Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Pavel Dostál hovořil o personálním složení případné nové rady a skutečně bude třeba se zamyslet nad tím, jací lidé by v této radě měli být, aby plnili ona očekávání, ale zároveň rada k tomu potřebuje dostati potřebné právní prostředky.

Kolega Talíř tu hovořil o tom, že asi je těžko chtít od oné devítičlenné rady, aby mohla skutečně zasvěceně provádět kontrolu hospodaření takového molochu, jakým Česká televize je.

Toto jsou, myslím, momenty, které bychom také měli brát v úvahu v této věci, abychom skutečně čelili těm kritikám, které se dnes ozývají, že jednáme pod stranicko-politickými hledisky a že chceme veřejnoprávní instituci vnutit svá stranicko-politická kritéria a priority.

Zároveň mi dovolte jednu poznámku. Myslím, že občas podléháme něčemu, co je vlastní tomuto světu, světu politiky, který ale ke světu, životu deseti milionů lidí má někdy dost daleko. A v tomto směru jsem přesvědčen zcela o tom, že význam vysílání seriálu o majoru Zemanovi se neobyčejně přeceňuje, protože tato společnosti žije skutečně jinými problémy. Já nepatřím k těm, kdo chtějí zapomenout na minulost, ale žijeme problémy této doby a především se musíme připravovat na budoucnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, začnu tím, že i já s většinou toho, co říkal Pavel Dostál, souhlasím, pouze bych rád upřesnil jednu věc, aby nedošlo k nějaké mýlce.

Stálá komise pro sdělovací prostředky není kontrolním orgánem. Poslání stálé komise je úplně někde jinde. Stálá komise Poslanecké sněmovny vznikla před řadou let, v době, kdy se ukázalo, že zákony, které přijalo především Federální shromáždění, ale i Česká národní rada, jsou ve své podstatě nedokonalé, komplikované a nevytvářejí jen na základě těchto zákonů příležitost pro to, aby tak složitou oblast, jako je prostor médií, bylo nějakým způsobem možno monitorovat a pomáhat.

Stálá komise vznikla v době, kdy se ukázalo, že přetížený výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu formou podvýboru není s to dostát všem úkolům a povinnostem, které s prací souvisí. Vznikla proto, aby vytvářela prostor pro diskusi subjektů, které se na mediálním trhu, v mediálním prostoru pohybují. Vznikla jako přenos názoru občanů směrem k médiím, k managementům i radám. Vznikla proto, aby vytvářela partnera pro Ministerstvo kultury v oblasti tvorby zákonů. A dokonce si troufnu tvrdit, že stálá komise je i jakýmsi ombudsmanem pro ty, kteří jsou z nějakých důvodů nespokojeni s rozhodováním té či oné rady.

To, co dnes zde projednáváme s určitými rozpaky, je určitě přirozené, protože úkol, který před Poslaneckou sněmovnou stojí, není vůbec jednoduchý. A vůbec celá tato oblast je mnohovrstevnatá. My jako orgán politický, nejvyšší politický orgán v zemi, zde vytváříme jeden pól toho, co by mělo končit veřejnoprávní televizí, veřejnoprávním rozhlasem, tedy institucemi, které ne že jsou apolitické nebo nepolitické, ale které by měly být oproštěny od přímých vlivů jednotlivých politických subjektů, politických stran.

To, že tady existují veřejnoprávní rady, je v pořádku, ale já bych byl nerad, kdybychom z těch rad dělali nárazníková pásma pro vrcholně politický orgán, kterým je sněmovna, a od politických tlaků osvobozený orgán - veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní televize. Myslím si, že i tady naše stálá komise by měla příležitost k tomu, aby zpytovala své svědomí v tom smyslu, zdali náhodou přece jen politiky, stranickosti v rozhodnutích, nebylo příliš.

Myslím si, že vůbec nejsprávnější v tuto chvíli - a nejsem v pozici, která by mě opravňovala k tomu, abych bránil současnou Radu České televize, v žádném případě, ale nejsem také v situaci, abych uměl přijmout skutečnost, že na základě nedokonalých zákonů stálá komise připravila usnesení, které je svým způsobem zástupné tomu, co tato sněmovna chce dosáhnout, tzn. odvolání rady, jak jsem vyrozuměl z některých vystoupení.

Považoval bych za velmi správné, kdyby Rada České televize odstoupila sama, bez toho, aby sněmovnu nutila k tomu, přijímat usnesení, která možná z právního pohledu jsou čistá, ale jinak jsou velmi problematická.

Byl bych rád, kdyby pan ministr Dostál urychlil v maximální možné míře - a já jsem jeho vystoupení sledoval pozorně a slibuji si od přípravy nového zákona, který by měl být co nejdříve předložen Poslanecké sněmovně - takový prostor, aby příští Rada České televize mohla naplnit všechno to, co od České televize právem očekáváme.

Dámy a pánové, já cítím v této sněmovně, že je rozhodnuto. Myslím si nicméně, že to rozhodnutí není správné, protože přestože je vedeno možná dobrou snahou, tak se opírá o prostředky, které v pořádku nejsou. Proto má výzva Radě České televize, aby odstoupila sama.

Já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Kasalovi. Další písemná přihláška do rozpravy není, ale vidím zdviženou ruku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Filipa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já jsem rád vyslechl zprávu o tom, jakým způsobem hospodaří Česká televize, a děkuji kolegovi Bendlovi, že alespoň zčásti řekl své pochybnosti, ale jinak jsem z projevů mírně zmaten.

Očekával jsem, že pokud chceme politicky o tom jednat, že se např. dozvíme, kdo a jak využívá prostoru ve zpravodajství a jakým způsobem je zajištěna vyváženost informací. Místo toho jsem se dozvěděl, že Rada České televize a Česká televize fungují špatně, a už chybělo jen to, aby byly řečeny názvy filmů, které nesmějí být vysílány a proč.

Nezlobte se na mne, já diskusi považuji za velmi špatnou a špatným směrem vedenou. Nečekal jsem, že se Poslanecká sněmovna k něčemu takovému sníží.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Filipovi. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Kučera Miloslav starší. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já chci jen ve faktické poznámce reagovat na to, co zde řekl před chvílí předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Filip.

Já s ním naprosto souhlasím, chci jen říci, že my jsme žádali o analýzu toho, o čem on hovoří, ale analýzu jsme bohužel dostali až včera ve výroční zprávě České televize, která nám byla doručena včera do našich poštovních schránek. Tato zpráva bude předmětem jednání příštího zasedání mediální komise a já myslím, že bude přímo naší povinností - a předpokládám, že předseda Langer s tím počítá - aby takto byla Poslanecká sněmovna seznámena.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Teď jsem viděl zdviženou ruku pana kolegy Španbauera. Nevím, jestli se pan kolega nehlásil k faktické. Byla to faktická? Takže pan kolega Španbauer, poté pan kolega Matulka.

 

Poslanec František Španbauer: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, to, co dnes máme v České televizi, to se nám nevyrazilo přes noc jako opar nebo bradavice. To, co tam máme, to je sklizeň, je to sklizeň špatného hospodáře. A mě na tomto stavu neiritují seriály o majoru Zemanovi. Mě iritují principy, které se v této instituci používají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP