Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

(pokračuje Gongol)

Vždyť konečně "hvězdné obsazení" dozorčí rady Fondu národního majetku je složeno z příslušníků těchto dvou politických stran. Riskovat rozpad opoziční smlouvy na takové prkotině, jako je 208 milionů na provoz, ale kupř. i dalších 691 milionů na realizaci privatizačních projektů, jim prostě asi nestojí za to.

Jen pro srovnání chci uvést, že pro rok 1999 v rozpočtu tato částka schválená sněmovnou činila 254 milionů a skutečnost byla 525 milionů. A pro tento rok, to je pro rok 2000, to činí již 691 milionů.

Protože jsme v obecné rozpravě, doporučuji přijmout toto usnesení. Doporučuji tento návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 zamítnout, za druhé, pokud nebude tento bod přijat, vrátit tento rozpočet k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu uzavírám.

Pan kolega Gongol navrhl zamítnutí. Zamítnout lze po všeobecné rozpravě, ale druhý návrh jste, pane kolego, formuloval jako vrácení a to se obávám, že na toto nelze použít ustanovení vztahující se k zákonu. Lze podat pouze návrh na odročení, zamítnutí nebo odkázání jinému orgánu sněmovny. Jeden z těchto návrhů. Je to § 58 odst. 1.

Já se zatím zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. Vystoupí nyní se závěrečným slovem pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, velmi krátce ke stanovisku vlády. Vláda když toto stanovisko formulovala, tak zejména vycházela z toho, že nemá k dispozici odpovídající analýzu rozměrů a dynamiky, tedy vývoje agendy Fondu národního majetku. Prezidium Fondu národního majetku a rovněž tak dozorčí rada a také výkonný výbor se k tomuto postoji vlády postavily čelem s tím, že zadaly příslušné úkoly výkonnému výboru. Ty jsou průběžně plněny a projednávány. Rozpočet pro rok 2000 je podle mého soudu kvalitně připraven, pro rok 2001 nicméně v přípravě bude předcházet podrobná analýza především oněch činností, o kterých zde byla řeč, tj. ekologické agendy a právní agendy.

Chtěl bych nicméně také upozornit na to, že předpokládané náklady na realizaci privatizačních projektů, u jejichž odhadů dochází k nárůstu na 131,62 % ve srovnání s očekávanou skutečností roku 1999, ty vyplývají především z posunu v oblasti realizace privatizačních projektů. V roce 2000 se bude realizovat podstatně více privatizačních projektů a ty kromě výnosů představují také náklady na obsluhu, jako jsou např. platby poradenským firmám apod., čili jde o objektivně podložené skutečnosti a nezbývá mi, než schválení tohoto rozpočtu doporučit s tím, že byl zpracován solidním způsobem.

Konečně bych ještě stručnou poznámku, kterou bych rád adresoval panu poslanci Gongolovi prostřednictvím pana předsedajícího. Nezakládá se na pravdě tvrzení, že by složení dozorčí rady bylo tvořeno členy ČSSD a ODS.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi vlády Mertlíkovi. Pan zpravodaj přeje si vystoupit se závěrečným slovem? Ne. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Mezitím jsme se s kolegou Gongolem dohodli na tom, že nyní je hlasovatelný pouze návrh na zamítnutí, poté v podrobné rozpravě, nebude-li návrh zamítnut, přednese návrh jiného usnesení.

Je zde žádost o odhlášení. Takže vás opět odhlašuji a prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu a zaregistrovali se.

 

Jakmile nás bude 67, což doufám, že bude rychle, tak zahájím hlasování pořadové číslo 907, které rozhoduje o návrhu na zamítnutí. Stanovisko ministra i zpravodaje je negativní.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 85 pro 13, proti 70.

 

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan kolega Gongol. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, po dohodě s řídícím schůze jsme se dohodli na tom, že bych požádal o toto rozhodnutí: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o přepracování rozpočtu Fondu národního majetku na rok 2000."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám. Pan ministr si již nepřeje vystoupit nebo chcete, pane ministře? Ne. Pan zpravodaj? Ne.

Takže prosím, pane zpravodaji, předkládejte dvě usnesení. Měli bychom asi hlasovat v tom pořadí, jak byla předložena, takže nejprve hlasovat o základním návrhu rozpočtového výboru, a nebude-li schválen, pak o návrhu kolegy Gongola, není-li námitek. Pan kolega Gongol nenamítá, takže v tom pořadí budeme hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, předkládejte usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Ještě, pane předsedající, pokud návrh usnesení rozpočtového výboru bude sněmovnou schválen, potom považuji návrh kolegy Gongola nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Podívám se ještě na jednu věc, jestli jsem neudělal chybu. Myslím si, že tento postup je správný. Pan kolega Gongol. Prosím, předložte základní návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000, tisk 485, ve výši výdajů 208 784 000 korun, z toho investičních 43 300 000 korun.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanoviska jsou souhlasná.

 

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 92 pro 73, proti 16 (v hlasování číslo 908).

 

Návrh kolegy Gongola je nehlasovatelný.

Končím projednávání bodu č. 123 s konstatováním, že usnesení rozpočtového výboru bylo přijato.

Pardon, pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych předložit procedurální návrh, abychom sněmovní tisk 505 odložili na příští zasedání sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, který může být hlasován neprodleně. Neměla by být k němu vlastně ani rozprava. Jde o návrh na vyřazení bodu 124, sněmovní tisk 505 z pořadu této schůze.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 909. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 96 pro 31, proti 47.

 

Otevírám bod č. 124, kterým je

 

124.
Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu
/sněmovní tisk 505/

 

Opět prosím o úvodní slovo místopředsedu vlády… Pardon, pane místopředsedo, ještě se omlouvám, ale ještě je nějaký problém, se kterým přichází pan kolega Mandík, pardon, Kohlíček. Já už jsem z vás dneska...

***
Přihlásit/registrovat se do ISP