Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane místopředsedo, potvrzuji, že po zprávě předkladatele a po zpravodajské zprávě mé nepadl návrh na vrácení k dopracování ani návrh na zamítnutí. Doporučil jsem propustit uvedený vládní návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji velice. Přeje si vystoupit pan ministr financí? Ne. Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má ještě někdo jiný návrh? Jiný návrh není.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 887 o návrhu na přikázání rozpočtovému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 144 pro 110, proti nikdo.

 

Návrh na zkrácení ani prodloužení lhůt nezazněl. Končím tento bod s konstatováním, že sněmovní tisk 521 byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému.

 

Dalším bodem je bod č. 60, kterým je

 

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

 

Tento bod jsme včera rozprojednali a stejně tak jako u předchozího bodu jsme se dostali do fáze přikázání jednotlivým výborům. Ani zde podle mých poznámek nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení. Prosím, aby buďto potvrdil, nebo vyvrátil má slova zpravodaj k tomuto bodu pan kolega Pavel Severa, prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane místopředsedo, nemýlíte se, pouze bylo ještě navrženo, aby byl návrh zákona postoupen k projednání ve výboru hospodářském, protože se nám s panem ministrem zdá, že je to logičtější. Ačkoli se jedná i o chemické zbraně, jeví se nám jako daleko lepší, aby to projednal výbor hospodářský, protože se jedná o kompetence a o kontrolu, nikoli o zbraně jako takové. Dávám to na zvážení sněmovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Máme dva návrhy. Výbor pro obranu a bezpečnost jako návrh organizačního výboru. Druhý návrh je na výbor hospodářský. Je ještě jiný návrh? Není.

Nejprve rozhodneme o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat tento bod výboru pro obranu a bezpečnost. Hlasování o tomto návrhu provádějme prosím u vědomí toho, co řekl pan zpravodaj Pavel Severa.

 

Zahajuji hlasování (číslo 888). Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 148 pro 48, proti 58.

 

Druhý návrh, který bude podroben hlasování, je návrh na přikázání výboru hospodářskému. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Z přítomných 148 pro 94, proti 19 (v hlasování 889).

 

Konstatuji, že tento návrh zákona uvedený ve sněmovním tisku 529 byl přikázán výboru hospodářskému. Končím tím projednávání bodu 60.

 

Dalším bodem je bod č. 61, kterým je

 

61.
Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy
/sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

 

Podle mých záznamů zazněl během včerejšího dne v průběhu obecné rozpravy návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování, který přednesl pan kolega Exner. Prosím pana zpravodaje Toma Zajíčka, aby potvrdil má slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, je to skutečně tak, jak jste řekl. V rozpravě vystoupili dva poslanci a padl tady jediný návrh na vrácení k dopracování. To je vše, co proběhlo v debatě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Chce se ještě vyjádřit ministr financí ČR pan Pavel Mertlík? Má možnost. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od předchozích zákonů, již v okamžiku předlohy si byla vláda vědoma, a já sám rovněž, že tento zákon je podstatně komplikovanější, byť je útlý. Důvod, proč tvar toho zákona vzbudil rozsáhlou kritiku, v případě pana poslance Exnera velmi detailní, je mimo jiné v tom, že tak jak zde bylo v rozpravě řečeno, zákon se postupně rodil po tři roky a výsledek je jistým kompromisem, jehož povaha je taková, že všichni zúčastnění vědí, že je co zlepšovat.

Nicméně se bojím toho, že pokud by se vrátil znovu do legislativního procesu na úrovni vlády, došlo by k opakování obdobných procesů, a nikoli k výraznému zlepšování. Já bych skutečně v této chvíli jako rozumnější variantu viděl variantu spočívající v tom, že by návrh byl přikázán do druhého čtení s tím, že by se prodloužila lhůta tak, aby mohl být dopracován.

Myslím si, že pro vymezení kompetence ÚSIS - který hraje a bude hrát velmi důležitou úlohu do budoucnosti, tak jak roste úloha informačních technologií a informatizace společnosti - je potřebné mít takovýto zákon, který má především kompetenční povahu. Doporučuji tento postup z řady důvodů, které lze podrobně připravovat ve spolupráci s ÚSIS a ve spolupráci s legislativou v rámci parlamentního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí ČR panu Pavlu Mertlíkovi.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Exnera na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 890. Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 149 pro 19, proti 101.

 

Budeme se nyní zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan kolega Exner navrhl přikázání výboru hospodářskému. Je ještě nějaký jiný návrh? Není.

 

Hlasování pořadové číslo 891 rozhoduje o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 150 pro 107, proti 17.

 

Druhý návrh, který bude podroben hlasování, je návrh na přikázání výboru hospodářskému. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 150 pro 58, proti 55 (v hlasování číslo 892).

 

Ještě padl návrh pana poslance Exnera na prodloužení lhůty o 20 dnů. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 893. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat, z přítomných 150 pro 50, proti 60.

 

Hlásí se pan kolega Brožík. Prosím.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pokud jsem podrobně poslouchal vystoupení v závěrečném slově pana ministra financí jako předkladatele, stál o to, aby tento zákon prošel do druhého čtení i s tím, že bude prodloužena doba projednávání na to, aby se tento zákon dal případně ještě důsledně prodiskutovat. Pokud je to možné, protože neprošel první návrh, dávám návrh na prodloužení o 40 dní - se souhlasem předkladatele. Pokud bude souhlasit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP