Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Přicházíme k bodu 126. Prosím paní zpravodajku, aby předkládala jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní přikročíme k hlasování o sněmovním tisku 514. Návrh zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních, sněmovní tisk č. 514."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Rozhodneme hlasováním číslo 904. Pan ministr souhlasí, paní zpravodajka také. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 106 pro 104, proti nikdo.

 

Já se chci zeptat - pane kolego, váš návrh je identický s tím, co bylo odhlasováno v předchozím bodě? Tak potom si myslím, že je bezpředmětné, abychom o tom nově hlasovali, protože usnesení platí.

Paní zpravodajko, po této dohodě si myslím, že jsme vyčerpali všechny návrhy. Děkuji paní zpravodajce Nedvědové i panu ministrovi Fenclovi. Konstatuji, že tisk 514 byl vzat na vědomí.

 

Přistupujeme k bodu

 

122.
Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1999
/sněmovní tisk 473/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 473 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 473/1. Zprávu uvede místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si v tomto případě být poměrně stručný. Je to zejména proto, že vzhledem k tomu, že je téměř v polovině březen roku 2000, tato zpráva do jisté míry již není aktuální.

K těm skutečnostem, které jsou v ní uvedeny, bych zejména rád reagoval na to, že očekávané zvýšení deficitu rozpočtu za rok jako celek, které je v tomto materiálu předpověděno, a to zhruba o 10 mld. Kč, se naštěstí nesplnilo. Výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 1999 byly odlišné, a to v tom smyslu, že rozpočet skončil deficitem ve výši 29,6 mld. Kč, čili podstatně příznivěji. Důvodem byl především lepší makroekonomický vývoj ekonomiky za čtvrté čtvrtletí, který akceleroval v měsíci prosinci a projevil se na příjmové straně rozpočtu zejména zvýšením příjmů v oboru daní z přidané hodnoty a daní spotřebních.

Prosím sněmovnu jménem vlády, aby zpráva byla odpovídajícím způsobem akceptována.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Pavlu Mertlíkovi. Předloženou zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 473/??. Prosím, aby nás pan kolega Kocourek informoval o návrhu výboru a o průběhu jednání.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o jednání rozpočtového výboru ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1999, sněmovní tisk 473.

Rozpočtový výbor se touto zprávou zabýval na své 23. schůzi dne 12. ledna 2000 a po rozpravě přijal následující usnesení:

1. Vzal na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1999, sněmovní tisk 473.

2. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1999.

Tolik usnesení rozpočtového výboru k této věci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Hlásí se kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, předložením zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1999 se v podstatě jedná o naplnění zákona č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky, konkrétně pak o naplnění § 10 odst. 1, kdy vláda předkládá kvartálně sněmovně zprávu o jeho plnění.

V podstatě se jedná o ryze administrativní záležitost, vyžadující si mnoho papíru a času. Výsledný efekt je takový, že kvartální zpráva vlády se projednává se šestiměsíčním zpožděním, a to v lepším případě. Zažil jsem zde již i delší zpoždění. Většinou ve sněmovně k tomu diskutujeme jen my a vždy ji sněmovna mimo naše hlasy schválí.

K samotnému obsahu zde uváděných čísel lze pouze říci, že se jedná o čísla, která jsou totožná se statistickými údaji. Jen jejich interpretace je samozřejmě přizpůsobena snaze vidět v nich úspěchy naší ekonomiky, takže např. pokles průmyslové výroby o 5,2 % proti minulému roku nebo stavební výroby o 7,7 % je bagatelizován, jiný ukazatel, např. nárůst vývozu o 2,2 %, je glorifikován.

Základní ekonomický ukazatel, to je HDP, je podle této zprávy za první pololetí nižší o 1,9 %. Takových diskutabilních výsledků by bylo možno uvést mnoho, jako např. vykazovaný přebytek obcí ve výši 23,6 mld. Kč, což je však způsobeno prodejem vlastnických práv k hospodaření s akciemi v distribučních energetických a plynárenských společnostech nebo vodovodů a kanalizací. Tento neuvážený krok zastupitelstev jednotlivých měst a obcí se nepříznivě projeví v příštích letech ve výdajích občanů, kteří jsou takto odsouzeni do pozice vazalů monopolů, zejména nadnárodních.

Mám ještě doprovodné usnesení k tomuto usnesení, které předložil pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To bych prosil v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu uzavírám.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, že projednávání je ryze administrativní a je jen snůškou mnoha papírů, doporučuji toto doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí každého roku, předkládané na základě § 10 odst. 1 zákona 576/90 Sb. byly předkládány ve zjednodušené formě obsahující pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Gongolovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Chce pan ministr vystoupit se závěrečným slovem? Ano. Hovoří pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jen krátce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, požadavek, který vznesl pan poslanec Gongol, se do značné míry kryje rovněž s názorem Nejvyššího kontrolního úřadu. Jde prostě o to, zda dělat zprávy podrobné, a pak budou později, nebo méně podrobné v okamžiku, kdy máme k dispozici data, a pak budou dříve.

Pokud by sněmovna preferovala druhou variantu, potom by informace mohly být předloženy do vlády v termínu zhruba 20 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, zhruba do jednoho měsíce, čili po dalších deseti dnech, do Poslanecké sněmovny, a pak by následoval normální proces.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan kolega Kocourek nechce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím jej, aby přednášel návrhy k hlasování.

Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali. Hovoří pan kolega Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP