Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Nedvědové a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se pan poslanec Fischer, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k předložené novele katastrálního zákona, která vychází ze zkušeností, které byly od r. 1993 s používáním dosud platného zákona získány. Pokouší se reagovat i na některé nové prvky, kterým by měl katastr sloužit. Jde o první novelu základních zákonů z oblasti geodézie a katastru a jejich potřebu nelze zpochybnit.

Ve zprávě předkladatele jsou podrobně komentovány všechny navržené změny a uvedeny důvody, které k nim vedou. Přivítat lze hlavně rozšíření účelů, kterým katastr slouží, jeho přípravu pro zveřejnění dat na internetu - zde ocenění zaslouží zvláště digitalizace popisných informací, která v resortu ČÚZK proběhla. Rovněž některé další změny mají ryze praktický smysl, např. spojení druhů pozemků dosud označených jako louky nebo pastviny do trvalých travních porostů, povolení úředně oprávněných zeměměřičů ověřovat kopie geometrických plánů - zde je nutné doplnění zákona č. 200/94 Sb., o zeměměřictví, aby vady v tomto postupu mohly být postiženy např. odejmutím oprávnění.

Celkově hodnotím novelu pozitivně a podporuji návrh usnesení na její propuštění do třetího čtení a následné schválení. Novela katastrálního zákona však nemůže překonat některé evidenčně-právní a lokalizační nedostatky. Zde by bylo ještě vhodné se zamyslet nad způsobem jejich odstranění. Mám na mysli např. zavedení evidence bytů podle zákona 72/94 Sb., které pak obsah katastru natolik rozšířilo, že zabírá např. v Praze podstatnou část činnosti i kapacit katastrálního úřadu. Přitom vlastnictví bytu v bytovém domě nesplňuje plnou šíři tohoto pojmu, protože s bytem nelze nakládat plně volně, jak vyžadují atributy vlastnictví. Je proto žádoucí urychlit vytvoření funkčních bytových společností právnických osob, družstev nebo kondominií, aby tak byla nastolena standardní evropská situace, ke které vytváří předpoklady zatím jen Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona č. 72/94 Sb.

Dalším problémem, který v zákoně není postižen, je číslování domů podle části obce. Je to další exces, který vybočuje z jednoduché hierarchie katastrální území - obec - okres - kraj, kde by neměly být žádné duplicity. Dosud však toto složité číslování, na které tato novela zákona rovněž reaguje, potvrzuje současný stav, kdy je třeba 14,6 % katastrálních území v několika částech obcí, a to i více než sedmi. Zase 19 částí obcí náleží do dvou a jedna dokonce do tří různých obcí atd. Proto i tyto problémy bychom měli mít na zřeteli a využít reformy veřejné správy, ke které nyní dochází, aby byly takové drobné nedostatky odstraněny.

Děkuji vám za pozornost a doporučuji podpořit novelu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Fischerovi. Hlásí se někdo dál do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je písemně přihlášen pan poslanec Kováčik, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, ti z vás, se kterými mám tu čest být členem zemědělského výboru, si zajisté budou pamatovat situaci, kdy jsem v zemědělském výboru předložil pozměňovací návrhy, které měly upřesnit definici pozemků pro potřeby komplexních pozemkových úprav podle praxe, kdy většina vlastníků pozemků, které jsou sloučeny nájemci těchto pozemků do velkých půdních celků, nežádá vytyčení těchto pozemků. Pokud by k tomu došlo, byla by zajištěna podstatná úspora státních prostředků na provádění komplexních pozemkových úprav i při obnovení katastrálního operátu, neboť většina pozemků ve velkých půdních celcích by se nevytyčovala, nákladně nestabilizovala a znovu nezaměřovala.

Při digitálním určení všech lomových hranic pozemků v rámci projektu komplexních pozemkových úprav a jejich uložením v dokumentaci katastru je totiž možné kdykoli v budoucnosti na požadavek vlastníka hranice pozemku jednoznačně vytyčit s velkou přesností i jednoznačně stabilizovat. Vytyčení v bohatě dovolených odchylkách zajistí odborné geodetické firmy.

Pozměňovací návrh jsem formuloval a v tom okamžiku došlo k určitému drobnému sporu mezi Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a Ústředním pozemkovým úřadem, zdali a jak by měla tato úprava znít, a vzhledem k tomu, že jsem člověk, který přistupuje na kompromisy, tak jsem nakonec pozměňovací návrh stáhl s tím, že jsem požádal zástupce Ústředního pozemkového úřadu a ČÚZK, aby hledali a našli společné řešení tohoto problému, a pokud dojdou k nějakému společnému řešení a dohodnou se, aby mi je předložili s tím, že se je pokusím předložit ve druhém čtení, což tímto teď činím.

Takže k předloženému tisku č. 430 se koneckonců dohodli na tom, že změna katastrálního zákona jednoznačně určí, že do katastru nemovitostí může být převzato nové uspořádání pozemků podle návrhu pozemkové úpravy, když zákon postaví údaje schváleného návrhu na úroveň geometrického a polohového určení nemovitosti a podrobnosti pak už upraví prováděcí vyhláška. K tomu je ale třeba i změna zeměměřického zákona, která je potřebná k tomu, aby nebylo pochyb o tom, že přebírané údaje z návrhu pozemkové úpravy musí být ověřeny, že náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Toto ustanovení je navrhovanou novelou stejně měněno, a navrhuje se tedy prohloubení této novelizace, přičemž ověřování částí výsledného návrhu pozemkové úpravy je zahrnuto do ověření nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí, který je výsledkem předávaným pozemkovým úřadem katastrálního úřadu spolu s rozhodnutím o změně vlastnických práv.

Aby výše uvedené změny měly smysl, je třeba udělat aspoň minimální zásah do zákona č. 284/91 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, neboť jádrem dosavadních sporů je ustanovení § 9A odst. 2, které zní, že okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to ještě před vydáním rozhodnutí podle § 9 odst. 6. Toto ustanovení tam vlastně vnáší časový faktor, ze kterého vyplývá, že vytyčení a označení podle potřeb vlastníků musí být provedeno ještě před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv.

Právě proto si teď dovoluji navrhnout dva pozměňovací návrhy, z nichž ten první je pozměňovacím návrhem komplexním a mění i název tisku 430. Takže moje pozměňovací návrhy k tisku 430 znějí:

V názvu tisku 430 za souslovím "ve znění zákona č. 89/1996 Sb." vypustit spojku "a" a za poslední slovo názvu vložit následující text: "a zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP