Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Oznamuji, že pan poslanec Jiří Drda má náhradní kartu č. 1.

Nyní hovoří pan poslanec Recman a po něm pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane ministře, dovolte, abych i já svým stručným vystoupením přispěl ke zdárnému průběhu druhého čtení státního rozpočtu.

Chci přednést dva pozměňovací návrhy. Chci upozornit sněmovnu, že se nejedná o nové body, o nové položky, ale pouze o navýšení finančních prostředků pro stávající programy.

Můj první pozměňovací návrh se týká programu 3981101022, což je rekonstrukce nového pavilonu Nemocnice Frýdek-Místek. Je to z kapitoly VPS a mělo by se jednat o navýšení finančních prostředků o 14 mil. Kč.

Nabízím dvě možnosti získání financí, dvě možnosti financování. Tou první je převedení prostředků z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR o zmíněných 14 mil. Kč a snížení této kapitoly. Druhou možností financování je vládní rozpočtová rezerva, která je v kapitole 398 VPS.

Tato vládní rozpočtová rezerva i po projednání v rozpočtovém výboru je na úrovni 327, 5 mld. Kč, jednalo by se tedy jenom o 14milionové snížení této položky v kapitole VPS.

Druhým pozměňovacím návrhem je navýšení finančních prostředků v kapitole Ministerstvo dopravy a spojů na program 3271271004 - silnice I/48 Frýdek Místek - Dobrá, druhá stavba. Jedná se o obchvat této obce. Ve státním rozpočtu je uvedena částka 1 mil. Kč, chtěl bych požádat o navýšení 4 mil. Kč.

Jako zdroj uvádím dvě možnosti. Tou první možností je z kapitoly 398 VPS, položka nazvaná Rezerva na národní podíl financování předstrukturálních nástrojů politiky Evropské unie, a druhá možnost je rovněž v kapitole 398 VPS z programu 3980939001. Jedná se rovněž o rezervu na dluhovou službu úvěru Evropské investiční banky. Chci připomenout sněmovně, že tato stavba bude a je financována z předstrukturálních nástrojů evropské politiky, takže by se nejednalo o zdroj financování mimo tyto možnosti. Z mého pohledu a z pohledu financování jedná se o určité uspíšení těchto položek.

Navýšení o 4 mil. Kč je potřebné k tomu, abychom mohli provést některé další přípravy na financování a zahájení těchto prací v následujících letech, protože např. v příštím rozpočtovém roce 2001 se předpokládá podíl financování z předstrukturálních fondů ve výši 396 mil. Kč, v roce 2002 pak více než 350 mil. Kč.

Závěrem bych vás chtěl požádat, abyste měli pochopení pro tyto drobné změny a tyto návrhy podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní hovoří pan poslanec Karel Vymětal, po něm následuje pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pokračoval v tom, co jsem započal při projednávání státního rozpočtu na rok 1999 a týká se to kapitoly 303 - Senát Parlamentu ČR.

Tehdejším hlasováním jsme vytvořili podmínky Senátu takové, že běžné výdaje na jednoho senátora byly stanoveny o téměř 29 % vyšší než na jednoho poslance. Byl jsem přesvědčen, že není žádný důvod k takovému rozdílu mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou, a život mi dal nakonec za pravdu: Senát bez problémů část rozpočtovaných výdajů vrátil do státního rozpočtu.

Abychom se obdobné situaci vyhnuli v rozpočtu na letošní rok, dovolím si na závěr předložit pozměňovací návrh. Pro jeho vyjádření jsem porovnal běžné výdaje rozpočtované pro sněmovnu pro rok 2000 s běžnými výdaji Senátu a porovnával jsem i úpravy schválené rozpočtovým výborem. Propočtem na jednoho senátora a poslance jsem dospěl k těmto zajímavým výsledkům:

Pokud bude schválena úprava běžných výdajů sněmovny, potom při vládním návrhu běžných výdajů Senátu budou tyto výdaje na jednoho senátora vyšší o 3 % než na jednoho poslance. Řekl bych, že se zavřením jednoho oka by bylo možné na takové výdaje přistoupit. Bohužel, rozpočtový výbor přidal ve svém usnesení ve změně č. 2 Senátu dalších 20 mil. Kč na běžné výdaje, a tím zvýšil běžné výdaje na jednoho senátora na úroveň o 9,2 % vyšší, než jsou na jednoho poslance. Nevím, co vedlo rozpočtový výbor k tak výraznému vyjádření péče o Senát. Já jsem ale stále přesvědčen o tom, že není žádný důvod k tomu, aby běžné výdaje na jednoho senátora byly vyšší než běžné výdaje na jednoho poslance.

Proto, abych se mohl na rozpočet Senátu a sněmovny dívat oběma očima, dávám tedy protinávrh ke změně č. 2 navržené rozpočtovým výborem, a to snížit výdaje Senátu v běžných výdajích o 10 mil. Kč a tyto prostředky převést zpět do vládní rozpočtové rezervy, nikoliv tedy zvýšit výdaje o 20 mil. Kč, ale snížit je o 10 mil. Kč. Potom budou běžné náklady na jednoho poslance a na jednoho senátora stejné.

Pokud by byl ve sněmovně převládající názor, že by měli mít senátoři přece jen více peněz než poslanci, potom žádám, abychom o změně č. 2 podle rozpočtového výboru hlasovali samostatně, neschválili ji a ponechali původní vládní návrh se zavřením jednoho oka. Jestli ovšem mezi námi jsou tací, kteří chtějí dělat senátorům pomyšlení, nechť zavřou obě oči a hlasují pro změnu schválenou rozpočtových výborem. Nic se nestane, že potom už neuvidí vůbec, ale vůbec nic. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi a prosím pana poslance Miloslava Výborného a následuje pan poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu mluvit dlouho.

Na začátku dovolte jednu osobní poznámku. Protože už patřím k pamětníkům, toto je desátý rozpočet, o kterém budu hlasovat, tak tentokrát dopředu říkám, že poprvé negativně. To mi však nebrání učinit to, co jsem ještě nikdy neučinil při projednávání rozpočtu, totiž předložit v druhém čtení konkrétní pozměňovací návrh, který se týká konkrétního města, místa a konkrétní akce.

Navrhuji, aby z kapitoly VPS bylo odebráno 10 mil. Kč, a to alternativně buď z vládní rozpočtové rezervy, avšak obávám se, že po všech těch pozměňovacích návrzích, ať už z výborů, nebo z pléna, by se mohlo stát, že v době, kdy se bude hlasovat o mém návrhu, už ve vládní rozpočtové rezervě nebudou vůbec žádné peníze, takže by to asi bylo nehlasovatelné, proto alternativně navrhuji odebrat těchto 10 mil. Kč z VPS dluhové služby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP