Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

(pokračuje Fischer)

Toto nám chybí a myslím, že než se budeme zabývat škodami, které teď probíhají, bylo by dobré udělat inventuru toho, co jsme měli z let minulých. Proto tady nežádám nové údaje, kromě toho zpřesnění tabulky, do příštích let, protože rozpočty nejsou a hned tak je mít nebudeme, kolik se třeba v roce 2005 věnuje na odstranění škod, ale výhled, kdy škody budou odstraněny a jejich následky nebudou soužit naše občany.

V té souvislosti musím vyjádřit naše politování, že tady milionové a desetimilionové částky na odstranění těchto škod zřejmě vytvářejí pro vládu daleko větší problém než náprava a sanace nedobytných úvěrů v bankách, které - jak jsme tady slyšeli v uplynulých dnech - dosahují částek o tři řády vyšších než to, co je potřeba na pokrytí potřeb občanů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Stanislavu Fischerovi. Hlásí se někdo dále do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu uzavírám.

Otevírám podrobnou rozpravu, nejprve k bodu 120. Jen bych prosil pana kolegu Fischera. Pane kolego, myslím, že návrh usnesení musí zaznít v rozpravě podobné. Takže v podrobné rozpravě k bodu 120 vystoupí pan kolega Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Já to snad nemusím opakovat, protože jsem návrh usnesení přečetl. Jsou to doplňující body 2 a 3 k návrhu usnesení zemědělského výboru. Předávám je paní zpravodajce písemně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, děkuji. Stačí tento odkaz? Nikdo nenamítá, takže tak budeme postupovat. Pane kolego, ale mám pocit, že vaše usnesení není směrováno k bodu 120. Usnesení musíme přijmout odděleně k jednotlivým bodům. Vaše usnesení se vztahuje k oběma bodům? K oběma bodům a je stejné. Děkuji, takže je v tom jasno.

Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy k bodu 120? Ne, podrobnou rozpravu uzavírám.

Otevírám podrobnou rozpravu k bodu 126. Pane kolego Fischere, je mi líto, ale opět u tohoto bodu v podrobné rozpravě musíte provést aspoň ten odkaz.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, potvrzuji, že v předaném návrhu dodatečných dvou bodů usnesení jsou zahrnuty jak usnesení k bodu 120, tak k bodu 126.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nenamítá-li někdo, že tento návrh je možno takto přijmout, tak je řádně podaný. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy k bodu 126? Nehlásí, takže uzavírám a teď je možno vystoupit se závěrečným slovem pana ministra. Pokud to učiní k oběma bodům najednou, já to formálně rozdělovat nebudu, pouze poté ten odkaz provedu.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, nepokusím se reagovat na konstatace, připomínky a poptávku pana poslance Fischera. Myslím, že nic nebrání tomu tuto poptávku akceptovat, i když musím konstatovat, že tyto problémy jsou problémy velké a nároky na finanční zdroje jsou nároky velkými a řekl bych upřímně, nikdy nekončícími. Je potřeba vzít na vědomí, že těžko vyjednáme se Státní meliorační správou, že zdroje, které jim uvolníme, budou stačit na sanování všech problémů, které provázejí Správu toků, totéž u Lesů ČR, a také poptávka Morávka, Slezská Harta atd. atd. Nicméně souhlasím s tím návrhem usnesení a v termínu, který byl předkladatelem navrhován, připravíme nový materiál, který opět posune záležitost správným směrem. Jen bych si velmi přál, aby se nám do toho systému podařilo dostat tolik zdrojů, kolik bude nezbytně nutné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství panu Janu Fenclovi. Paní zpravodajka má možnost vystoupit se závěrečným slovem. Paní zpravodajko, chcete závěrečné slovo? Ne, děkuji.

Nyní prosím paní kolegyni Nedvědovou k bodu 120, aby přednesla návrh usnesení. Pro jistotu vás odhlásím, neboť se obávám, že nás tady není 131, jak ukazuje displej, takže prosím o průběžnou prezentaci.

Nyní hovoří kolegyně Nedvědová a seznámí nás s návrhem usnesení.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve bych začala návrhem na usnesení ke sněmovnímu tisku 466, kdy zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, čili usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí vládní návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001, sněmovní tisk 466."

Jakmile nás bude 67, tak hlasování zahájím. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

 

Hlasování 902 zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 95 pro 95, proti nikdo.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším návrhem je návrh ke sněmovnímu tisku 514.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, paní zpravodajko, nyní bychom měli odhlasovat návrhy pana kolegy Fischera, které se vztahovaly k oběma bodům, a budeme je muset hlasovat odděleně u obou bodů.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže se vracím k doprovodnému usnesení a přečtu znovu návrh na doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 ze dne 20. května 1999 nebylo dosud v bodě 3 vládou v plném rozsahu naplněno. Poslanecká sněmovna žádá

  1. o upřesnění některých údajů v tabulce přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků v souvislosti s připomínkami místních státních podniků Lesy ČR, akciových společností Povodí a Státní meliorační správy;
  2. o souhrnné vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 s jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč;
  3. o informace, zda byly škody velkého rozsahu uvedené jednotlivě v bodě b) již plně nebo částečně odstraněny nebo se tak stane v budoucnu a kdy budou v takovém případě práce dokončeny, příp. o uvedení skutečností, v jejichž důsledku se s jejich nápravou již nepočítá či potřeba uvedení do původního stavu již zanikla;
  4. o přehled praktických opatření vlády po přijetí usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 z 20. května 1999 naplňujících bod 2 odst. 4 a následně i stejný požadavek z usnesení Poslanecké sněmovny č. 602 z 11. listopadu 1999, zaměřených na posílení Programu obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi, a to vše do října t. r."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 903, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 102 pro 55, proti 43.

 

Paní zpravodajko, je ještě o čem hlasovat? Ne. Končím projednávání bodu 120 s konstatováním, že byly přijaty oba návrhy přednesené v rozpravě, není tudíž zapotřebí hlasovat o usnesení jako celku, není-li námitek. Námitek není, konstatuji, že oba návrhy usnesení byly přijaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP