Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

(pokračuje Výborný)

To je žádoucí. Říkal to také pan zpravodaj. A myslím, že bychom mohli vést dlouhé právní disputace o tom, zda je to úplně nezbytné, protože já se domnívám, že existující usnesení sněmovny i Senátu dostačujícím a ústavně konformním způsobem zabezpečuje to, co chce zabezpečovat tento zákon. To se domnívám já, začas by se to někdo nemusel domnívat, proto je asi správné tyto vážné otázky upravit ústavním zákonem. Proto je asi správné také o tomto ústavním zákonu debatovat ve druhém i třetím čtení.

Chtěl bych jen připomenout, že jsme o obsahu této osnovy vlastně už mírně diskutovali dvakrát: Nejen při příležitosti novely ústavy, kterou zmínil zpravodaj, ale také při příležitosti následné novely ú stavy, kterou jsem velmi kritizoval a kde jeden z mých kolegů předložil pozměňovací návrh, který byl v podstatě identický s tímto vládním návrhem, ale to nic nemění na tom, že jakkoli jsem tehdy kritizoval, aby bylo přijato to, co kolega, tuším Nečas, navrhoval, tak dnes chci říci - mám za to, že to má být propuštěno do druhého čtení, že má být tato novela ústavy diskutována.

Samozřejmě jiná věc je, zda je příliš rozumné, že máme z vládní legislativy, z vládní kuchyně předloženo do jedné schůze sněmovny dvojí novelizování ústavy. To není standardní, to není asi úplně správné. Zda se s tím vypořádat tím způsobem, který naznačil zpravodaj, nebo zda kritizovat tuto vulgárně řečeno salámovou metodu, to je možná věc i nejpodrobnější rozpravy.

Nedoporučuji, aby sněmovna podpořila návrh poslance Matulky, přesně naopak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Hlásí se dále někdo dále do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na zamítnutí tak, jak jej předložil pan poslanec Matulka. Já vás pro jistotu všechny odhlásím, prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 129, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 20 a 135 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130. Kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně právnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 143 a 2 byli proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že dnes po 15. hodině vypršely lhůty, které umožňují projednat některá další druhá čtení, budeme se nyní zabývat body 25 a 27 schváleného pořadu schůze.

Bod

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, hlavním důvodem předložení tohoto vládního návrhu je umožnit další vedení katastru nemovitostí pomocí zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí a vytvořit právní rámec pro převod údajů katastru nemovitostí z klasických prostředků na digitální formy. Významným přínosem novely také bude, že umožní poskytování aktuálních informací z katastru nemovitostí dálkovým přístupem pomocí počítačové sítě, což povede k výraznému zkvalitnění poskytování údajů katastru nemovitostí. Dálkový přístup bude znamenat nejen rychlejší možnost přístupu k údajům katastru nemovitostí, ale každý, kdo bude mít zřízen tento dálkový přístup, bude moci získat pro své potřeby aktuální informace z katastru v daném okamžiku.

Kromě toho jsou navrhována některá zpřesnění stávajícího zákona, která by měla vést k jednoznačnému právnímu výkladu a bezproblémové aplikaci katastrálního zákona.

Novela katastrálního zákona se stala naléhavou v současné době, kdy byl ukončen převod písemných informací katastru nemovitostí do počítačového prostředí a vrcholí realizace projektu zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí. Toto zdokonalení významně zvětší kapacitu databází, zvýší komfort uživatele a zejména umožní poskytování údajů z katastru nemovitostí vzdáleným přístupem po síti internetu.

Navrhovaná novela katastrálního zákona též prohloubí slučitelnost stávající právní úpravy obsažené v katastrálním zákoně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních dat a na volný pohyb osobních dat.

Návrh novely katastrálního zákona byl projednán v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy zemědělského výboru, a doporučuji, aby Poslanecká sněmovna je přijala. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 430/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal sněmovní tisk č. 430 na své 26. schůzi dne 9. února tohoto roku a přijal usnesení tohoto znění:

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově dr. Richarda Chvojky, náměstka ministra zemědělství České republiky, zpravodajské zprávě Veroniky Nedvědové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Usnesení jste dostali do svých lavic pod číslem sněmovního tisku 430/1. Zatím děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP