Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

(pokračuje Emmerová)

Krátké zdůvodnění. Fakultní nemocnice Plzeň se s nedostatečnými příjmy financí buduje již 22. rok a stavba stále nemůže být ukončena. Poněvadž je mi známo, s jakým úsilím byl rozpočet koncipován, ani mě nenapadlo žádat navýšení prostředků pro naši fakultní nemocnici. S jejich redukcí však souhlasit nemohu. Pro nemocnici v Rýmařově by bylo adekvátnější čerpání prostředků z havarijního fondu, který jistě musí existovat. O to jsem ochotna se zasadit při jednání podvýboru pro investice, podobně jako o nemocnici v Rokycanech u Plzně se stejným problémem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslanec Škromach, po něm poslanec Mareš.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych přednést několik pozměňovacích návrhů. Nejdříve pozměňovací návrh k tisku 376/8 neboli usnesení rozpočtového výboru č. 244, a to vypustit bod 20. V případě, že tento návrh neprojde, pak název "dotace občanským sdružením zdravotně postižených a seniorů" nahradit zněním "dotace nestátním subjektům a občanským sdružením zdravotně postižených a seniorů ve výši..." atd. Čili doplnit slova "nestátním subjektům a".

Dále v bodě 21 téhož usnesení v případě, že projde můj návrh na vypuštění bodu 20, pak sloučit body 21.2 a 21.3. pod společný název, a to je "dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby".

Další návrh je z programu 307 220, z položky 307 220 2041 L159 letoun, odebrat částku 222 mil. Kč a převést do programu 398 090, kde vytvořit novou položku "řešení havarijního stavu ve zdravotnictví" ve výši 222 mil. Kč. Jako alternativní zdroj uvádím z položky 398 090 položku 398 093 9001 "rezerva na dluhovou službu", snížit o 222 mil. Kč. Dále z programu 307 220 snížit položku 307 220 2042 L159 logistika o 100 mil. Kč a převést do programu 398 110, kde vytvořit novou položku "řešení dopadů atomového zákona" ve výši 100 mil. Kč. Jako alternativní zdroj k tomu uvádím položku 398 090, a to z položky 398 093 9001 "rezerva na dluhovou službu". Tu snížit o 100 mil. Kč.

Dále si dovolím malý pozměňovací nebo doplňovací návrh, a sice z důvodů, že Střední škola uměleckých řemesel v Brně má nedostatečné kapacity, takže část této školy je dislokována v různých částech Brna v pronajatých objektech, což způsobuje další náklady na provoz těchto budov. V desetileté ochranné lhůtě budou předány původním vlastníkům. V podstatě se jedná částečně o restituce. Je potřeba zařadit dostavbu této školy. Tudíž bych navrhoval z programu 333 110 z položky 333 021 5001 Školský úřad Praha 6, ZUŠ, snížit tuto položku o 1 399 000 Kč a tuto položku převést do programu 398 210, kde zřídit novou položku "SŠUŘ Brno, Husova 8, dostavba školy" ve výši 1 399000 Kč. To jsou všechny pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Mareš, po něm poslanec Teplík. Pana poslance Mareše nevidím. Pan poslanec Teplík, po něm pan poslanec Klanica.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že vystupuji jako 37. v pořadí, nebudu vás okrádat o čas zdůvodňováním svých tří pozměňovacích návrhů a přejdu rovnou k jejich podstatě.

První návrh se týká rozpočtové kapitoly č. 327 Ministerstva dopravy a spojů, kde navrhuji přesunout z programu 327 530 s názvem "podpora kombinované dopravy" akce nákup kontejnerového vozu řady SGNSS, evidenční číslo 3276100001, částku 200 mil. Kč do programu 327 520 "podpora rozvoje vodních cest", na akci zlepšení plavebních podmínek na Labi, Ústí nad Labem - státní hranice, evidenční číslo 327 520 0007.

Druhý pozměňovací návrh se rovněž týká rozpočtové kapitoly 327 Ministerstva dopravy a spojů, kde navrhuji přesunout z programu 327 520 s názvem "podpora rozvoje vodních cest" z akce 327 520 0008, zvyšování plavebních hloubek na vltavské vodní cestě, částku 20 mil. Kč na akci "podpora rozvoje přístavů", evidenční číslo 327 520 3993.

Třetí pozměňovací návrh. Zde navrhuji z kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí z programu 315 010 "pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva životního prostředí", akce rekonstrukce budovy Ministerstva životního prostředí - zateplení, evidenční číslo 315 01005 08 převést 22,5 mil. Kč ve prospěch kapitoly 398 VPS program 398 320 na novou akci rekonstrukce opěrných zdí - město Jáchymov.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Klanica. Vsuvku má poslanec Škromach. Prosím, rychle.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dovolím si upřesnit k mému návrhu. Byl jsem upozorněn, že by mohlo dojít k omylu, čili na havarijní fond ve zdravotnictví bylo 222 mil. Kč, nikoliv tisíc.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Klanica.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, rád bych přednesl ve smyslu usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 27. schůze 10. února 2000 pozměňovací návrh, a sice v tomto znění.

Snížit kapitolu Všeobecná pokladní správa v položce "vládní rozpočtová rezerva" o částku 25 mil. Kč a o tuto částku zvýšit investiční prostředky kapitoly 361, kde budou účelově vázány na výstavbu ubytovny pro mladé vědecké pracovníky.

Krátké zdůvodnění. Nechci tady opakovat, že vzdělání je prioritou této vlády, spíš bych řekl, že mzdy mladých vědeckých pracovníků jsou hluboko pod úrovní průměrné mzdy v této republice, což samozřejmě činí značné potíže při získávání mladých aspirantů v akademii, kteří pochopitelně volí raději lukrativnější zaměstnání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP