Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, máme zde jedno usnesení, které jsem přečetl v rámci zprávy o jednání rozpočtového výboru, a potom jedno doprovodné usnesení, takže doporučuji, abychom hlasovali nejdříve o návrhu rozpočtového výboru, který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za 1. - 3. čtvrtletí 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu na vzetí na vědomí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 905, ale až v okamžiku, kdy nás tady bude 67. Prosím, abyste se zaregistrovali, pokud jste se ještě nestihli zaregistrovat.

 

Zahajuji hlasování číslo 905. Stanoviska jak ministra, tak zpravodaje jsou souhlasná. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 79 pro 64, proti 12.

 

Prosím, abyste přednesl druhý návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Můžeme to považovat za doprovodné usnesení, nebo za bod?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to druhý bod usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Druhý bod usnesení by zněl:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu souhlasí s tím, aby zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. a 3. čtvrtletí předkládané na základě § 10 odst. 1 zákona 576/90 Sb. byly předkládány ve zjednodušené formě, obsahující pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: K tomu pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Já bych to jenom legislativně upravil: za první a první až třetí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže jde o první a první až třetí čtvrtletí. Stanovisko pana ministra? Kladné. Zpravodaj?

 

Poslanec Martin Kocourek: Souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování číslo 906. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, když se z přítomných 86 pro vyslovilo 83, proti 2.

 

Konstatuji, že oba body usnesení byly přijaty. Není po mém soudu zapotřebí hlasovat jako o celku, není-li námitek. Není. Končím projednávání bodu č. 122.

 

Přistupujeme k bodu č. 123, kterým je

 

123.
Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000
/sněmovní tisk 485/

 

Odůvodněním návrhu rozpočtu a stanoviska vlády je pověřen ministr financí a předseda prezidia Fondu národního majetku pan Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, materiál je předkládán Fondem národního majetku ČR v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 171, o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku, se stanoviskem vlády ČR.

Prezidium FNM návrh rozpočtu projednalo a schválilo svým usnesením ze dne 13. července 1999, poté jej projednala dozorčí rada 3. srpna 1999. Oba orgány doporučují jeho schválení s tím, že investiční akce 35 milionů Kč by měla být rozložena do dvou ročních období.

Vláda ČR vzala na vědomí návrh rozpočtu fondu pro rok 2000 dne 22 11. 1999 a přijala k němu stanovisko s tím, že v případě rozpočtu na další období, to je na rok 2001, je nutno dodržovat přísnou rozpočtovou kázeň a přehodnotit potřeby FNM ČR v oblasti finanční a personální, a to tak, aby korespondovaly se stadiem privatizace zejména strategických společností a s rozsahem právní a ekologické agendy.

Vláda ve svém stanovisku dále doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh rozpočtu schválila.

Východiskem pro sestavení rozpočtu byla očekávaná skutečnost čerpání jednotlivých nákladových položek v roce 1999, která vycházela z návrhu rozpočtu pro rok 1999. Jde o návrh rozpočtu provozních, mzdových nákladů včetně ostatních osobních nákladů a investičních nákladů, byl zpracován v souladu s pokynem Ministerstva financí, odboru metodiky finančního hospodaření a účetnictví a neobsahuje příjmovou část, neboť ve smyslu shora uvedených nákladů vznikají pouze nahodilé příjmy zanedbatelné výše.

Pokud jde o jednotlivé závazné skupiny nákladů, pak v oblasti provozních nákladů bez mzdových prostředků a OON je návrh rozpočtu na rok 2000 na úrovni 110,53 % rozpočtu na rok 1999. Nárůst představuje absolutně 8 milionů 253 tisíc Kč, z nichž největší část připadá na zvýšení služeb nemateriální povahy, na výkony spojů a na opravy a udržování, dohromady asi 4,5 milionu. U mzdových nákladů je rozpočet navržen se zahrnutím OON se zvýšením o 5 % a absolutně jde o 3 miliony 755 tisíc Kč. Co se investičních nákladů týká, zde je v procentním vyjádření velmi rychlý růst o 521,69 % rozpočtu. Jde ale o jednorázovou investiční akci spočívající v rekonstrukci budovy, zejména oken, v rozsahu 35 milionů Kč. Tato rekonstrukční práce se dlouhou dobu neprováděla a stav budovy si ji vyžaduje. Stanovisko k tomu ze strany vlády i orgánů fondu jsem uvedl před malou chvílí.

Celkové náklady představují nárůst proti roku 1999 na 129,6 %, absolutní zvýšení pak 47 milionů 8 tisíc Kč.

Doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu, tak jak už jsem řekl, jménem všech orgánů, jejichž jménem zde mluvím, návrh rozpočtu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády i ministrovi financí a předsedovi Prezídia FNM panu Pavlu Mertlíkovi. Na návrh organizačního výboru projednal návrh rozpočtu FNM rozpočtový výbor a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 485/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Martin Kocourek. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k návrhu rozpočtu FNM ČR pro rok 2000, které máme v tisku 485.

Rozpočtový výbor se tiskem 485 zabýval na své 24. schůzi dne 2. 2. 2000 a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém

  1. souhlasí s návrhem rozpočtu FNM ČR pro rok 2000, tisk 485, ve výši výdajů 208 milionů 784 tisíc Kč, z toho investičních 43 milionů 300 tisíc Kč;
  2. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh rozpočtu FNM ČR pro rok 2000, tisk 485, ve výši výdajů 208 milionů 784 tisíc Kč, z toho investičních 43 milionů 300 tisíc Kč, schválila.

Tolik usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ano. Opět bude hovořit pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od minulého roku, kdy jsme schvalovali rozpočet na rok 1999 v závěru rozpočtového roku, tento rozpočet je předkládán nepochybně dříve. To je první a řekněme přímo poslední kladná stránka tohoto rozpočtu. Že se tento rozpočet moc nelíbí ani vládě, lze vycítit z toho, že obvyklé strohé souhlasné stanovisko vlády je rozšířeno o sdělení, že pro rok 2001 je nutno přehodnotit potřeby FNM a dodržet přísnou rozpočtovou kázeň. To už samozřejmě také něco napovídá.

Jinak řečeno je to přiznání, že i vláda cítí, že rozpočet je marnotratný, ale nemá odvahu v rámci opozičně koaliční smlouvy dát tento rozpočet přepracovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP