Neautorizováno !


 

(13.20 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Chci jen upozornit poslance a představitele jejich klubů, že bychom se měli zamýšlet nad tím, zda neztrácíme v rámci mnohosti bodů schopnost posuzovat věci, které jsou opravdu důležité pro občany této země, a zda se někdy neuzavíráme do oné věže ze slonové kosti, kterou poslanecký prostor existuje.

V této věci nechci teď nic dalšího říkat. Myslím, že by si to zasloužilo podrobnější rozbor, stejně jako by si zasloužila podrobnější rozbor problematika televize a celé mediální sféry, jako by si svého času zasloužila podrobnější rozbor problematika zásadní reformy soudnictví. Jsem jeden z vás, jeden ze dvou set členů této sněmovny a ani můj věk - protože kolega Bubník je starší než já, takže jsem své výsadní právo, které jsem měl v minulém období, ztratil, nejsem už doyenem této sněmovny, nechci nikoho mentorovat, ale myslím, že je vhodné občas se trochu zamyslet nad tím, co tu děláme, jak rozhodujeme a zda děláme dobře. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Jičínskému. Ve všeobecné rozpravě dále vystoupí pan kolega Vymětal Karel, potom pan kolega Gongol. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím si totéž, co říkal kolega Jičínský, že jde o velmi významnou záležitost, která zasluhuje, aby Poslanecká sněmovna věnovala pozornost této problematice. Jde o miliardové majetky státu a domnívám se, že bychom neměli jednání o takových věcech podceňovat nebo snižovat. Je pravda, že jsem slyšel z úst některých kolegů, abychom vystupovali k této problematice co nejméně, že je pozdní čas, 13.21 v pátek odpoledne. (Rušení mobilních telefonů.) Všichni jsou nervózní, ale prostě stát žije, ať se nám to líbí nebo ne, jestli je pátek odpoledne, nebo neděle večer.

Chtěl bych zde říci, že to, co řečeno nebylo, abych to řekl jasně na mikrofon, že Komunistická strana Čech a Moravy je proti privatizaci strategických podniků a páteřových podniků, které jsou v rukou státu. To asi nikoho nepřekvapuje, každý zná náš volební program. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se předloha zamítla v obecné rozpravě.

Snad by bylo ještě dobře upozornit na jednu věc, že při projednávání tohoto materiálu o privatizaci státních podílů ve významných podnicích tady chybí ještě jedna etapa, která vlastně připravuje privatizaci těchto významných podniků, a to že podniky se dostávají na samé dno ekonomické existence. Tyto podniky jsou devastované, když budeme přemýšlet, jakými cestami, zvenku, zevnitř, neschopností managementu, neochotou vlády pomoci těmto podnikům, kde je strategický podíl vlastnictví státu, a tím se vlastně hodnota těchto strategických podniků snižuje do té míry, že se vytvářejí podmínky pro to, aby byly prodány strategickému partnerovi soukromému za babku. Tato přípravná etapa privatizace v tomto materiálu chybí.

Abych ostatní kolegy nezdržoval, na závěr bych jen potvrdil, že navrhuji zamítnutí tohoto materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Vymětalovi. Hlásí se ještě pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu Jičínskému za to, co zde řekl. To koneckonců bylo úmyslem i mého návrhu, abychom tento materiál přeložili na příští zasedání sněmovny, kdy bude více času. Bohužel tato sněmovna rozhodla jinak.

Jinak bych se chtěl také připojit k návrhu, aby sněmovna přijala usnesení, že předložená zpráva se zamítá. (Neustále zvoní mobily.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ne, uzavírám všeobecnou rozpravu.

Budeme rozhodovat hlasováním o návrhu na zamítnutí. Jen si musím upřesnit, co je základní materiál. Rozumím-li tomu, zamítnutí zprávy včetně usnesení rozpočtového výboru. Ano.

Je zde žádost o odhlášení. Nezbývá mi, než vás odhlásit. Prosím o registraci.

 

Hlasování číslo 911 rozhodne o návrhu na zamítnutí. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Pan ministr má stanovisko neutrální, pan zpravodaj také neutrální.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 113 pro 16, proti 55.

 

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do rozpravy podrobné? Nejprve vystoupí pan kolega Sobotka, poté pan kolega Vymětal Karel.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, jak zde již řekl kolega zpravodaj Kocourek, návrh usnesení, který vzešel z rozpočtového výboru, odráží diskusi, která proběhla při projednávání tohoto materiálu v rozpočtovém výboru. To je nepochybně pravda, to nehodlám zpochybňovat. Toto usnesení ovšem neodráží názory všech členů rozpočtového výboru, odráží názory většiny přítomných členů rozpočtového výboru při projednávání tohoto bodu. Z tohoto důvodu bych si dovolil navrhnout návrh usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna vzala zprávu na vědomí.

Navrhuji následující text: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan kolega Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, už bez dlouhých řečí si dovolím navrhnout jeden z dalších bodíků usnesení, je to jeden bod, a sice:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá postup vlády České republiky při privatizaci státních podílů v podnicích s významnou účastí státu."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy a také nás seznámil s procedurou.

Pardon, nejprve je možnost vystoupit se závěrečným slovem, samozřejmě. Omlouvám se. Nejprve bude hovořit místopředseda vlády a ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych alespoň na část toho, co zde bylo řečeno, reagoval.

Vláda, když zpracovávala tento materiál, záměrně jej koncipovala do podoby, kdy se snažila vysvětlit, z jakých důvodů se privatizuje, a za druhé podat aktuální stav - aktuální v době, kdy to bylo schvalováno, tj. závěr loňského roku - privatizace jednotlivých podniků a plánů privatizačních, které pro dané podniky existují v tom smyslu, že prošly příslušným formálním procesem a byly schváleny. Jde tedy o rozhodnutí vlády nebo o nějaký jiný dokument na nižší úrovni, např. na úrovni Fondu národního majetku nebo Ministerstva financí, které zdědilo, jak známo, po zrušeném Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci kompetenci v oblasti privatizace.

Budu hovořit nejdříve o této druhé části, tedy o příloze číslo jedna, která se týká jednotlivých podniků. Pasáže, které tam jsou, jsou podle mého mínění v maximální míře konkrétní v tom smyslu, že popisují daný stav. Uvedu jeden konkrétní příklad. Vezměme si hned bod číslo jedna, který je dnes již nesprávně nazván SPT Telecom, neboť firma se jmenuje od 1. ledna Český Telecom, ale za to skutečně vláda nemůže, že už tento název není aktuální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP