. 1 tak, aby byl v souladu s platným právním stavem. V návaznosti na úpravu obsaženou v zákoně o ozbrojených silách ČR a vyhlášce Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských vozidel se vypouští z tohoto ustanovení dosavadní odst. 2.

Předkládaný návrh dále upravuje některá ustanovení v návaznosti na pojmy používané v novém branném zákonodárství. Veškeré navržené úpravy mají za cíl zefektivnit činnost Vojenské policie, posílit důvěru vojáků a občanské veřejnosti v ni.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádal o podporu předloženého vládního návrhu zákona a schválení jeho postoupení do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi obrany ČR panu Vladimíru Vetchému. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Jan Vidím. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, vláda České republiky předkládá návrh novely zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, domnívám se, především ze tří základních důvodů. První z nich je skutečnost, že Česká republika je členským státem Severoatlantické aliance, druhým pak je fakt, že na podzim loňského roku Parlament ČR schválil celou řadu nových branných zákonů, a konečně třetím důvodem je snaha změnit organizaci Vojenské policie ze struktury armádní a velení jejích velitelů na územní princip organizace Vojenské policie.

Přistoupení ČR k Washingtonské smlouvě vyvolává nutnost změnit působnost Vojenské policie, především pak při dohledu nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil. Změny ve vojenském zákonodárství pak vyvolávají nutnost úpravy některých definic, např. definic vojenské výzbroje.

Jediné poněkud diskutabilní ustanovení navrhované novely má vztah k třetímu bodu vzniku tohoto tisku, tedy návrh na změnu věcné působnosti Vojenské policie, zahrnující policejní ochranu všech složek ozbrojených sil ČR, vojenských objektů, a tedy i objektů Ministerstva obrany, materiálů a jednotek Severoatlantické aliance, které jsou rozmístěny na území České republiky, a z toho tedy i plynoucí změna podřízení náčelníka Vojenské policie z působnosti náčelníka Generálního štábu AČR do působnosti ministra obrany. V žádném případě není tato poněkud diskutabilní úprava důvodem k návrhu na zamítnutí navrhovateli k dopracování.

Tímto bych tedy chtěl sněmovnu požádat, aby umožnila projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení. Současně však důvody, které Ministerstvo obrany vedou k tomuto návrhu na změnu podřízenosti náčelníka Vojenské policie, mě však přivádějí k tomu, abych předložil, resp. v průběhu obecné rozpravy předložím, návrh na prodloužení lhůty k projednávání návrhu ve výboru o 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Vidímovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které není písemná přihláška. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo do obecné rozpravy, obecnou rozpravu uzavírám.

Zaregistroval jsem návrh na prodloužení lhůty. Je zvykem, že je možno i po uzavření rozpravy v rámci podávání návrhu na přikazování jednotlivým výborům dávat návrhy na prodloužení lhůty. Takže rozprava je uzavřena. Přeje si pan ministr závěrečné slovo? Ne. Zpravodaj? Nepřeje.

Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, a budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo ještě jiný návrh? Není jiného návrhu.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru na výbor pro obranu a bezpečnost.

Hlasování číslo 127 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí s tímto návrhem nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen. Z přítomných 139 pro 112, nikdo proti.

 

Nyní rozhodneme o prodloužení lhůt k projednávání ve výborech o 20 dní. Stanovisko pana ministra? Souhlas. Zpravodaj je navrhovatel tohoto návrhu.

 

Takže hlasování číslo 128 rozhodne o tomto návrhu na prodloužení lhůt. Kdo je pro tento návrh nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 142 pro 90, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost a lhůta k jeho projednávání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Nyní zde máme dva body, které bychom měli projednávat. Nicméně logika věci, myslím si, je taková, že by se nyní měla projednávat ústava a potom bod č. 25.

Takže budeme se zabývat bodem č. 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
/sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

 

Odůvodněním tohoto návrhu jsou pověření místopředseda vlády ČR pan Pavel Rychetský a ministr obrany Vladimír Vetchý. Stejné pověření vlády má i místopředseda vlády Jan Kavan, nicméně tuto úlohu z pověření vlády převezme ministr obrany ČR pan Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se týká článku 39 až 43 Ústavy České republiky a článku 11 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, tj. záležitosti související s obranou státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP