Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, dovolím si upozornit, že bylo odsouhlaseno, že ve 13 hodin zahájíme hlasování ke třem bodům z prvního čtení. Neměli bychom tedy otvírat jiný bod, protože je právě jedna hodina.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, dával jsem si přesně pozor na to, co jsem říkal. Neřekl jsem "nejdříve", ale řekl jsem "přibližně okolo třinácté hodiny". Mám pocit, že tato formulace je dostatečně otevřená k tomu, nebude-li vznesena námitka, o které bychom rozhodovali hlasováním, abychom mohli postupovat dále. Vznášíte námitku? (Vznáší.)

 

Je námitka, která byla před chvílí formulována panem kolegou Kohlíčkem, o které rozhodneme hlasováním pořadové číslo 910. Kdo souhlasí s námitkou, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti této námitce?

S námitkou nebyl vysloven souhlas, z přítomných 98 bylo pro 22, proti 44.

 

Potřetí otevírám bod 124. - "Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, sněmovní tisk 505". Úvodní slovo přednese místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda ČR předkládá materiál Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, o jehož zpracování požádala vládu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením 183 ze dne 11. února 1999.

Vládě bylo doporučeno mimo jiné předložit konkretizované návrhy privatizace státních podílů k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru a předložit Poslanecké sněmovně koncepční pohled na institucionální a procesní rámec privatizace a kritéria pro přístup státu k výkonu jeho vlastnických práv, zejména z personálního pohledu. Dále pak urychlit privatizaci bank a podniků s účastí státu. Poslanecká sněmovna zároveň vyzvala vládu, aby přijala rozhodná opatření ke zlepšení výkonu vlastnických práv ve strategických podnicích. Obdobný požadavek byl vznesen na ministra financí rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.

Touto zprávou plní vláda tu část, kterou lze z těchto doporučení uskutečnit předložením nějakého textu, předložením nějaké zprávy do Poslanecké sněmovny.

Zpráva obsahuje dvě části. Jedna z nich se snaží popsat analýzu dosavadního vývoje v oblasti privatizace a vlastnických práv, smyslu privatizace, důvodů, proč jsou voleny určité postupy, a dále popisuje některé prvky výkonu vlastnických práv, tak jak je v současné době provádí FNM, příslušná ministerstva nebo jiné orgány v konkrétních případech.

Vedle toho jde o přehled významných majetkových účastí státu, který vzhledem k tomu, že od zpracování materiálu uplynula už delší doba a byl přeložen již nejméně z jedné schůze Poslanecké sněmovny, došlo k určitým změnám. Zde bych upozornil zejména na tři z nich.

V seznamu jsou z pohledu dnešního data nadbytečně uvedeny tři společnosti, a to Mostecká uhelná společnost, Chemické závody Sokolov a Česká spořitelna. Privatizace těchto tří společností již byla dokončena a stát v nich nemá žádný podíl.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí Pavlu Mertlíkovi.

Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako tisk 505/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Martin Kocourek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem jednání rozpočtového výboru k postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, tisk 505.

Rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 24. schůzi dne 2. února 2000. Po rozpravě přijal rozpočtový výbor následující usnesení, které také výsledek této rozpravy velmi reflektuje.

Za prvé rozpočtový výbor konstatuje, že

 1. Ministerstvo financí a vláda nesplnily usnesení rozpočtového výboru č. 83 ze 7. ledna 1999 a usnesení Poslanecké sněmovny č. 183 z 11. února 1999, a to jak věcně, tak ani časově;
 2. předložený harmonogram dalšího postupu privatizace státního podílu v podnicích s významnou účastí státu (tisk 505) je málo konkrétní a neumožňuje posoudit ani současný stav privatizace, ani navrhované privatizační postupy.

Za druhé rozpočtový výbor setrvává na svém usnesení č. 83 z roku 1999 a žádá ministra financí, aby usnesení rozpočtového výboru č. 83 naplňoval, tzn.

 1. konkretizované návrhy privatizace státních podílů předkládal k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny;
 2. v případě podniků, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 505, informoval s předstihem rozpočtový výbor o zásadních krocích, zejména o změnách ve statutárních orgánech, které v nich budou provedeny;
 3. předložil v co nejkratším termínu koncepční pohled na institucionální a procesní rámec privatizace a kritéria pro přístup státu k výkonu jeho vlastnických práv, zejména z personálního pohledu.

Za třetí rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

Poslanecká sněmovna

 1. konstatuje, že

 1. vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny č. 183 z 11. února 1999, a to jak věcně, tak ani časově;
 2. předložený harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, tisk 505, je málo konkrétní a neumožňuje posoudit ani současný stav privatizace, ani navrhované privatizační postupy.

 1. Setrvává na svém usnesení 183 z 11. 2. 1999 a žádá vládu, aby toto usnesení naplňovala, tzn.

 1. konkretizované návrhy privatizace státních podílů předkládala k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny;
 2. v případě podniků, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 505, informovala s předstihem rozpočtový výbor o zásadních krocích, zejména o změnách ve statutárních orgánech, které v nich budou provedeny;
 3. předložila koncepční pohled na institucionální a procesní rámce privatizace a kritéria pro přístup státu k výkonu jeho vlastnických práv, zejména z personálního pohledu.

Tolik usnesení rozpočtového výboru, které, jak jsem již řekl, odráží výsledek rozpravy rozpočtového výboru k této věci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Kocourkovi. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, zpravodaj rozpočtového výboru zde přednesl návrh na vrácení této zprávy k přepracování, či přesněji řečeno k zamítnutí, aby to lépe odpovídalo našemu jednacímu řádu. Vím, že je to formulované trochu jinak, ale ten výsledek je v podstatě stejný.

Samozřejmě, že to při hlasování podpořím i já. Nevidím však jako hlavní důvod to, co bylo konstatováno jako usnesení rozpočtového výboru, že zpráva je předložena později, než znělo usnesení Poslanecké sněmovny, nebo to, že nebyla sněmovna vždy předem o záměrech informována vládou, k čemuž zmíněné usnesení vládu zavazovalo. Ne, že by mi to nevadilo, samozřejmě že mi to vadí, ale zcela logicky to již vláda nemůže napravit, neboť každá další zpráva již není schopna dohnat stanovený termín. Naopak, bude ještě pozdější. Již prodané podniky byly prodány bez předchozí informace a pozdější zpráva vlády to rovněž nevyřeší. To je logické. Co se již stalo, nelze v dané zprávě napravit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP