Neautorizováno !


 

(13.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Tady je řečeno, k jakému rozhodnutí došlo. Není zde popisován důvod, proč k němu došlo, to lze najít v příslušných usneseních vlády a k nim v podrobných materiálech. Ke každému z případů by bylo možno udělat zprávu na dvě stránky nebo 50 stránek, je to věcí zadání Poslanecké sněmovny. Snažili jsme se přesně s daným stavem věcí v okamžiku schvalování seznámit Poslaneckou sněmovnu, a to v rozsahu, který popisují základní rozhodnutí, která byla učiněna. Nic víc a nic méně. Nicméně musím říci, že když to vláda formulovala, vyšší cíl si nekladla, snažila se odpovědět na požadavky Poslanecké sněmovny.

Teď je rozprava uzavřena, ale probíhá jednání. Došlo k časovému posunu mezi zpracováním zprávy a současností. Proto mi dovolte, abych krátce rekapituloval, kde došlo k nějakým změnám. K nějakým změnám skutečně došlo. Uvedu je alespoň ústně.

V případě Českého Telecomu takový případ změn není. V souladu s usnesením vlády tam probíhá přípravná fáze privatizace.

U Českých radiokomunikací došlo k významné změně v tom, že nedávným usnesením vlády vláda rozhodla o změně metody privatizace na veřejnou obchodní soutěž.

V případě Aera holding je vysvětleno, že nejde o privatizaci v právním smyslu, ale o práci s dceřinými společnostmi.

S potěšením mohu říci, že se zde blíží k závěru vyjednávání o vstupu strategického partnera do společnosti Walter Jinonice, kde došlo k principiální dohodě se strategickým partnerem a připravují se příslušné právní smluvní dokumenty.

Co se týče firmy Nová huť, dochází k procesu, kdy s. r. o. Petrcíle neplnila dlouhodobě - podobně jako tomu bylo ve Vítkovicích, kde se to řešilo dříve - smluvní vztahy a Fond národního majetku hledá způsob, jak se vyvázat z tohoto vztahu, který zde existuje.

To je podle mého soudu všechno. Nejsem si vědom ze svých poznámek, které jsem si učinil, že by došlo k jakýmkoliv dalším změnám s výjimkou toho, že v Komerční bance dnes již činí podíl státu 60 % a předmětem privatizace není 48,74 %, ale 60 %.

V případě tří společností již privatizace byla ukončena, nepatří dnes mezi podniky s významným podílem státu.

Co se týče první, koncepční části, obávám se, že poslanec Gongol - a může to být má vina, protože jsem autorem tohoto textu - ne zcela přesně porozuměl tomu, co jsme chtěli říci. Privatizace má určitý ekonomický obsah. V této zprávě o ní primárně hovoříme jako o právním postupu, kdy probíhá podle zákonů, které privatizaci u nás definují, převod vlastnických práv ze státu v úzkém slova smyslu na Fond národního majetku, kde už jde o akciové společnosti, čili o soukromoprávní subjekty, a poté eventuálně do rukou soukromých vlastníků.

Vedle toho jsme v úvodu uvedli, že privatizace je také ekonomický pojem. Co zde bylo citováno jako příklad z oblasti školství, neznamená, že vláda podporuje tyto procesy. Pouze se tady říká to, že existují statky, které jsou na přelomu mezi veřejnými a soukromými a autority vlády mohou svými rozhodnutími o tom, jak nastaví parametry, tyto statky posouvat. Není zde nikde řečeno, že by vláda chtěla uskutečnit nějaký posun v oblasti školství. Bylo zde pouze řečeno - a to je celý smysl úvodní části, která nebyla napsána dostatečně kvalitně, je to především má zodpovědnost, protože jsem autorem textu a Poslanecké sněmovně se za to omlouvám - že základní důvod privatizace spočívá v tom, že by vlastnická práva měla odpovídat skutečnému smyslu existence příslušných objektů vlastnictví. V tomto smyslu koncepčně také vláda sociálně demokratické strany se snaží řídit své privatizační aktivity.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za závěrečné slovo místopředsedovi vlády a ministrovi financí. Prosím pana zpravodaje, zda chce přednést závěrečné slovo. Nechce. Prosím, abyste předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, zrekapituloval bych nejdříve, jaké návrhy jsou k hlasování, a potom bych navrhl postup.

Máme zde usnesení rozpočtového výboru, které jsem zde přečetl při svém zpravodajském vystoupení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že není zapotřebí číst, protože je to obsahem tisku 505/1. Vždy tedy odkazovat na číslice, případně písmena.

 

Poslanec Martin Kocourek: Je zde dále návrh kolegy Sobotky, který - zjednodušeně řečeno - tuto zprávu bere na vědomí. Dále je návrh od kolegy Vymětala, který - zjednodušeně řečeno - odmítá postup vlády v uvedené věci.

Doporučuji, abychom hlasovali v pořadí, jak návrhy zazněly, protože se domnívám, že rozpočtový výbor není v rozporu ani s jedním, ani s druhým návrhem. Doporučuji hlasovat o usnesení rozpočtového výboru a potom o návrhu kolegy Sobotky a Vymětala s tím, že když odhlasujeme návrh kolegy Sobotky, podle mého názoru návrh kolegy Vymětala hlasovatelný není.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S vaším návrhem souhlasím, ale pan kolega Vymětal nikoliv. Prosím, pane kolego. Hovoří pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nesouhlasím s tímto výkladem, neboť sněmovna předloženou zprávu může vzít na vědomí, ale můj návrh usnesení říká, co si o tom sněmovna myslí. To není v rozporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bylo by dobré, kdyby se přečetl celý návrh usnesení, který předložil kolega Vymětal. Řekl jste, že nesouhlasíte s tím, co bylo vykonáno. Pak by to v rozporu s návrhem na vzetí na vědomí možná nebylo. Jestliže by to bylo prosté odmítnutí, v rozporu to je.

Prosím přednést ještě jednou, co bylo vzneseno v rozpravě.

 

Poslanec Karel Vymětal: Přednesl jsem toto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá postup vlády České republiky při privatizaci státních podílů v podnicích s významnou účastí státu.

Mohu vzít zprávu na vědomí, a současně odmítnout postup vlády. Není to v rozporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Co k tomu říká pan zpravodaj?

 

Poslanec Martin Kocourek: Myslím, že nejlepší bude, když si to každý uvědomí a budeme o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není-li námitek, budeme takto postupovat. Nejprve prosím usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Usnesení rozpočtového výboru nebudu číst, protože je v tisku 505/1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasujeme o celku. Hlasování číslo 912 rozhoduje o návrhu usnesení ve sněmovním tisku č. 505/1 III. 1.2.

Hlasování číslo 912 bylo zahájeno. Stanovisko pana ministra negativní, pana zpravodaje pozitivní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 119 pro 71, proti 46.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh je kolegy Sobotky, který by zněl: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanoviska pana ministra pozitivní, zpravodaje neutrální.

 

Hlasování číslo 913 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 118 pro 50, proti 20.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh je od kolegy Vymětala, který by zněl: Poslanecká sněmovna Parlamentu odmítá postup vlády České republiky při privatizaci státních podílů v podnicích s významnou účastí státu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra negativní, zpravodaje neutrální.

 

Zahajuji hlasování číslo 914. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 119 pro 17, proti 61.

 

Pro jistotu nechám hlasovat ještě jednou o usnesení jako celku, to je o části rozpočtového výboru. Dva body předložených usnesení nebyly přijaty a jeden byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP