Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)

Poslanec Karel Kühnl: Chci poděkovat kolegu Bendlovi, který mě upozornil na chybu v hlasovacím zařízení. V hlasování číslo 533 bylo uvedeno, že jsem hlasoval ano, jednoznačně jsem hlasoval ne, čili proti vynětí města Kladna ze seznamu navrhovaných statutárních měst. Hlasování nezpochybňuji, je to pouze pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kühnlovi. Nyní jsem obdržel žádost pana kolegy Fischera o procedurální návrh. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout procedurální změnu našeho programu, a sice spojit rozpravu a projednávání dvou bodů - č. 120, návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001, sněmovní tisk 466, a bod č. 126, přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních, sněmovní tisk 514.

Oba tyto body se týkají splnění usnesení č. 602, které přijala Poslanecká sněmovna 11. listopadu, a týkají se téže věci, tj. povodní v letech 1997 a 1998. Proto považuji za rozumné jednat o těchto dvou bodech současně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Váš návrh má logiku.

 

Hlasování číslo 901 bylo zahájeno. Je to hlasování na spojení rozprav těchto bodů. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 129 pro 98, nikdo proti.

 

Nejprve otevírám bod

 

120.
Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků
a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001
/sněmovní tisk 466/

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, dovolím si na základě vámi schváleného řešení přednést úvodní slovo k oběma k projednávaným bodům, tzn. k sněmovnímu tisku 466 a k sněmovnímu tisku 514, protože spolu úzce souvisí. Proto si myslím, že je velmi dobře, že budou oba materiály projednávány souběžně.

Máte před sebou materiály, které jsou věcným plněním úkolu II.4 usnesení Poslanecké sněmovny č. 602 ze 17. schůze 11. listopadu 1999, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila návrh k zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 a plněním úkolu 2.3 téhož usnesení Poslanecké sněmovny, který se týkal doplnění přehledu finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 - 1999 a následně v létech 2000 a 2001 v členění na jednotlivé správce toků a. s. Povodí, které byly postiženy povodněmi.

Potřeba podpůrných státních finančních prostředků na dokončení probíhajícího Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení, který skončí v roce 2001, přesahuje částku 2 miliardy korun. Tím samozřejmě nebudou odstraněny všechny povodňové škody a obnova musí dále pokračovat.

Vládní návrh státního rozpočtu zabezpečuje pro rok 2000 pro potřeby tohoto programu 200 mil. Kč. Mimorozpočtové zdroje, které jsou pro letošní rok na tyto účely k dispozici, jsou nevyčerpané úvěrové zdroje Evropské investiční banky a zůstatek na zvláštním účtu státních finančních aktiv. Tento účet byl určen pro obnovu po katastrofálních povodních.

Dovolte, abych konstatoval, že budou také použity prostředky státního rozpočtu, a to za rok 1999, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu na řešení povodňových škod a které nebyly vyčerpány k 31. 12. 1999. V materiálu je uveden předpoklad reálných možností využití uvedených mimorozpočtových zdrojů pro potřeby obnovy vodních toků. Podíl využití zůstatku státních finančních aktiv pro vodní toky byl odvozen od jeho předpokládané výše, jak ji očekávalo Ministerstvo financí ke konci roku 1999, a z podílu jednotlivých potřeb, jak byly vládou potvrzeny v usnesení č. 1063 z 11. října 1999. Z tohoto zdroje se předpokládá využít 300 mil. Kč. Rozdělením tohoto zůstatku byl stejným usnesením vlády zmocněn ministr financí, což v současné době probíhá.

Z úvěru Evropské investiční banky poskytnutého na odstranění povodňových škod se pro rok 2000 předpokládá využití dosud nedočerpaného objemu, který byl již pro vodní toky alokován, a využití nerozdělených rezerv v souhrnné výši 310 mil. Kč. O rozdělení této částky rozhodne ministr financí.

Objem nedočerpaných prostředků státního rozpočtu, které bude možné převést do příštího roku pro obnovu vodních toků, představuje asi 290 mil. Kč.

Tímto způsobem budou v roce 2000 vyčerpány všechny dostupné mimorozpočtové zdroje, a proto bude nutné, pokud se neobjeví jiný využitelný mimorozpočtový zdroj, řešit další potřeby tohoto programu v roce 2001 ze státního rozpočtu v podstatně větším objemu, než kdyby byly v roce 2000 zajištěny potřeby v plném rozsahu.

Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních, tj. tisk 514, který byl zpracován později, doplňuje a upřesňuje informace obsažené v tisku 466. Pro úplnost obsahuje i údaje o dalších významných správcích vodních toků, tj. Státní meliorační správě a Lesích České republiky, s. p., a poskytnuté finanční prostředky také v jednotlivých letech rozčleňuje podle využitých zdrojů financování.

Z přehledu je patrno, že celkově bylo v letech 1997 až 1999 na obnovu vodních toků po povodních z let 1997 a 1998 použito ze státních zdrojů 3,17 miliardy korun, z toho úvěr od Evropské investiční banky, který bude stát v budoucnu splácet ve výši 1,1 miliardy Kč, a v letošním a příštím roce se předpokládá, že to bude přes 2 miliardy Kč. Z toho je ale dosud nepokryto 970 mil. Kč.

Předpokládané rozdělení těchto finančních zdrojů mezi jednotlivé správce vodních toků je i podle finančních zdrojů uvedeno v materiálu. Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku a také kvůli omezeným finančním prostředkům budou tyto prostředky v souladu se zásadami Ministerstva financí pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technické zhodnocování, opravy a udržování investičního majetku v letošním roce uvolňovány na konkrétní akce příslušným rozhodnutím Ministerstva zemědělství po jejich důsledném posouzení a projednání.

Děkuji za vaši pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP