Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Navrhuji, aby tato účelová rezerva byla snížena o 12 milionů korun a těchto 12 mil. korun bylo převedeno na jmenovitou akci "výstavba sportovní víceúčelové haly v obci Málkov". Domnívám se, že by to byl vhodný rámec Filmového festivalu v Karlových Varech.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Nečas, následuje poslankyně Vlčková.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové, na základě upřesnění požadavků z některých obcí, jednak na základě rovnoměrnějšího rozložení financování ze státního rozpočtu v rámci jednoho okresu a také se souhlasem předkladatele navrhuji pozměnit usnesení rozpočtového výboru 376/8 v následujících položkách: položku 62 pod číslem 62, snížení uvedené částky z 10 mil. korun na 8 mil. korun a přesun těchto 2 mil. korun do položky 39/2 uvedené v usnesení rozpočtového výboru 376/8, kde dojde ke zvýšení uvedené částky z 5 mil. na 7 mil. korun. Znovu opakuji, že se jedná na základě upřesnění požadavku z obcí o rovnoměrnější rozložení financování ze státního rozpočtu v rámci jednoho okresu a že tento návrh je předkládán se souhlasem předkladatele, který ho předložil rozpočtovému výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslankyně Vlčková, následuje poslanec Fischer.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení přítomní, předkládám pozměňovací návrh týkající se kapitoly Všeobecné pokladní správy. Navrhuji přesunout 8,5 mil. korun z kapitoly Všeobecné pokladní správy na Obecní úřad Bludov za účelem rekonstrukce nové budovy obecního úřadu, kterou se řeší restituční nároky. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Obecní úřad Bludov měl od roku 1947 svoje sídlo v budově místního zámku. Po mnohaletém restitučním sporu byla rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 1998 vydána tato budova ideální polovinou zámku v Bludově na základě č. 243/1990 Sb. inženýru Karlu Morsteinovi. Jelikož ing. Karel Morstein vznesl kategorický požadavek, aby prostory užívané obecním úřadem byly uvolněny pro účely jeho rodiny, rozhodla obecní rada v Bludově v zájmu dobrých vztahů s restituentem o přemístění kanceláří obecního úřadu do náhradních prostor. Obecní úřad nyní dodatečně působí v pronajatých prostorách v administrativní budově místního zemědělského družstva ve značně stísněných podmínkách. Obec Bludov disponuje vhodnou budovou, kterou lze upravit pro potřeby obecního úřadu. Jedná se o budovu tzv. staré školy, která má ideální polohu uprostřed obce a je v současné době prázdná, neboť základní škola, která ji donedávna užívala, se pro dostatek prostoru v novější budově přestěhovala. Rekonstrukce staré školy na budovu obecního úřadu je již plně připravena, je vydáno stavební povolení, ovšem realizace budu vyžadovat finanční náklad ve výši 8,5 mil. korun. Finační situace obce v současné době neumožňuje, aby byly tyto náklady hrazeny z obecního rozpočtu, dost dobře není možné ani přijetí dalšího úvěru, neboť dosavadní zadlužení obce týkající se úvěru na plynofikaci, dostavbu základní školy, plynofikaci kotelny atd. je na hranici únosnosti.

Vážení kolegové, při posuzování je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o řešení restitučních náhrad týkající se zajištění výkonu samosprávy a státní správy. Děkuji za pozornost a podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Fischer, dále poslanec Patočka.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych se připojil k podivu, který zde již vyslovil pan zpravodaj v souvislosti se snížením rozpočtu Ministerstva životního prostředí. V porovnání s uplynulým rokem představují výdaje tohoto ministerstva 82 % loňské částky, přičemž kapitálové investiční výdaje klesají na pouhých 58,7 % ve srovnání s rokem 1999. Sice rostou výdaje na výzkum a vývoj na 123 %, ale tato částka není tak velká v rozpočtu ministerstva, zvyšují se o 5,8 % mzdové prostředky, především díky zvýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s přípravou na vstup do EU. Ale zbývající běžné neinvestiční výdaje činí pouze necelých 75 % loňské částky.

V této souvislosti bych chtěl přednést tři pozměňovací návrhy. Všechny by byly hrazeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Za prvé poskytnout Českému hydrometeorologickému ústavu na rok 2000 účelový příspěvek ve výši 4 139 000 korun českých na zajištění spolupráce České republiky s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí. Uzavření příslušné smlouvy o spolupráci a přistoupení k tomuto programu by mělo pro Českou republiku i ekonomický přínos, a to ve formě zpřesnění dlouhodobých předpovědí počasí, a tím i omezení možných negativních dopadů meteorologických faktorů, např. povodní. Je to příspěvek, který musí ústav zaplatit mezinárodní organizaci, aby se mohl podílet na její práci a těžit také z dat, která se shromažďují v mezinárodním měřítku.

Za druhé bych chtěl navrhnout upravit příspěvky zoologickým zahradám na základě zdůvodnění potřeb až do výše roku 1999, protože zoologické zahrady v letošním návrhu rozpočtu dostávají pouze 48,9 % příspěvku, který měly vloni. Bez ZOO Dvůr Králové, která je již obsažena v návrhu, který předložil rozpočtový výbor, by tato částka na letošní rok pro všechny ostatní zbývající zoologické zahrady činila 19 mil. korun.

Za třetí - a to je největší položka - bych chtěl navrhnout, aby Ministerstvu životního prostředí byl zvýšen rozpočet o 50 mil. korun, a to na ostatní běžné výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací, které jsou zařazeny v rámci tohoto ministerstva. Abyste měli představu, o jaké činnosti se jedná. Mezi rozpočtové organizace, které jsou čtyři, patří Geofond, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněných krajinných oblastí ČR a Česká inspekce životního prostředí. Příspěvkovými organizacemi je Český hydrometeorologický ústav jako největší pracoviště, Český ekologický ústav, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Výzkumný ústav vodohospodářský, Český geologický ústav a čtyři Správy národních parků, tj. Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. Těmto organizacím se také dostává podle navrženého rozpočtu méně než polovina prostředků z dotací ve srovnání s loňským rokem. Jestliže vezmeme v úvahu inflaci, tyto organizace prostě nemohou zachovat současný rozsah svých prací. Například u Hydrometeorologického ústavu by to znamenalo rušit některé stanice nebo omezovat práce a narušení dlouhodobých řad měření a i třeba zvýšené prostředky v dalších letech nemohou nahradit ztráty, které vzniknou tím, že se prostředky teď takovýmto drastickým způsobem omezí. Myslím, že jsem neřekl přesně to, že organizace dostávají teď o 15 % nižší příspěvky na běžné výdaje, než tomu bylo vloni.

Navrhuji tyto tři úpravy rozpočtu na úkor všeobecné pokladní správy. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Nyní pan poslanec Patočka, po něm poslanec Kořistka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená sněmovno, dovolil bych si předložit pozměňovací návrh, a to formou vnitřního přesunu uvnitř kapitoly 327 ¨- Ministerstvo dopravy a spojů - v kapitolní části 327 310, Modernizace prvního železničního koridoru Děčín-Břeclav, a to formou snížení rozpočtované individuální dotace uvedené akce o 400 mil. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP