Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru zemědělství ČR Janu Fenclovi.

Na návrh organizačního výboru tento materiál projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako tisk 466/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru paní kolegyně Veronika Nedvědová a informovala nás o průběhu jednání a usnesení, pokud je z této oblasti co sdělit. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Oba tisky, o kterých byla řeč, a to sněmovní tisk č. 466 a sněmovní tisk č. 514, projednal zemědělský výbor na své 26. schůzi dne 9. února t. r. K oběma těmto tiskům přijal shodné doporučující usnesení a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít oba tisky na vědomí.

K tisku č. 514 přijal zemědělský výbor doprovodné usnesení, které si dovolím přečíst:

"Zemědělský výbor žádá vládu České republiky, aby po schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 předložila rozdělení schválených finančních prostředků určených na Program obnovy vodních toků po povodních v letech 1997 a 1998 pro rok 2000 na jednotlivé správce toků v termínu do 15. dubna 2000."

Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní zpravodajce kolegyni Veronice Nedvědové.

V souladu s rozhodnutím o sloučení rozpravy nyní přeruším tento bod a vyslechneme úvodní slovo pana ministra Jana Fencla k dalšímu bodu, kterým je bod

 

126.
Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních
/sněmovní tisk 514/

 

Pan ministr již úvodní slovo přednesl v rámci předcházejícího bodu, ale já formálně tento bod musím otevírat, činím tak a pan ministr pouze chce odkázat na své předchozí slovo. Prosím, pan ministr Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Ano, pane předsedající, pokusil jsem se udělat výklad k oběma tiskům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, stejně tak jako paní zpravodajka, za což vám děkuji.

Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 514/1. Taktéž paní zpravodajka již k předchozímu bodu přednesla zpravodajskou zprávu k oběma bodům. Přesto se jí ptám, jestli chce k tomuto bodu vystoupit. Není tomu tak, odkazuje pouze na své předchozí vystoupení.

Otevírám nyní všeobecnou rozpravu k oběma těmto bodům najednou. Nemám písemné přihlášky, ale vidím pana kolegu Fischera, že si to míří k řečništi, takže mu udílím slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k oběma předloženým tiskům.

Je to možná trochu symbolické, že se následky po povodních zabýváme právě ve dnech, kdy novou povodeň tady máme a asi zase ještě v tomto roce se k ní budeme vracet.

Chtěl bych poděkovat panu ministru Fenclovi za předložené materiály, ale zároveň se domnívám, že vláda nesplnila žádost sněmovny v plném rozsahu. Tím mám na mysli už původní usnesení sněmovny č. 274 ze 13. schůze konané 20. května 1999, kdy v bodu 3 byla vláda požádána, aby na říjnovou schůzi Poslanecké sněmovny předložila zprávu o stavu likvidace škod po povodních na Moravě a ve východních Čechách v letech 1997 a 1998 a - teď o to mi jde právě - o finančním a materiálním zajištění zbývajících prací a časovém harmonogramu dokončení všech potřebných úprav v povodích postižených povodněmi.

Stejně tak potom v tomto usnesení a v následujícím usnesení č. 602 z 11. 11. 1999 byla vláda požádána, aby při přípravě rozpočtu na rok 2000 posílila Program obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi.

Co se týká prvního zmíněného bodu - materiální a finanční zajištění zbývajících prací a časový harmonogram dokončení všech potřebných úprav jsem v materiálech nenašel. Pokud se týká posílení rozpočtu v části Programu obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi, vláda nebo ministerstvo možná k tomu přikročily, ale i z toho, jak jsme projednávali rozpočet, si nejsem jist, zda se toto naše usnesení skutečně nějak projevilo.

A proto bych chtěl požádat vládu naším doplňkovým usnesením ještě o zpřesnění těchto údajů, a to také proto, že tisk 514 jsme dali k dispozici některým podnikům v oblasti povodní a podle vyjádření zástupců Lesů České republiky nejsou potřeby pro rok 2000 a 2001 v tabulce sněmovního tisku 514 správně uvedeny. Ve svém stanovisku dále upozorňují, že státní rozpočet nepočítá se sanacemi škod po povodních po roce 2000, ač reálné potřeby existují v rozsahu asi 100 mil. Kč ročně až do roku 2007. To nebylo žádáno do roku 2007, ale jestliže chceme informace o nápravě škod celkově, tak by i taková zmínka asi tam měla být.

Dále Státní meliorační správa ve svém stanovisku konstatuje, že potřeba prostředků na odstraňování povodňových škod a obnovu vodních toků po povodních je vyšší, než je uvedeno v tabulce tisku.

Zástupci Povodí Odry upozorňují, že do přehledu není zahrnuta akce "Rekonstrukce a oprava vodního díla Morávka", realizovaná v letech 1998 až 2000 v hodnotě 350 mil. Kč, a údaj ve výši 250 mil. Kč, který je uveden v tabulce, je nutné považovat za minimální, který v omezené míře pokryje pouze akce přecházející z roku 2000, a chybějí zde zdroje na nově zahajované stavby a akce neinvestiční povahy, atd.

Mohl bych zde ještě dále citovat třeba části, které se týkají dostavby vodního díla Slezská Harta apod. Myslím, že to není tak důležité. Ale proto bych chtěl požádat o zpřesnění údajů, které jsou v tabulce tisku 514, tak aby nějaké tyto pochybnosti byly vyloučeny.

V této souvislosti bych chtěl k usnesení zemědělského výboru navrhnout ještě doplňky, a to jako druhý bod konstatování, že usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 ze dne 20. května 1999 nebylo dosud v bodech 3 a 4 vládou v plném rozsahu naplněno.

A dále požádat v dalším, třetím bodě vládu

  1. o upřesnění některých údajů v tabulce přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků v souvislosti s připomínkami místních státních podniků Lesy České republiky, akciových společností Povodí a Státní meliorační správy;
  2. o souhrnné vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 s jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč;
  3. o informaci, zda byly škody velkého rozsahu, uvedené jednotlivě v bodě b), již plně nebo částečně odstraněny nebo se tak stane v budoucnu a kdy budou v takovém případě práce dokončeny, příp. o uvedení skutečností, v jejichž důsledku se s jejich nápravou již nepočítá či potřeba uvedení do původního stavu již zanikla;
  4. o přehled praktických opatření vlády po přijetí usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 z 20. 5. 1999 naplňujících bod II odst. 4 a následně už i stejný požadavek z usnesení Poslanecké sněmovny č. 602 z 11. 11. 1999, zaměřených na posílení Programu obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi.

Myslím, že by stačilo předložit tyto materiály tak, abychom je mohli projednat na některé podzimní schůzi, např. v září nebo v říjnu letošního roku.

A cílem tohoto požadavku je to, co jsme dosud nedostali v předložených vládních materiálech. Tam jsou sice čísla, kolik se věnovalo na nápravu škod, ale není tam přehled o tom, jaká část těchto škod už byla odstraněna, kolik toho ještě zbývá, kdy zbývající škody budou odstraněny, anebo zda, jak jsem se zmínil, zanikla potřeba obnovy třeba nějakých cest, tratí, mostů z nějakých důvodů, že už to prostě bylo nahrazeno jiným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP