Neautorizováno !


 

(18.00 hodin)

(pokračuje Mlynář)

V tisku se objevily informace o tom, a pan ministr sám i jeho ministerští úředníci to komentovali v tom smyslu, že pan Turek byl odvolán především proto, že se pozitivně vyjádřil o výzvě "Děkujeme - odejděte!". Zazněly sice argumenty o jakési kontrole nezávislého kontrolního úřadu na předmětném okresním úřadě a jistých nesrovnalostech, nicméně jako hlavní důvod byla uvedena podpora petiční akci "Děkujeme - odejděte!".

Chci se pana ministra zeptat, proč byl pan Turek odvolán, jaká jsou jeho provinění a v jaké vážnosti, že musel být odvolán neprodleně k 15. únoru.

Druhá otázka: Kde vidí pan ministr hranici vyjádření státního úředníka a soukromé osoby, resp. zda existuje nějaká právní úprava, vyhláška či nařízení, které určuje, co státní úředník smí a co nesmí komentovat a k čemu se smí a nesmí vyjadřovat z hlediska veřejného politického života.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, po rozhovoru, který jsem měl s panem přednostou Turkem z Karlových Varů, mi pan přednosta zaslal dopis ze dne 18. ledna 2000, ve kterém mi oznámil, že rezignuje na funkci přednosty k 31. březnu 2000. Termín rezignace odůvodnil tím, že potřebuje ještě zajistit splnění úkolů, kterými byl pověřen v souvislosti se zajištěním sídla budoucího kraje, sídla výkonu agendy registru obyvatel a nastartováním realizační fáze pilotního programu regionu severozápad. Vyplývalo to z funkce, ve které kromě funkce přednosty ještě byl, a to byla funkce předsedy koordinačního řídícího výboru tohoto regionu podle NUTS 2. Mezitím došlo k tomu, že pro špatný výkon této funkce byl z této funkce ministrem Císařem odvolán.

V návrhu, který jsem podal a který vláda projednávala 9. února, jsem navrhl nicméně termín odvolání k dohodnutému datu, a to bylo 31. března t. r. V rozhovoru, který jsem měl s panem přednostou Turkem, jsme vyšli skutečně z dřívější kontroly NKÚ, kde některá opatření nebyla dostatečně napravena. Hovořili jsme i o jeho dvou záležitostech, které se týkaly jeho autohavárií. Jedna z dřívější doby v Německu, kde došlo k ročnímu zákazu vjezdu do Německé spolkové republiky. Druhý poměrně z nedávné doby, kdy pan přednosta odešel z místa havárie a vrátil se za určitou dobu s omluvou nebo s výmluvou, že musel jít na zahájení schůze starostů, že nemohl vyčkat příjezdu policie, čímž se nezachoval samozřejmě jako vysoký státní úředník.

A poslední téma se skutečně týkalo rozporných vyjádření, která se objevila v okresním tisku, kdy vyzýval k odchodu jako vysoký státní úředník, k odchodu čelných funkcionářů, tj. předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády, s tím, že až odejdou oni, odejde také. Šlo o vysvětlení. Pan přednosta vysvětlil, že došlo ke zkreslení, že měl názor zcela jiný, že se naopak zastával těchto lidí, a řekl, jestli odejdou oni, že odejde také. Když jsem se ho zeptal, jestli žádal dementi v příslušných novinách, odpověděl, že žádal, ale telefonicky, takže doklad žádný nemá. Nicméně ukázalo se a znovu se to objevilo v tom okresním tisku, že pan přednosta jinak mluvil tehdy do tisku, jinak mluvil se mnou a jinak mluvil, když se vrátil do Karlových Varů a byl redaktorkou i šéfredaktorem toho časopisu usvědčen z nepravd.

Jestliže vysoký státní úředník takto se vyslovuje i k politickým otázkám, samozřejmě ohrožuje důvěru ve svůj úřad, ohrožuje důvěru ve výkon své funkce a prokazuje špatný výkon funkce. Ostatně výkon funkce obecně pana přednosty byl dlouhodobě kritizován i řadou starostů i řadou jiných činitelů, že výkon jeho funkce není dobrý. Kritizovali ho dokonce i někteří jeho kolegové z jiných okresů, kteří věděli a znali tyto situace.

Na základě právě rozporuplných vystoupení pana přednosty Turka vláda nepřijala nabízený termín 31., ale rozhodla o odvolání ke dni 15. února.

Vám je, pane poslanče, zajisté známo, že vláda v těchto případech může odvolávat funkcionáře, aniž by zdůvodňovala jejich odvolání. Jsou to jmenované funkce a v některých případech se ukazuje, že jestliže člověk příliš mnoho roků setrvává na stejné funkci, začíná si osobovat práva, která této funkci nepřísluší. Určitá obměna v těchto věcech potom je velmi žádoucí. Ukázalo se, že žádoucí je obměna právě u pana přednosty Turka z Karlových Varů.

Takže vysvětlení jsem podal, i když znovu říkám, že vláda v těchto případech koná a může konat bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, když posoudí, že určitá osoba na určité funkci nesplňuje ty předpoklady, které jsou na ní vyžadovány, a ta očekávání, která do této funkce a výkonu funkce jsou vkládána.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Mlynář má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane ministře, ani slovem nezpochybňuji samozřejmě právo vlády odvolávat kteréhokoliv vládního úředníka. Nicméně moje otázka byla jasná - na základě čeho byl odvolán. Vy jste zde uvedl nějaké nesrovnalosti pracovní, za které byl kritizován.

Dávám doplňující otázku, zda byl kritizován také vámi v minulosti, protože to, že byl kritizován kolegy z jiných okresních úřadů jistě není věc relevantní v této věci.

Nebudu polemizovat s vaším výrokem, že se ukázalo, že výměna některých osob je žádoucí, a tečka a nebude to třeba zdůvodňovat. Opakuji svoji otázku: kde vy vidíte hranici pro vyjádření státního úředníka? Jestli je to libovůle ministra, vlády, nebo zda existuje nějaký zákonný odkaz, vyhláška, předpis, který to upravuje.

Dovolte na závěr jinou poznámku. (Hlasy z pléna: Čas.) Pokud jde o to, že pan přednosta něco jiného říkal vám a něco jiného říkal jiným, myslím, že to není důvod k odvolání. V takovém případě víte z vlastní zkušenosti, že by musel být odvolán i předseda vlády, když říká něco jiného vám a něco jiného médiím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych upozornit kolegy, že jsem stejně tolerantní vůči všem poslancům bez rozdílu stranické příslušnosti.

Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Otázka, kde je hranice, jak se může angažovat vysoký státní úředník. Každý z nás ví, že každý je občanem, plnoprávným občanem tohoto státu, této republiky a má právo podle toho volit, podle toho se zúčastnit politického života. Vysoký státní úředník, státní úředník vůbec je povinen určitou loajalitou k vládní politice, kterou má ve svém regionu zastávat. Jestliže nesouhlasí s touto politikou, je jeho svaté právo na svou funkci rezignovat a angažovat se v jakékoliv politické straně, příp. sdružení, nebo mimo ni, aby tuto vládu a její činitele veřejně mohl kritizovat a prosazovat své jiné politické názory, pokud je má, pokud je zastává. Dát tady nějakou hranici, nalinkovat pravítkem, kam kdo může, to jistě v politickém životě nejde a pan poslanec Mlynář to určitě ví stejně jako já a jako všichni ostatní v této zasedací síni.

Takže tam už budeme muset to posouzení nechat skutečně na tom, kdo do funkce tyto lidi jmenuje, a v tomto případě je to vláda České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP