Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 807. Kdo je pro návrh poslance Vojtěcha Filipa? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 31, proti 67. Konstatuji tedy, že bod 68 nemůže být projednáván na této schůzi Poslanecké sněmovny, neb platí usnesení sněmovny z 19. schůze.

 

Kolegyně, kolegové, avizoval jsem body 55, 56, 57 a další do jednání o ústních interpelacích na předsedu vlády.

 

Prvním bodem tedy je

 

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 517/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády by ho měl uvést ministr kultury Pavel Dostál, ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman. Uděluji pánům ministrům slovo.

Prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych za všechny předkladatele přednesl návrh zákona sám, jak jsme se ve vládě dohodli.

Účelem předloženého návrhu zákona je přijetí úpravy, která by umožnila použít finančních prostředků z tzv. malé privatizace na řešení finančních dopadů do státního rozpočtu, spojených s uplynutím lhůty(?) zřízených(?) věcným břemenem na restituovaných objektech v resortech kultury, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy na základě základů restitučních, které byly přijaty Federálním shromážděním.

Na základě zákona č. 164/1998 Sb., který ale už novelizoval zákon č. 500 z roku 1990, byly sice vyčleněny ze zvláštních účtů státních finančních aktiv určité menší finanční prostředky, avšak v podstatně nižším objemu, než bylo jednotlivými resorty na základě provedených restitucí ze zákona požadováno. K úplnému dořešení dopadu restitucí je tedy nezbytné dosud vyčleněné prostředky navýšit.

Pokud jde o celkové požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, činily 8,699 miliardy, uvolněno však bylo dosud pouze 2,293 miliardy korun. Z rozpočtové kapitoly 333, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, byly vyřešeny požadavky ve výši 1,214 miliardy korun, resortu školství chybí tedy 5,193 miliardy korun k vypořádání restitučních nároků. Tato částka je určena pro -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych poprosit torzo poslaneckého klubu Unie svobody, zda by mohlo být v klidu a nerušilo vystoupení člena vlády. Pane poslanče, na vás se dívám, neboť vy jste před malou chvílí velmi hlučel.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Opakuji právě pro poslance Unie svobody, že tato částka je určena pro programy "Náhrady restituovaných objektů vysokých škol". A je to náhrada restituovaných objektů regionálního školství.

Pokud se týká resortu Ministerstva kultury, došlo v něm v důsledku restitucí ke značnému úbytku objektů využívaných zejména pro výstavní a depozitní účely, přičemž nejsou dosud zajištěny odpovídající náhradní prostory.

Rozpočtové náklady na výkup náhradních objektů, jejich rekonstrukci a opravy, výstavbu nových objektů a rozšíření stávajících kapacit byly vyčísleny na částku 1,989 miliardy korun. V roce 1989 a v letech předcházejících byla část těchto nákladů pokryta z rozpočtové kapitoly 334 - Ministerstvo kultury s použitím částky 324 milionů korun, které byly uvolněny na základě předcházející novely zákona. Proto je dnes požadována z rozpočtu Ministerstva kultury již pouze částka 1,489 miliardy korun.

Celková potřeba prostředků na dofinancování náhrad spojených s uplynutým lhůty věcných břemen na restituovaných objektech zdravotnických zařízení činí 813 milionů korun, uvolněno bylo však pouze 113 milionů korun. Chybí tedy částka 700 milionů korun. Tato částka Ministerstva zdravotnictví vychází z dvojího přehodnocení potřeby v souvislosti s potřebami zdravotnických zařízení a vzniku optimální sítě zajišťující potřebnou zdravotní péči. Původní požadavek za celý resort 2,2 miliardy korun byl tedy redukován o ambulantní sféru, která je dnes již z převážné části privátní. Přidělená částka 113 milionů korun nemohla pokrýt ani minimální potřeby restitučních náhrad. Jedná se o zajištění výkupu nebo odpovídajících náhradních objektů s odpovídajícími místy na zajištění kapacity. Navrhovaná a požadovaná částka Ministerstva zdravotnictví ve výši 700 milionů korun postačí na krytí známých restitučních nároků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, k tisku 517 bych jako zpravodaj chtěl úvodem říci, že podstatou tohoto vládního návrhu je odsouhlasení zhruba 7,4 miliardy korun mimorozpočtových vládních výdajů na léta 2000 a 2001. Mimorozpočtové zdroje v této výši nalezla vláda u Fondu národního majetku na jeho zvláštním účtu, tzv. účtu malé privatizace.

Dále bych chtěl zmínit, že obecná důvodová zpráva vlády k požadavku na schválení výdajů ve výši 7,4 miliardy korun má celkem devět řádků a obsahuje celkem dvě čísla, přičemž tato čísla jsou čísly zákonů, o které se tato obecná část důvodové zprávy opírá.

Jako podklad pro naše rozhodování o sumě 7,4 miliardy korun výdajů tedy máme devět řádků textu a dvě čísla, jinak řečeno na jeden řádek zdůvodnění připadá zhruba 822 milionů korun výdajů a na jedno uvedené číslo v uvedené důvodové zprávě připadá zhruba 3,7 miliardy korun výdajů. Toto zjednodušené porovnání uvádím proto, abych potvrdil to, co jsem říkal této sněmovně již v loňském roce, totiž že jsem vypozoroval pravidlo, které zjednodušeně říká, že čím více chce vláda schválit od sněmovny peněz, tím kratší pro to uvádí zdůvodnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP